📝Späť do školy s kráľovskou cenou

EDIS

Našli sme 484 titulov

Logistika v manažmente podniku

Logistika v manažmente podniku

Predložená vysokoškolská učebnica poskytuje pohľad na logistiku z hľadiska celkového riadenia podniku, identifikuje jej špecifickú úlohu a ciele. Postavenie logistiky vysvetľuje vo vzťahu k jednotlivým manažérskym funkciám ako aj špecifickým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
18,00€

Kognitívno-behaviorálna terapia detí so strachom a úzkosťou

Vedecká monografia v kontexte praktických intervencií sprístupňuje, utrieďuje a zovšeobecňuje súčasné poznatky psychoterapie s nadväznosťou na kognitívno-behaviorálnu psychoterapiu detí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
80,90€
76,86€

Financie a finančné riadenie

Vysokoškolská učebnica Financie a finančné riadenie poskytuje prehľad teoretických a praktických aspektov z oblasti verejných a podnikových financií a vytvára tak základ z tejto významnej oblasti ekonómie pre študentov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,79€
19,00€

Konštrukcie pozemných stavieb

Konštrukcie pozemných stavieb

Vysokoškolská učebnica obsahuje základné pojmy a detaily konštrukcií pozemných stavieb a ich aplikácie pri posudzovaní kvality navrhovaných a realizovaných detailov ale aj ukážky chybne navrhnutých a realizovaných detailov, ktoré majú... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,34€

Stavebné materiály

Miroslav Brodňan, Alena Čavojcová, Jozef Jošt, EDIS (2015)
V súčasnom stavebníctve sa používajú materiály tradičné, ktoré sa na základe skúseností využívajú už celé generácie, ale aj...

V súčasnom stavebníctve sa používajú materiály tradičné, ktoré sa na základe skúseností využívajú už celé generácie, ale aj novodobé, vyrobené na základe nových... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,85€
9,36€

Vedecká komunikácia I 1500 - 1800

Vedecká komunikácia I 1500 - 1800

Základným charakteristickým znakom monografie je jedna téma - vedecká komunikácia a viacero interpretácií čiastkových výskumných tém, akými sú typy a obsah korešpondencie uhorských exulantov, ovplyvňovanie a formovanie dobových spoločenských postojov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,02€

Poštové a prepravné siete

EDIS (2014)
Návrh a konštrukcia Monografia definuje ucelený rámec venovaný problematike tvorby a reštrukturalizácie poštových...

Monografia definuje ucelený rámec venovaný problematike tvorby a reštrukturalizácie poštových prepravných sietí národných poštových operátorov. Detailne sa zameriava na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,53€
20,45€

Zabezpečovacia letecká technika

Andrej Novák, Zdeno Žilka, EDIS (2001)
Cvičenia

Letecká doprava a letectvo vôbec je jedna z mála ľudských činností, v ktorých sa tak rýchlo a v takej miere uplatňujú najnovšie vedecké poznatky a nové technológie. Možno je táto skutočnosť spôsobená už samotnou podstatou lietania, kde akýkoľvek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,59€
4,27€

Cestné a miestne komunikácie

Publikácia poskytuje základné informácie o pozemných komunikáciách, o rozvoji cestnej siete na našom území, o význame cestných spojení pre rozvoj spoločnosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
29,19€
27,73€

Stav matematickej gramotnosti študentov prvého ročníka vysokých škôl technického smeru po školskej reforme

Matematika je krásna a tajomná. Sprevádza nás na každom kroku od útleho detstva. Spoločenské požiadavky na rozvoj matematického myslenia sa neustále zvyšujú a preto rastú aj nároky nielen na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,90€
16,06€

Manažérska informatika IV

Manažérska informatika IV

Táto učebnica je určená záujemcom o problematiku biznis procesov a nájdu v nej informácie týkajúce sa ich štruktúry, funkcionality a modelovania faktorov, ktoré z pohľadu ich výkonnosti zohrávajú dôležitú úlohu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
35,70€

Mestské inžinierstvo - 1. diel.

Mestské inžinierstvo - 1. diel.

Martin Decký, Milan Muška, Eva Remišová, EDIS (2021)
Vývoj, plánovanie, TUR a samospráva sídelných útvarov Slovenska v kontexte EÚ

Autori v tejto publikácií po prvý krát v podmienkach Slovenska definujú holistický pohľad na problematiku Mestského Inžinierstva (MI). Ich celoživotné skúsenosti v predmetnej oblasti, v synergii so zahraničnými vnímaním MI... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
46,51€

Bodová korozia nehrdzavejúcich ocelí

Bodová korozia nehrdzavejúcich ocelí

Problematike bodovej korózie už desaťročia bola venovaná veľká pozornosť vedeckej komunity. Napriek tomu, že sa meracia technika neustále zdokonaľuje, rozlíšiteľnosť nameraných veličín, získali sa nové významné poznatky, neprinieslo to... Zobraziť viac


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v záchranných službách

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v záchranných službách

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dôležitá pri každej pracovnej činnosti a pri akejkoľvek ľudskej činnosti vôbec. Dvojnásobne to platí aj pri práci hasiča záchranára. Dôležité je, aby sa zo záchranára nestal zachraňovaný.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,41€

Základy elektronického obchodovania

Vysokoškolská učebnica Základy elektronického obchodovania prináša ucelený komplex základných informácií orientovaných na problematiku implementácie a využívania... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,50€
23,28€

Mechanizácia a automatizácia poštových a logistických procesov

Publikácia je určená pre každého, kto sa chce dozvedieť niečo o problematike spracovania listových a balíkových zásielok na rôznych mechanizačných zariadeniach... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
7,32€

Ekonomika železničnej dopravy

Anna Dolinayová, Eva Nedeliaková, Eva Brumerčíková, EDIS (2017)
Hospodárenie železničných podnikov

Konkurencieschopnosť železničnej dopravy je v súčasnosti jednou z hlavných tém európskej dopravnej politiky a diskusii na medzinárodných, národných a regionálnych... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,90€
22,71€

Financie

Katarína Repková, EDIS (2016)
zbierka príkladov

Vysokoškolská učebnica je praktickým doplnením vysokoškolskej učebnice Financie a finančné riadenie. Na pochopenie riešených príkladov sú vyžadované vedomosti z tejto... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,55€
20,47€

Základy marketingu I.

Cieľom prvej časti učebných textov je oboznámenie sa s problematikou základných úloh, ktoré stoja pred marketingovými manažérmi. Tieto sa týkajú najmä informačnej stránky obchodnej (odbytovej) politiky podniku, ktorá má za úlohu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,31€
4,41€

Ekonomika sietí

Ekonomika sietí

Predkladaná učebnica je určená v prvom rade študentom denného i externého štúdia Žilinskej univerzity v Žiline, osobitne Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.Spracovanú problematiku môžu využiť aj študenti ďalších fakúlt... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,00€