🎬 Filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Kniha Maligní nádory mozku dospělého věku - Miroslav Kala

Maligní nádory mozku dospělého věku


🍎 Vypredané
22,27€

 Přehledná a moderní práce poskytuje široké lékařské veřejnosti všechny informace potřebné pro klinickou praxi. Za řadu posledních desetiletí se objem vědeckých studií věnovaných tomuto tématu rozrostl do nepředstavitelných rozměrů. Autor mapuje současný stav klinických možností terapie maligních nádorů mozku a stručně přibližuje směry, kterými se ubírá současný výzkum.
 Z předmluvy autora:
 Onkologická onemocnění postihující mozkovou tkáň se vyznačují hrozivým nádechem s negativně laděným emocionálním nábojem silnějším, než je tomu u zhoubných nádorů jiných orgánů. Je tomu snad proto, že nemocný člověk zde více než u jiných novotvarů trpí zraňujícím zásahem přímo v centru svého lidského já, které nese souhrn všech jeho schopností a vlastností intelektuálních, charakterových a duchovních, na kterých lpí nejen on sám, ale jejichž změny či ztráty se obávají i jeho blízcí. Neurochirurgie, vyzbrojena dokonalou diagnostickou technikou zahrnující v současné době výpočetní tomografii a zobrazení magnetickou rezonancí, dokáže díky propracované operační metodice vyléčit řadu nezhoubných nitrolebečních nádorů v různých lokalizacích. Díky mikrochirurgické operační technice a bezpečné anestézii se podařilo výrazně snížit pooperační mortalitu i morbiditu. Ovšem i takto vyspělý a progresívně se rozvíjející operační obor sklízí nevalné výsledky v terapii zhoubných nádorů.
 Za řadu posledních desetiletí se objem vědeckých studií zaměřených k tomuto tématu rozrostl do nepředstavitelných rozměrů. Stále však platí, že ani na včasně diagnostikovaný maligní nádor mozku neurochirurgie jako operační obor svými silami nestačí a zcela jasně se ukazuje, že klíč k vyřešení tohoto problému leží mimo její dosah. Hrubě morfologická představa, že odstranění »celého« zhoubného nádoru přináší nemocnému vyléčení, platí v onkochirurgii jen velmi omezeně, v neurochirurgii však neplatí vůbec.
 Převážná část publikace je věnována komplexnímu pohledu na problematiku multiformního glioblastomu. Rozsah kapitol týkající se ostatních diagnóz se pak může zdát nepoměrně malý. Proporcionalita jednotlivých statí však víceméně odráží míru pozornosti, která je těmto tématům věnována v odborném tisku i klinické praxi, i když toto původně autorovým záměrem nebylo.
 Dominuje-li převaha informací o multiformním glioblastomu nad rozborem současných znalostí o astrocytomech nižších stupňů malignity, je zcela jistě hlavním důvodem předpoklad, že zvládnutí nejmalignější formy nádorového bujení s sebou přinese schopnost vypořádat se s nádorovými procesy histologicky příbuznými, nicméně méně maligními. Touha lékařů proniknout do tajemství příčin maligního růstu gliomů mozku má své pevné kořeny právě v neurochirurgii. Neurochirurgové jsou mocnými stimulátory výzkumu, který však nutně musel překročit hranice jejich vlastního chirurgického oboru do světa molekulární biologie a genetiky.
 Naopak terapie mozkových metastáz je ve svých principech odnoží onkologie obecné či onkologických podoborů jiných chirurgických specializací. Proto je část publikace zabývající se terapií mozkových metastáz věnována pouze neurochirurgickému pohledu na problematiku, kdy diagnostické a terapeutické postupy týkající se primárního nádorového onemocnění jsou záměrně opomenuty s cílem podat moderní a ucelený pohled na možnosti terapie v rámci neurochirurgického oboru. Rovněž otázky chemoterapie a imunoterapie sekundárních nádorů mozku přesahují rámec této knihy, neboť jsou doménou onkologů.
 Cílem autora je vystihnout co nejvěrněji současný stav klinických možností terapie maligních nádorů mozku a rovněž alespoň částečně přiblížit směry, kterými se ubírá současný výzkum.
 Publikace nevyčerpává téma maligních nádorů mozku beze zbytku. Již vymezení na dospělý věk vynechává důležitou oblast dětské neuroonkologie. Vynechány jsou i nesmírně vzácné formy malignit (například hemangiopericytom, anaplastický gangliogliom, olfaktorní neuroblastom), s kterými se během své profesní kariéry setká jen malý počet specialistů. Rovněž chybějí velmi speciální informace z oblasti experimentálního výzkumu, zejména v genetice a molekulární biologii. Klinický význam získaných poznatků je zatím natolik malý, že z hlediska každodenní praxe je možno tyto údaje (alespoň zatím) opomenout.
 Problematika neuroonkologie byla dosud zpracována pouze v zahraničních monograficíh, sporadicky lze narazit na dílčí časopisecké práce. Ucelený a dostupný studijní text však chybí a časově náročné vyhledávání časopiseckých článků činí studium více méně nepohodlným a časově náročným, a to zejména pro lékaře nucené pracovat v široce dimenzovaných oborech. Autor si klade za cíl poskytnout všem lékařům pečujícím o nemocné se zhoubnými nádory mozku přehlednou a moderní práci, která bude obsahovat všechny pro klinickou praxi potřebné informace. Rozsáhlé citace ze světového písemnictví pak umožní snadnější orientaci těm, kteří se budou chtít s touto problematikou seznámit podrobněji.

Jazyk: český Rozmer: 148×210 mm ISBN: 8085824841 Počet strán: 230 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách