👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Našli sme 22 titulov

Lektorské zručnosti

Lektorské zručnosti

Metodický manuál ktorý držíte v rukách vznikol v rámci realizovaného projektu Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR pod názvom: Cielené odborné vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na úseku sociálnych vecí a rodiny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,50€

Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci

Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci

Andrej Mátel, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (2011)
Ukážka textu z knihy Predslov Publikácia ktorú máte v rukách je jednou z mnohých, ktoré vznikajú prostredníctvom...

Publikácia ktorú máte v rukách je jednou z mnohých, ktoré vznikajú prostredníctvom autorských kolektívov pedagógov aj praktikov na pôde vysokých škôl. Cieľom všetkých je priblížiť študentom , ale aj odborníkom z praxe a kolegom z iných profesií, odor Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Atribúty sociálnych služieb

Atribúty sociálnych služieb

Môžeme konštatovať, že autori v knihe transparentným spôsobom interpretujú vysoko aktuálne otázky sociálnych služieb, ktoré sú relevantnou súčasťou realizácie akreditovaného študijného programu v študijnom odbore sociálna práca... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,99€

Základy metodiky vedeckej práce

Základy metodiky vedeckej práce

Vysokoškolské štúdium prvého a druhého stupňa sa ukončuje vykonaním štátnej skúšky, súčasťou ktorej je aj obhajoba záverečnej práce (§ 52, ods. 4, § 51 ods. 3 Zákona 131/2002 Z. z. ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,71€

Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce

Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce

"Termín sociálna práca je v tejto publikácii používaný v širšom kontexte, ako ste možno boli doteraz zvyknutí. Uznávame napätie v rámci profesie týkajúce sa toho, či naším poslaním je sociálna zmena v spoločnosti alebo individuálna a rodinná zmena..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,00€

Sociálna práca vo verejnej správe

Sociálna práca vo verejnej správe

Proces reformy verejnej správy bezprostredne súvisí s transformačnými procesmi, ktoré nadviazali na zmenu politicko-ekonomicko-socialnej podstaty štátu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,00€

Sociálna prevencia

Sociálna prevencia

Narastajúce sociálne problémy obyvateľov vyvolávajú neustálu potrebu skvalitniť niektoré činnosti sociálnej práce. Jednou z možnosti ako sa podieľať na riešení týchto problémov je naučiť sa týmto problémom predchádzať... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,50€

Ako písať školské a záverečné práce

Ako písať školské a záverečné práce

Počas vysokoškolského štúdia študenti prichádzajú do styku s rôznymi druhmi prác, ktoré majú vyprodukovať. Sú to rôzne školské a záverečné práce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,50€

Sociálna práca

Sociálna práca

Tredie doplnené a prepracované vydanie titulu: Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,71€

Rodinná mediácia alebo víťazí celá rodina

Rodinná mediácia alebo víťazí celá rodina

V knihe jej autori,dlhoroční mediátori František Kutlík a Bronislava Švehláková zahrnuli špecifiká rodinnej mediácie aj v... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,50€

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Táto publikácia korešponduje so študijným programom v odbore sociálna práca. Vznikla na základe podnetov študentov a empírie autorov, získanej v rámci príslušných sociálno-právnych predmetov a z ich aplikačnej praxe... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,29€

Sociálne poradenstvo a komunikácia

Sociálne poradenstvo a komunikácia

Druhé doplnené vydanie vybraných textov zo sociálneho poradenstva pre sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, psychológov a iných odborníkov v pomáhajúcich profesiách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,58€

Krízová intervencia v pomáhajúcich profesiách

Krízová intervencia v pomáhajúcich profesiách

Krízová intervencia sa stala neoddeliteľnou súčasťou sociálnej práce v komplexnej starostlivosti o klienta. Publikácia sleduje vývin krízy a jej vplyvy na život jedinca v ťažkostich a núdzy vo všeobecnej rovine... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,50€

Etika sociálnej práce

Etika sociálnej práce

Andrej Mátel, , Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (2010)
Publikácia je určená študentom sociálnej práce. Prvé tri kapitoly sú propedeutickým uvedením do terminológie a histórie...

Publikácia je určená študentom sociálnej práce. Prvé tri kapitoly sú propedeutickým uvedením do terminológie a histórie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,57€