❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Geografia - Alena Dubcová, Hilda Kramáreková, Celestín Farkaš

Geografia


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
7,00€
Zľava 7%
6,51€

Nové prepracované vydanie knihy GEOGRAFIA - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ.

Kniha je určená nielen študentom stredných škôl ako pomôcka pri príprave na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy, ale i tým, ktorí majú záujem o geografiu. Obsahuje výber najdôležitejších tematických celkov stredoškolského učiva podľa štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá. Podáva prehľad učiva z fyzickej, humánnej, regionálnej, environmentálnej i aplikovanej geografie.

Obsah knihy sa člení na sedem častí.

Úvod do geografie oboznamuje s vývojom a postavením geografie v systéme vied, s objektom a predmetom jej štúdia a základnými metódami výskumu. Informuje o tvare a pohyboch Zeme, vysvetľuje ich geografické dôsledky. Poskytuje základné poznatky o zobrazovaní zemského povrchu a o mapách.

Ďalšie dve časti Fyzickogeografická sféra a Humánnogeografická sféra vysvetľujú všeobecné princípy a zákonitosti priestorového usporiadania prírodných a spoločenských javov a procesov vo vzájomných vzťahoch.

Do časti Regionálna geografia sveta sú začlenené najvýznamnejšie regióny sveta, ich prírodné podmienky, obyvateľstvo a hospodárstvo a podrobnejšia charakteristika vybraných krajín.

Geografia Slovenskej republiky obsahuje základné údaje, prírodné podmienky, údaje o obyvateľstve a hospodárstve, aj informácie o regionálnom členení Slovenskej republiky.

Záverečné kapitoly sú zamerané na syntetický pohľad na krajinu a životné prostredie a význam geografie pre prax.

Všetky časti obsahujú okrem základných poznatkov množstvo ďalších informácií, grafy a schémy, prehľadné tabuľky s najnovšími štatistickými údajmi, ktoré sa týkajú rozlohy, počtu obyvateľstva, hrubého domáceho produktu, najväčších miest a ostatných hospodárskych aktivít. Mapy poskytujú základné priestorové informácie o geografických skutočnostiach v texte a vhodne ho tak dopĺňajú.OBSAH

PREDSLOV

ÚVOD DO GEOGRAFIE
Teoretické základy geografie
Planéta Zem
Zobrazovanie zemského povrchu

FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA
Litosféra
Georeliéf
Atmosféra
Hydrosféra
Pedosféra
Biosféra

HUMÁNNOGEOGRAFICKÁ SFÉRA
Obyvateľstvo
Sídla
Poľnohospodárstvo
Priemysel
Doprava
Cestovný ruch, služby, zahraničný obchod
Hospodárske integrácie

REGIONÁLNA GEOGRAFIA SVETA
Austrália a Oceánia
Afrika
Severná Amerika
Latinská Amerika
Ázia (okrem štátov bývalého Sovietskeho zväzu)
Spoločenstvo nezávislých štátov
Európa
Stredná Európa
Západná Európa
Severná Európa
Južná Európa
Juhovýchodná Európa
Východná Európa
Európska únia

GEOGRAFIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Základné údaje
Horninové prostredie
Reliéf
Podnebie a počasie
Vodstvo
Pôdy
Rastlinstvo
Živočíšstvo
Chránené územia
Obyvateľstvo a sídla
Poľnohospodárstvo
Lesné a vodné hospodárstvo
Priemysel
Doprava
Cestovný ruch, služby a zahraničný obchod
Regionálne členenie

KRAJINA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Krajina, jej štruktúra a priestorová organizácia
Diaľkový prieskum Zeme a jeho využitie
Environmentálne problémy
Trvalo udržateľný rozvoj

VÝZNAM GEOGRAFIE PRE PRAX
ZDROJE INFORMÁCIÍ

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 Rozmer: 147×209 mm ISBN: 9788081330407 Počet strán: 348 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách