🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

IURIS LIBRI

Našli sme 46 titulov

Občianske právo hmotné

Ján Lazar, IURIS LIBRI (2018)
1. a 2. zväzok - Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
75,00€
67,50€

Repetitórium obchodného práva

Tretie, doplnené a prepracované vydanie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka. Predkladaná učebná pomôcka poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,00€
24,90€

Repetitórium práva Európskej únie

Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov vsetkych troch stupnov univerzitneho vzdelavania na pravnickych fakultach, ktorej cieľom je objasnit pre potreby priebezneho studia system prava Unie z hladiska jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,60€

Repetitórium pracovného práva

Repetitórium pracovného práva

Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,00€

Záložné a zádržné právo v občianskoprávnych vzťahoch

Záložné právo a zádržné právo predstavujú významné zabezpečovacie inštitúty a patria medzi tzv. práva k cudzím veciam. Táto publikácia sa venuje občianskoprávnej úprave inštitútu záložného a zádržného práva a jej cieľom ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
34,00€
35,00€

Predbežné opatrenia

Predbežné opatrenia

Erik Schwarzc, IURIS LIBRI (2015)
Predbežné opatrenia sú v praxi často využívaným nástrojom v civilnom procesnom práve. Tento inštitút je však veľmi...

Predbežné opatrenia sú v praxi často využívaným nástrojom v civilnom procesnom práve. Tento inštitút je však veľmi špecifickým zásahom do práv osôb, ktoré sú zasiahnuté bez toho, aby súd vykonal rozsiahlejšie dokazovanie a konal vo veci samej. Z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,00€

Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie s poznámkami

Jaroslav Macek, IURIS LIBRI (2015)
Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje...

Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. Publikácia obsahuje tak súčasné, ako aj staršie rozhodnutia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
39,00€
32,37€

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ján Golian, , IURIS LIBRI (2014)
Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci...

Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
24,00€
22,32€

Zmluvná pokuta

Zmluvná pokuta

Alena Hambáleková, IURIS LIBRI (2019)
Judikatúra

Publikácia predstavuje pomerne rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou zmluvnej pokuty, ktorá je upravená tak v Občianskom zákonníku, ako aj v Obchodnom zákonníku. Na účely prehľadnosti.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
28,00€

Repetitórium práva duševného vlastníctva

Repetitórium práva duševného vlastníctva

Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny, ktoré nastali v právnej úprave práva duševného vlastníctva, a to najmä v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. Repetitórium práva duševného vlast Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€

Vznik a obsah záväzkov

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike vzniku a obsahu záväzkov. Vzhľadom na rôznorodosť právnych dôvodov vzniku záväzkov sa prvá kapitola... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
32,55€

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,00€

Právne aspekty podnikania na internete

Právne aspekty podnikania na internete

Ivana Zmeková, IURIS LIBRI (2017)
Elektronický obchod je v súčasnosti rozšírenou a vyhľadávanou formou podnikania. Nakupovanie sa prenáša do virtuálneho sveta...

Elektronický obchod je v súčasnosti rozšírenou a vyhľadávanou formou podnikania. Nakupovanie sa prenáša do virtuálneho sveta a zabezpečuje zákazníkom pohodlie, šetrí ich čas. Preto je potrebné, aby predávajúci a kupujúci mali vedomosti o právach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
28,00€

Odporovateľnosť právnych úkonov

Odporovateľnosť právnych úkonov

Pavol Horňák, IURIS LIBRI (2016)
Odporovateľnosť právneho úkonu je právnym následkom vadnosti právneho úkonu, ktorá má chrániť veriteľov pred nepoctivým...

Odporovateľnosť právneho úkonu je právnym následkom vadnosti právneho úkonu, ktorá má chrániť veriteľov pred nepoctivým konaním dlžníka. V slovenskom a českom právnom prostredí sú odporovacie žaloby pomerne častým javom a právna prax v súčasnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
31,00€

Repetitórium medzinárodného práva verejného

Medzinárodné právo verejné ako súbor právnych noriem obsiahnutý v obyčajovej i zmluvnej podobe nepredstavuje komplexne kodifikovaný právny systém. Aj z tohto dôvodu je účelom repetitória priniesť stručný, no sumárny prehľad... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
19,53€

Predpisy práva duševného vlastníctva

Predpisy práva duševného vlastníctva

Veronika Skorková, IURIS LIBRI (2014)
Právo duševného vlastníctva predstavuje významnú súčasť slovenského právneho poriadku. Z hľadiska prameňov ho tvorí množstvo...

Právo duševného vlastníctva predstavuje významnú súčasť slovenského právneho poriadku. Z hľadiska prameňov ho tvorí množstvo právnych predpisov medzinárodného, európskeho i vnútroštátneho práva. Napriek neustále sa rozširujúcemu trendu posilňovania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,00€

Repetitórium ústavného práva

Repetitórium ústavného práva

Repetitórium ústavného práva poskytuje systematický prehľad základných inštitútov ústavného práva Slovenskej republiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€

Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch

Táto publikácia sa venuje inštitútu náhrady škody v občianskom práve a obsahuje výber súdnych rozhodnutí z obdobia ostatných desiatich rokov. Jej cieľom je poskytnúť ucelený prehľad rozhodnutí slovenských a českých súdov týkajúcich sa koncepcie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
33,00€
30,69€

Premlčanie v občianskom a obchodnom práve

Publikácia predstavuje rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou premlčania v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
33,00€
30,69€

Ochrana spotrebiteľa

Jana Mazáková, IURIS LIBRI (2016)
Ochrana spotrebiteľa je problematikou, pri ktorej sa stretávajú početné predpisy súkromného a verejného práva s cieľom...

Ochrana spotrebiteľa je problematikou, pri ktorej sa stretávajú početné predpisy súkromného a verejného práva s cieľom zabezpečiť adekvátnu ochranu spotrebiteľa tradične považovaného za slabšiu stranu v zmluvných vzťahoch uzavieraných s podnikateľom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
41,00€
38,13€