🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kniha Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2018 -

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2018

2018

UNIKA (2018)

🍎 Vypredané
16,50€

Pri úprave cien v sadzobníku pre rok 2018 bol zohľadnený pohyb cien stavebných prác od posledného vydania sadzobníka 2017. V aktuálnom vydaní bola zohľadnená miera inflácie ako aj rast miezd v NH podľa údajov Štatistického úradu SR. Vzhľadom k tomuto vývoju boli ceny v sadzobníku pre rok 2018 upravené v niektorých pásmach opäť aj smerom nadol. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce, ktoré sa oproti stavu z 2017 zvýšili.

Zásady percentuálneho rozdelenia ceny projektových prác a inžinierskych činností ako aj percentuálne rozdelenie ceny do jednotlivých fáz týchto činností zostávajú bez zmien.
Podrobnejšie rozdelenie ceny projektových prác za vypracovanie jednotlivých častí projektovej dokumentácie nie sú predmetom sadzobníka. Takáto úprava by mohla oslabiť funkciu manažéra projektu, ktorý zodpovedá za komplexné zhotovenie projektovej dokumentácie a za jej koordináciu tak, ako je to v štátoch EÚ (honorárové poriadky). Ocenenie jednotlivých častí projektovej dokumentácie je potrebné dohodnúť individuálne vo väzbe na rozsah a zložitosť týchto častí dokumentácie.

1. Všeobecné ustanovenia
Vymedzenie obsahu základných pojmov
Dohoda o cene
Kvalitatívne a dodacie podmienky
Poddodávky
Zaplatenie ceny
Zastavené práce

2. Navrhovanie ceny na základe kalkulácie
Inžinierske činnosti
Projektové výkony
Návrh ceny na základe kalkulácie nákladov a zisku
Návrh ceny na základe hodinových sadzieb

3. Navrhovanie ponukovej ceny inžiniersko-projektových činností na základe odporúčaných min. a max. cien podľa tab. č. 1 - 15
Spracovanie návrhu ceny
Overenie pásma zložitosti a náročnosti inžiniersko-projektových činností
Súbor výkonov inžiniersko-projektových činností
Práce a výkony nezahrnuté v cene
Zaradenie funkčných častí stavieb do príslušných kategórií a do pásma zložitosti a náročnosti pre návrh ceny podľa tabuliek č. 1 - 15

Tabuľková časť
Tabuľky pre navrhovanie ponukových cien č. 1 - 15

4. Návrh ceny za projektovú dokumentáciu interiéru
Základné ustanovenia
Výpočet ponukovej ceny
Návrh ceny za projektovú dokumentáciu interiéru
Kvalitatívne podmienky pre uplatnenie ceny
Práce nezahrnuté v cene projektovej dokumentácie
Návrh ceny projektovej dokumentácie interiéru - Tabuľka č. 16

5. Návrh ceny za zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutkového stavu stavebných objektov
Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu
Rozdelenie objektov do pásiem náročnosti
Návrh ceny za zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu v mierke 1:100 - Tabuľka č. 17

6. Návrh odmeny (provízie) za sprostredkovanie príležitosti uzavrieť zmluvu pre potreby výstavby

Prílohová časť
Príloha č. 1 - Obsah návrhu na vydanie územného rozhodnutia a prikladanej dokumentácie
Príloha č. 2 - Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
Príloha č. 3 - Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektu
Príloha č. 4 - Odporúčaný obsah a rozsah odborného autorského dohľadu
Príloha č. 5 - Odporúčaný obsah a rozsah technického dozoru objednávateľa
Príloha č. 6 - Dokumentácia skutočného zrealizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného zrealizovania stavby (pasport)
Príloha č. 7 - Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšania
Príloha č. 8 - Činnosti súvisiace s riadením kvality stavby a spracovanie dokumentácie pre riadenie kvality
Príloha č. 9 - Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Príloha č. 10 - Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z.a vykonávacia vyhláška č. 83/2008 Z. z.
Príloha č. 11 - Zoznam dokladov, ktoré pripraví zhotovitel' k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby
Príloha č. 12 - Obsah dokumentácie vedenia stavby
Príloha č. 13 - Obsah a rozsah stavebného dozoru
Príloha č. 14 - Členenie služieb zaradených v štatistickej klasifikácii prot pod číselným kódom 74.2.
Príloha č. 15 - Vecná náplň stavebnej časti a technologickej časti stavby

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788088966913 Počet strán: 165 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách