📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Učebnice

Našli sme 1269 titulov

Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990–2010

Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990–2010 (e-kniha)

Kniha se věnuje problematice českého pohádkového příběhu v rozpětí let 1990–2010. V jednotlivých kapitolách zkoumá, jak se v posledním dvacetiletí měnila žánrová mapa literatury pro děti a mládež a jak se vyvíjela poetika... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,30€

Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu

Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu (e-kniha)

Studie si klade za cíl navrhnout ekonomicko-správní nástroje k ochraně rázovitosti české krajiny. Podrobně je zpracována oblast zemědělství a ochrany přírody a krajiny, okrajově oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,40€

Faktory ovlivňující CSR reportování

Faktory ovlivňující CSR reportování (e-kniha)

CSR reportování představuje v současné době jednu z nejvíce rostoucích oblastí společenské odpovědnosti podniku. Lze ho charakterizovat jako proces komunikování sociálních a environmentálních dopadů způsobených aktivitami podniku... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Organická modernita

Organická modernita (e-kniha)

Jan Dostalík, Muni Press (2016)
Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918–1968)

Kniha přispívá k poznání dějin moderního urbanismu a územního plánování. Hlavním tématem jsou ekologicky šetrné tendence, které jsou zastřešeny konceptem organické modernity. Text začíná u počátků moderního českého... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,45€

Informační systémy ve vzdělávání

Informační systémy ve vzdělávání (e-kniha)

Michal Černý, Muni Press (2018)
Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení

Interdisciplinárně pojatá, netradičně řešená publikace nabízí základní myšlenkové východisko pro tvůrce informačních systémů ve vzdělávání. Spojuje témata, která jsou příznačná pro projektování informačních systémů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku

Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku (e-kniha)

Staročeská milostná lyrika stojí na konci dlouhé tradice středověké milostné lyriky, psané v národních jazycích. Tato tradice celkově utváří evropskou literaturu: Působí totiž od Petrarky – i když několikrát přetvořená... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,60€

Basic Czech II.

Basic Czech II. (e-kniha)

Basic Czech II, moderní učebnice češtiny na základě angličtiny, je koncipována obdobně jako předcházející díl Basic Czech I. Postupně se zde dál rozvíjejí základy české gramatiky v těsném sepjetí s plynulým a systematickým ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,00€

Skryté nadání

Skryté nadání (e-kniha)

Šárka Portešová, Muni Press (2014)
Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,88€

Specifika řízení zpětných toků

Specifika řízení zpětných toků (e-kniha)

Monografie „Specifika řízení zpětných toků“ přináší část výsledků několikaletého explorativně-deskriptivního výzkumu věnovaného přístupu podniků ke zpětným tokům. Text navazuje na předchozí práci autorů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny

Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny (e-kniha)

Cílem práce je prozkoumat meze a možnosti automatické analýzy některých pravidelných typů derivací v češtině. Zaměřili jsme se na vybrané typy neverbálních substantiv a adjektiv. Za zásadní přínos pokládáme to, že jsme navrhli... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,43€

Pojmy estetiky: analytický přístup

Pojmy estetiky: analytický přístup (e-kniha)

Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Modelování a simulace komplexních systémů

Modelování a simulace komplexních systémů (e-kniha)

Radek Pelánek, Muni Press (2014)
Jak lépe porozumět světu

Jak to, že dokážeme poslat sondu na Mars, ale nerozumíme pořádně, jak funguje náš vlastní mozek? Proč je obtížné předpovídat počasí nebo změny klimatu? Umíme zastavit šíření epidemie? A kdo vlastně řídí obrovské hejno... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,15€

Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním

Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním (e-kniha)

Vladimír Spousta, Muni Press (2014)
Skladatelé 20. století. III. díl slovníkové trilogie

3. díl Hudebně-literárního slovníku koncepčně navazuje na první dva díly věnované světovým a českým skladatelům, které v roce 2011 vydalo Nakladatelství Masarykovy univerzity, a uzavírá tak monumentální slovníkovou trilogii. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
25,50€

Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu

Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu (e-kniha)

Publikace je odbornou monografií, která podrobněji pojednává o teoreticko-metodologických východiscích destinačního managementu, jakožto specifické formy řízení, která se uplatňuje v oblasti cestovního ruchu. Monografie vychází... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Dějiny sportu

Dějiny sportu (e-kniha)

Ján Grexa, Muni Press (2018)
Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu

Základní učebnice dějin sportu se zabývá historickými etapami tělesné kultury v minulosti od antiky po vznik moderních sportů. Vedle světové historie tělesné výchovy se publikace podrobně zabývá dějinami sportu v Československu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,88€

Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů

Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů (e-kniha)

Zdeněk Měřínský, Muni Press (2014)
Seminář. Uherské Hradiště 11. února 2009

Sborník přináší příspěvky prezentované na semináři "Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů", který v souvislosti s výstavou "Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,20€

Opevnění Pohanska u Břeclavi

Opevnění Pohanska u Břeclavi (e-kniha)

Kniha je výsledkem zpracování výzkumů destrukce opevnění velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi, které s přestávkami probíhaly v letech 1958 až 2007 pod vedením pracovníků vědecko-výzkumné stanice tamtéž. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
26,35€

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (e-kniha)

Docent Masarykovy univerzity, člen Obce spisovatelů, prozaik a divadelní režisér Josef Prokeš ve své knize zkoumá komplexní estetickou výstavbu písní sedmi stěžejních osobností českého folku 60.–80. let 20. století: Karla Kryla... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,20€

Koráb pohádek

Koráb pohádek (e-kniha)

Bohatě ilustrovaná kniha představuje spisovatele Eduarda Basse jako talentovaného vypravěče krátkých pohádkových příběhů. Přináší vůbec první kompletní vydání souboru 43 pohádek z celého světa, které Bass převyprávěl... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,60€

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu (e-kniha)

Pavel Krejčí, Muni Press (2016)
Kontrastivní analýza

Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984). Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€