📚 Júnový výpredaj kníh

Muni Press

Našli sme 666 titulov

Divadlo, můj osud

Divadlo, můj osud (e-kniha)

Margita Havlíčková, Muni Press (2019)
Setkávání s Bořivojem Srbou. Rozhlasové rozhovory Olgy Jeřábkové s předním českým teatrologem

Kniha s názvem Divadlo, můj osud. Setkávání s Bořivojem Srbou sestává z deseti rozhovorů s předním českým teatrologem, historikem, dramaturgem a pedagogem Bořivojem Srbou (1931?2014). Tyto rozhovory odvysílal v roce 2000 Český... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,25€

Munipress. Nakladatelství Masarykovy univerzity

Munipress. Nakladatelství Masarykovy univerzity (e-kniha)

Alena Mizerová, Lea Novotná, Radka Vyskočilová, Radek Gomola, Muni Press (2019)
Svoboda slova v zrcadle univerzitních dějin

Univerzita bez vlastního nakladatelství je jako katedrála bez varhan: planá a němá. Masarykova univerzita své nakladatelství má, počtem vydaných publikací dokonce patří k největším ve střední Evropě. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€

Josef Dobrovský

Josef Dobrovský (e-kniha)

Michal Kovář, Richard Pražák, Muni Press (2019)
Hungarista a ugrofinista

Monografie Josef Dobrovský. Hungarista a ugrofinista se nezabývá pouze úzce jazykovými otázkami hungaristických a ugrofinistických studií zakladatele vědecké slavistiky a bohemistiky Josefa Dobrovského, nýbrž jeho celkovým vztahem... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,80€

Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení

Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení (e-kniha)

Tato publikace se zabývá prvorepublikovou politickou stranou Československá národní demokracie, která se v roce 1935 sloučila s dalšími politickými subjekty v koncentrační stranu Národní sjednocení. Levicí, zejména komunistickou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,00€

Města jako partner v procesu vládnutí

Města jako partner v procesu vládnutí (e-kniha)

Vratislav Havlík, Muni Press (2014)
Případ českých a německých měst

Ruku v ruce s rozvíjejícím se výzkumem evropské politiky se zdůrazňují nová, ne tolik probádaná témata. Patří mezi ně i lokální politika v kontextu evropské integrace. Od konce 80. let 20. století je město v rámci konceptů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Demokratizace a lidská práva

Demokratizace a lidská práva (e-kniha)

Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsne propojenými pojmy. Je ovšem jejich blízkost skutečne tak očividná? Ve smyslu této otázky je základním cílem monografie... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,55€

Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku

Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku (e-kniha)

Staročeská milostná lyrika stojí na konci dlouhé tradice středověké milostné lyriky, psané v národních jazycích. Tato tradice celkově utváří evropskou literaturu: Působí totiž od Petrarky – i když několikrát přetvořená... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,60€

Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny

Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny (e-kniha)

Cílem práce je prozkoumat meze a možnosti automatické analýzy některých pravidelných typů derivací v češtině. Zaměřili jsme se na vybrané typy neverbálních substantiv a adjektiv. Za zásadní přínos pokládáme to, že jsme navrhli... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,43€

Organická modernita

Organická modernita (e-kniha)

Jan Dostalík, Muni Press (2016)
Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918–1968)

Kniha přispívá k poznání dějin moderního urbanismu a územního plánování. Hlavním tématem jsou ekologicky šetrné tendence, které jsou zastřešeny konceptem organické modernity. Text začíná u počátků moderního českého... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,45€

Specifika řízení zpětných toků

Specifika řízení zpětných toků (e-kniha)

Monografie „Specifika řízení zpětných toků“ přináší část výsledků několikaletého explorativně-deskriptivního výzkumu věnovaného přístupu podniků ke zpětným tokům. Text navazuje na předchozí práci autorů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Informační systémy ve vzdělávání

Informační systémy ve vzdělávání (e-kniha)

Michal Černý, Muni Press (2018)
Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení

Interdisciplinárně pojatá, netradičně řešená publikace nabízí základní myšlenkové východisko pro tvůrce informačních systémů ve vzdělávání. Spojuje témata, která jsou příznačná pro projektování informačních systémů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů

Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů (e-kniha)

Zdeněk Měřínský, Muni Press (2014)
Seminář. Uherské Hradiště 11. února 2009

Sborník přináší příspěvky prezentované na semináři "Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů", který v souvislosti s výstavou "Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,20€

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu (e-kniha)

Pavel Krejčí, Muni Press (2016)
Kontrastivní analýza

Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984). Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí

Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí (e-kniha)

Publikace se zabývá otázkou vývoje keramické produkce na jižní Moravě, se zaměřením na oblast dolního Podyjí, v době od zániku Velkomoravské říše až do počátku vrcholného středověku. Na příkladech keramického souboru... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
34,00€

Pohybové aktivity pohledem sociologie

Pohybové aktivity pohledem sociologie (e-kniha)

Pohybové aktivity patří k základním fyziologickým potřebám člověka, třebaže nedostatek pohybu zpravidla nepociťujeme tak intenzivně jako nedostatek potravy či tekutin. Kniha předního českého experta v oboru sociologie sportu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,73€

Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině

Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině (e-kniha)

Tato monografie se zaměřuje na slovotvorné postupy, jež jsou ve španělské lingvistice již tradičně řazeny do oblasti tzv. lexikální morfologie (tj. sufixace, prefixace, interfixace, parasyntéza a kompozice) a jejichž přesné vymezení... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,20€

Skryté nadání

Skryté nadání (e-kniha)

Šárka Portešová, Muni Press (2014)
Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,88€

Faktory ovlivňující CSR reportování

Faktory ovlivňující CSR reportování (e-kniha)

CSR reportování představuje v současné době jednu z nejvíce rostoucích oblastí společenské odpovědnosti podniku. Lze ho charakterizovat jako proces komunikování sociálních a environmentálních dopadů způsobených aktivitami podniku... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Opevnění Pohanska u Břeclavi

Opevnění Pohanska u Břeclavi (e-kniha)

Kniha je výsledkem zpracování výzkumů destrukce opevnění velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi, které s přestávkami probíhaly v letech 1958 až 2007 pod vedením pracovníků vědecko-výzkumné stanice tamtéž. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
26,35€

Pojmy estetiky: analytický přístup

Pojmy estetiky: analytický přístup (e-kniha)

Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€