🌸 Majáles knižných zliav 📚

Mikuláš Sedlák

Našli sme 9 titulov

Podnikové hospodárstvo

Podnikové hospodárstvo

Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy v hospodárstve... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,60€

Manažment

Manažment

Toto originálne, komplexne poňaté dielo poskytuje študentom fakúlt ekonomického zamerania ako aj výkonným manažérom i ďalším záujemcom celkový prehľad o problematike manažmentu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,68€

Manažment

Manažment

Mikuláš Sedlák, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
V štvrtom, prepracovanom a doplnenom vydaní tejto mimoriadne úspešnej publikácie sa autor v rámci niekoľkých problémových...

V štvrtom, prepracovanom a doplnenom vydaní tejto mimoriadne úspešnej publikácie sa autor v rámci niekoľkých problémových... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,95€

Základy manažmentu

Základy manažmentu

Mikuláš Sedlák, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Autor vychádza z premisy, že základom súčasnej spoločnosti sú organizácie určené efektívne plniť rôzne špecifické ciele....

Autor vychádza z premisy, že základom súčasnej spoločnosti sú organizácie určené efektívne plniť rôzne špecifické ciele.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,11€

Základy manažmentu

Základy manažmentu

Mikuláš Sedlák, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku....

Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku. Proces manažmentu chápe ako komplexný, viacdimenzionálny systém... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,60€

Japonská ekonomika včera a dnes

Japonská ekonomika včera a dnes

Originálne a vzácne v tejto publikácii, ojedinelej v slovenskej ekonomickej literatúre, sú autorove analytické pohľady, plné inšpiratívnych myšlienok overených praxou, ponaučení a podnetov orientovaných na potreby transformácie európskych tranzitívnych... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,10€

Manažment

Manažment

Autor – dnes už klasik slovenského manažmentu – sa v rámci niekoľkých problémových okruhov zaoberá podstatou, významom a systémami manažmentu, charakterizuje jeho hlavné koncepcie vo vyspelých krajinách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,60€

Manažment

Manažment

Mikuláš Sedlák, Caroline Lišková, Wolters Kluwer (2016)
Učebnica svojou koncepciou, obsahom a spôsobom spracovania prináša podrobne spracované súhrnné informácie z oblasti...

Učebnica svojou koncepciou, obsahom a spôsobom spracovania prináša podrobne spracované súhrnné informácie z oblasti manažmentu. Kniha je výsledkom dlhodobej vedeckovýskumnej práce, ktorá sa postupne obohacovala o nové poznatky z tejto... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,90€

Podnikové hospodárstvo

Podnikové hospodárstvo

Mikuláš Sedlák, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa...

Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,70€