💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Scriptorium

Našli sme 138 titulov

Raně středověký latinský abakus

V poslední třetině 10. století se na křesťanských latinských školách začíná opětovně užívat matematická počtářská pomůcka zvaná abakus. V této knize jsou bilingvně latinsko-česky publikovány dva texty o způsobech počítání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,51€
13,18€

Schizofrenická historiografie

Jakub Češka, Marek Ďurčanský, Petra James, Holt Meyer, Scriptorium (2019)
Literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století

Kniha přináší příspěvky z konference pořádané před 2 lety v Nymburce. Tematickou osu tvoří mnohotvárnost styčných ploch mezi Hrabalovou tvorbou a historií / historiografií. Badatelé se věnují spisovatelovu přístupu k různým historickým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,86€
10,10€

Proměny a kontinuita české komunální politiky

Jan Čopík, Scriptorium (2014)
Monografie se zabývá vývojem moderní územní samosprávy v českých zemích po revoluci roku 1848. První díl pokrývá období...

Monografie se zabývá vývojem moderní územní samosprávy v českých zemích po revoluci roku 1848. První díl pokrývá období Rakouska (Předlitavska), meziválečného Československa a Protektorátu Čechy a Morava. Předmětem zájmu je jak obecný vývoj obecní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,92€
15,74€

Budování nové epochy

Jakub Feige, Scriptorium (2014)
Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice

Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres Jablonec nad Nisou). Mikrohistorickým přístupem je sledován postup kolektivizačního procesu v obci od roku 1949 do založení JZD v roce 1957, včetně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
18,19€
16,92€

Svěcení duchovenstva v církvi podjednou / Ordinationes Clericorum In Ecclesia „Sub Una Specie“

Zdeňka Hledíková, Scriptorium (2015)
Edice pramenů z let 1438–1521/ Editio fontium ad Bohemiam Moraviamque spectantium annis 1438–1521

Edice pramenů dokládajících svěcení duchovních církve podjednou v uvedeném období zahrnuje dvě části pramenů. První, registra zvaná Libri formatarum, obsahuje záznamy o svěceních při římské kurii. Doklady o svěceních českých... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,34€
9,62€

Putování po českých hradech (1814 – 1818)

Karel Kramerius, Scriptorium (2010)
Paralelní česko-německá kniha cestovních deníků mladého Karla Krameria (jednoho ze synů známého obrozenského nakladatele a...

Paralelní česko-německá kniha cestovních deníků mladého Karla Krameria (jednoho ze synů známého obrozenského nakladatele a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,97€
16,71€

Předchůdci latinskoamerické svobody

Jan Klíma, Scriptorium (2016)
Čtivý soubor tří životopisů významných bojovníků za nezávislost v období od konce 18. století do vyvrcholení...

Čtivý soubor tří životopisů významných bojovníků za nezávislost v období od konce 18. století do vyvrcholení latinskoamerických revolucí ve 20. letech 19. století. Jejich osudy se týkají různých prostorů (Brazílie, Mexiko, La... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,44€
12,50€

Pražský sborník historický XLIII

Scriptorium (2016)

Pražský sborník historický, založený v roce 1964 a navazující na vlastivědný sborník z let 1962 a 1963, vydává Archiv hl. města Prahy. Sborník vychází s roční periodicitou a přináší studie zaměřené na dějiny hlavního města... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
19,13€
17,79€

Účetnictví mezi tradicí a racionalitou

Pavla Slavíčková, Scriptorium (2018)
v českých zemích od středověku do počátku 18. století

Dějiny účetnictví nemají v české knižní produkci zvlášť hojné zastoupení, a i proto je kniha Pavly Slavíčkové Účetnictví mezi tradicí a racionalitou od středověku do počátku 18. století v jistém smyslu unikátní... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,46€
11,59€

Dějiny královského města Nymburka

Josef Merkl, Scriptorium (2012)
Med. Dr. Josef Merkl (1761–1833), lékař, nymburský purkmistr a regionální dějepisec zabývající se historií města Nymburka....

Med. Dr. Josef Merkl (1761 – 1833), lékař, nymburský purkmistr a regionální dějepisec zabývající se historií města Nymburka. Je autorem německy psaného rukopisného díla Dějiny královského města Nymburka (Geschichte der k. Stadt Nimburg)... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,70€
14,60€

Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705

Deník zachycuje cestu z Niwnice (poblíž Zhořelce ve Slezsku) do Nizozemí a zpět, při níž Kryštof Václav z Nostic navštívil např. Berlín, Hamburk či Hannover. Popisuje velké množství měst, vesnic, staveb, ale i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,81€
13,77€

Děti roditi jest božské ovotce

Jana Ratajová, Scriptorium (2013)
Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku

Edice pěti raně novověkých spisů zabývajících se těhotenstvím a rozením dětí (16.-18. století). Doprovozeno vysvětlivkami, dvěma slovníčky a studií, jež analyzuje "genderování" těla v porodnických příručkách. Jde o čtvrtý... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,09€
20,54€

Historia S. Joannis Nepomuceni

Alena Bočková, Scriptorium (2015)
Jádrem monografie je kritická edice dobového barokního životopisu sv. Jana Nepomuckého z pera jezuity Maxmiliána...

Jádrem monografie je kritická edice dobového barokního životopisu sv. Jana Nepomuckého z pera jezuity Maxmiliána Wietrowského (1729), a to paralelně latinského originálu i dobového českého překladu. Edici doprovází rozsáhlá studie přinášejíci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
22,23€
20,67€

Žádná ženská člověk není

Jana Ratajová, Lucie Storchová, Scriptorium (2011)
Edice několika převážně drobných spisů o ženství a genderových vztazích z období mezi koncem 17. a koncem 18. století....

Edice několika převážně drobných spisů o ženství a genderových vztazích z období mezi koncem 17. a koncem 18. století.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,42€
14,34€

Ještě nejsme za vodou

Stanislav Holubec, Scriptorium (2015)
Studie se zabývá představami české postkomunistické společnosti o vlastních moderních dějinách a svém postavení ve světě...

Studie se zabývá představami české postkomunistické společnosti o vlastních moderních dějinách a svém postavení ve světě mezi Východem a Západem. První část charakterizuje, jak se česká historická paměť a vnímání druhých transformovaly během 20. století. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,44€
12,50€

Album pozdně středověkého písma XII./2

Scriptorium (2013)
Jižní Čechy. Kniha pamětní města Pelhřimova 1417–1575

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
3,67€
3,55€

Z cesty své nesejdeme

Eva Hajdinová, Scriptorium (2016)
Monografie přináší srovnání života tajných evangelíků ve východních Čechách a v jihofrancouzské oblastí Horní Languedoc....

Monografie přináší srovnání života tajných evangelíků ve východních Čechách a v jihofrancouzské oblastí Horní Languedoc. Navzdory velmi rozdílným životním podmínkám využívaly obě náboženské skupiny v 18. století podobné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
20,16€
18,75€

Mráz kopřivu nepálí

Jitka Janečková, Scriptorium (2014)
Život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905-1954

Kniha sleduje osudy F. Macháčka, dlouholetého tajemníka Městského historického muzea v Plzni a plzeňského městského archiváře, a Václava Vojtíška, archiváře hl. m. Prahy a profesora pomocných věd historických na UK v Praze... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,03€
21,42€

Regesta et Bohemiae et Moraviae V/4

Scriptorium (2004)
diplomatica nec non epistolaria Pars V 1346-1355 Fasciculus 4 1352-1355

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,15€
19,67€

Cesty a poselstva

Moderní česká edice cestopisných zápisků burgundského šlechtice Guilleberta de Lannoy (1386–1462), který procestoval prakticky celou Evropu a Blízký Východ. Doprovozeno rozsáhlým a čtivým úvodem do problematiky. Vydáno ve spolupráci... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,71€
13,68€