🎂 Už len dnes je POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 15€ 🎉

Scriptorium

Našli sme 153 titulov

Raně středověký latinský abakus

V poslední třetině 10. století se na křesťanských latinských školách začíná opětovně užívat matematická počtářská pomůcka zvaná abakus. V této knize jsou bilingvně latinsko-česky publikovány dva texty o způsobech počítání... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,51€
14,42€

Komedie nové a duchovní

Magdaléna Jacková, Scriptorium (2021)
Raně novověké biblické drama v českých zemích

Edice čtyř biblických her - Mikuláš Konáč z Hodiškova: Judyth. Hra z Hystorií Judyth pilnie vybraná (tisk 1547) - Daniel Stodolius z Požova: Historica tragaedia, nová žalostivá hra...o strašlivém podvrácení Sodomy a Gomorry a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
19,65€
18,27€

Pražský sborník historický XLIII

, Scriptorium (2016)

Pražský sborník historický, založený v roce 1964 a navazující na vlastivědný sborník z let 1962 a 1963, vydává Archiv hl. města Prahy. Sborník vychází s roční periodicitou a přináší studie zaměřené na dějiny hlavního města... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
19,13€
17,79€

Účetnictví mezi tradicí a racionalitou

Pavla Slavíčková, Scriptorium (2018)
v českých zemích od středověku do počátku 18. století

Dějiny účetnictví nemají v české knižní produkci zvlášť hojné zastoupení, a i proto je kniha Pavly Slavíčkové Účetnictví mezi tradicí a racionalitou od středověku do počátku 18. století v jistém smyslu unikátní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
12,46€
11,59€

Budování nové epochy

Jakub Feige, Scriptorium (2014)
Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice

Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres Jablonec nad Nisou). Mikrohistorickým přístupem je sledován postup kolektivizačního procesu v obci od roku 1949 do založení JZD v roce 1957, včetně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
18,19€
16,92€

Schizofrenická historiografie

Jakub Češka, Marek Ďurčanský, Petra James, Holt Meyer, Scriptorium (2019)
Literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století

Kniha přináší příspěvky z konference pořádané před 2 lety v Nymburce. Tematickou osu tvoří mnohotvárnost styčných ploch mezi Hrabalovou tvorbou a historií / historiografií. Badatelé se věnují spisovatelovu přístupu k různým historickým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,86€
10,10€

Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705

Deník zachycuje cestu z Niwnice (poblíž Zhořelce ve Slezsku) do Nizozemí a zpět, při níž Kryštof Václav z Nostic navštívil např. Berlín, Hamburk či Hannover. Popisuje velké množství měst, vesnic, staveb, ale i... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,81€
13,77€

Předchůdci latinskoamerické svobody

Jan Klíma, Scriptorium (2016)
Čtivý soubor tří životopisů významných bojovníků za nezávislost v období od konce 18. století do vyvrcholení...

Čtivý soubor tří životopisů významných bojovníků za nezávislost v období od konce 18. století do vyvrcholení latinskoamerických revolucí ve 20. letech 19. století. Jejich osudy se týkají různých prostorů (Brazílie, Mexiko, La... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,44€
12,50€

Historia S. Joannis Nepomuceni

Alena Bočková, Scriptorium (2015)
Jádrem monografie je kritická edice dobového barokního životopisu sv. Jana Nepomuckého z pera jezuity Maxmiliána...

Jádrem monografie je kritická edice dobového barokního životopisu sv. Jana Nepomuckého z pera jezuity Maxmiliána Wietrowského (1729), a to paralelně latinského originálu i dobového českého překladu. Edici doprovází rozsáhlá studie přinášejíci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
22,23€
20,67€

Proměny a kontinuita české komunální politiky

Jan Čopík, Scriptorium (2014)
Monografie se zabývá vývojem moderní územní samosprávy v českých zemích po revoluci roku 1848. První díl pokrývá období...

Monografie se zabývá vývojem moderní územní samosprávy v českých zemích po revoluci roku 1848. První díl pokrývá období Rakouska (Předlitavska), meziválečného Československa a Protektorátu Čechy a Morava. Předmětem zájmu je jak obecný vývoj obecní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,92€
15,74€

Putování po českých hradech (1814 – 1818)

Karel Kramerius, Scriptorium (2010)
Paralelní česko-německá kniha cestovních deníků mladého Karla Krameria (jednoho ze synů známého obrozenského nakladatele a...

Paralelní česko-německá kniha cestovních deníků mladého Karla Krameria (jednoho ze synů známého obrozenského nakladatele a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,97€
16,71€

Vodovody předměstských obcí před vznikem Velké Prahy

Publikace mapující výstavbu jednotlivých vodovodů v obcích, které byla s Prahou spojeny až v roce 1922 při vytvoření Velké Prahy. Kniha přináší kromě zásadního faktografického materiálu vzešlého z pramenného studia také bohatou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,89€
11,06€

Svěcení duchovenstva v církvi podjednou / Ordinationes Clericorum In Ecclesia „Sub Una Specie“

Zdeňka Hledíková, Scriptorium (2015)
Edice pramenů z let 1438–1521/ Editio fontium ad Bohemiam Moraviamque spectantium annis 1438–1521

Edice pramenů dokládajících svěcení duchovních církve podjednou v uvedeném období zahrnuje dvě části pramenů. První, registra zvaná Libri formatarum, obsahuje záznamy o svěceních při římské kurii. Doklady o svěceních českých... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,34€
9,62€

Dějiny královského města Nymburka

Josef Merkl, Scriptorium (2012)
Med. Dr. Josef Merkl (1761–1833), lékař, nymburský purkmistr a regionální dějepisec zabývající se historií města Nymburka....

Med. Dr. Josef Merkl (1761 – 1833), lékař, nymburský purkmistr a regionální dějepisec zabývající se historií města Nymburka. Je autorem německy psaného rukopisného díla Dějiny královského města Nymburka (Geschichte der k. Stadt Nimburg)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,70€
7,85€

Děti roditi jest božské ovotce

Jana Ratajová, Scriptorium (2013)
Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku

Edice pěti raně novověkých spisů zabývajících se těhotenstvím a rozením dětí (16.-18. století). Doprovozeno vysvětlivkami, dvěma slovníčky a studií, jež analyzuje "genderování" těla v porodnických příručkách. Jde o čtvrtý... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
22,09€
20,54€

Žádná ženská člověk není

Jana Ratajová, Lucie Storchová, Scriptorium (2011)
Edice několika převážně drobných spisů o ženství a genderových vztazích z období mezi koncem 17. a koncem 18. století....

Edice několika převážně drobných spisů o ženství a genderových vztazích z období mezi koncem 17. a koncem 18. století.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
15,42€
14,34€

Korunovační řád Karla IV.

Publikace předkládá kritické vydání staročeského textu Korunovačního řádu Karla IV. přihlížející ke všem známým rukopisům. Knihu otevírá pět odborných statí, které zasazují památku do historického kontextu, přinášejí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,34€
9,62€

Kříž z Telče (1434–1504)

Lucie Doležalová, Michal Dragoun, Scriptorium (2020)
Písař, sběratel a autor

Kniha se věnuje osobnosti pozdně středověkého písaře a sběratele Kříže z Telče (1434–1504), kněze působícího ke konci života v augustiniánské kanonii v Třeboni. Kříž se intenzivně zabýval knihami – opsal nejméně 4300... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,16€
18,75€

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea - Signatury 1 D, 1 E a 1 G

, Scriptorium (2016)

Již pátý svazek nově zpracovaných rukopisů zlomků významné české knihovny. Jedná se o velmi pestrý soubor, mj. o staroslovanské (hlaholské i cyrilské) zlomky, zlomky jazykově české, německé i latinské, materiály k dějinám jednoty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,86€
10,10€

Sola fide - pouhou vírou

, Scriptorium (2020)
Lutherská šlechta na Ústecku a Děčínsku a její kulturní dědictví

Katalog výstavy konané na zámku v Děčíně 25. dubna–30. září 2018. Katalog je provázen mnoha barevnými vyobrazeními.<br> Učení Martina Luthera se začalo šířit přes česko-saskou hranici velmi rychle poté, co reformátor přitloukl... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
23,50€
21,86€