🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Strelné zbrane a strelivo

Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti


🍎 Vypredané
16,36€

Na základe nového zákona o zbraniach a strelive spracoval kolektív špecialistov (spoluautorov zákona) príručku pre prípravu na skúšky odbornej spôsobilosti vrátane odpovedí ku skúšobným otázkam.

OBSAH:

I. časť: Zákon o strelných zbraniach a strelive s komentárom
Zákon č. 190/2003 Z.z. z 23. apríla 2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov s komentárom
Vyhláška MV SR č. 555/2003 Z.z. z 24. novembra 2003, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive
II. časť: Súbory otázok a odpovedí na skúšku odbornej spôsobilosti
- Súbor otázok a odpovedí zo zákona o strelných zbraniach a strelive – A.
- Súbor otázok a odpovedí z Trestného zákona – B.1.
- Súbor otázok a odpovedí z Trestného poriadku – B.2.
- Súbor otázok a odpovedí z priestupkového práva – B.3.
- Súbor otázok a odpovedí zo správneho práva týkajúce sa oprávnení ozbrojených zborov, poriadkových útvarov, vojenskej polície vo vzťahu k právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú pri sebe, prechovávajú alebo prepravujú zbrane a strelivo – B.4.
- Súbor otázok a odpovedí zo základov konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva, teórie streľby, bezpečnej manipulácie so zbraňou a zásad bezpečnosti na strelnici – C.
- Súbor otázok a odpovedí zo základov poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených strelnými zbraňami – D.
Ukážky praktického a bezpečného používania zbrane – E.
III. časť: Ďalšie vykonávacie a súvisiace predpisy
Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (výňatok)
Zákon č. 141/1961 Zb. z 29. novembra 1961 o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov (výňatok) Zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník z 26. februára 1964 v znení neskorších predpisov (výňatok)
Zákon č. 99/1963 Zb. – Občiansky súdny poriadok zo 4. decembra 1963 v znení neskorších predpisov (výňatok)
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. z 28. augusta 1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (výňatok)
Zákon NR SR č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (výňatok)
Zákon č. 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (výňatok)
Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. z 22. júna 1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (výňatok)
Zákon č. 311/1999 Z.z. z 3. novembra 1999 o registri trestov v znení neskorších predpisov (výňatok)
Zákon NR SR č. 219/1996 Z.z. z 1. júla 1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb (výňatok)
Zákon č. 139/1998 Z.z. z 2. apríla 1998 o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (výňatok)
Vyhláška ÚNMS SR č. 516/2003 Z.z. z 26. novembra 2003 o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania
IV. časť: Obrazová príloha

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2004 ISBN: 8080575622 Rozmer: 147×210 mm Počet strán: 333 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách