📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Nebezpečné chemické látky a prípravky vrátane prevencie závažných havárií


🍎 Vypredané
138,61€

Príručka v českom jazyku a z českej legislatívy.

Publikácia komplexne rieši problematiku dodržiavania legislatívy týkajúcej sa nebezpečných chemických látok a prípravkov a prevencie závažných havárií. Pomôže Vám tak pri plnení povinností, ktoré vyplývajú zo zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkach a prípravkoch a nariadení REACH, rovnako ako zo zákona č. 59/2006 Sb., o prevencii závažných havárií. Praktické sú tiež formuláre na vyplnenie a komentáre k platnej legislatíve. Príručka je určená ako pre výrobné podniky, tak aj pre štátnu správu.

V cene získate prístup na ZÁKAZNICKÝ PORTÁL 24 - Chemické látky - nakladanie, prevencia havárií!

Obsah

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

* Účinnosť novej právnej úpravy, legislatíva EU
* Novelizácia, čo sa pripravuje
* REACH

ZÁKON O CHEMICKÝCH LÁTKACH A PRÍPRAVKOCH

* Komentár k novému zákonu č. 356/2003 Sb.
* Komentáre k súvisiacim predpisom k tomuto zákonu
* Právne predpisy Európskeho spoločenstva (ES), organizácie pre hospodársku spoluprácu (OECD) a medzinárodné zmluvy implementované do zákona č. 356/2003 Sb.

KLASIFIKÁCIA A SKÚŠANIE CHEMICKÝCH LÁTOK A PRÍPRAVKOV, SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX

* Všeobecná charakteristika, základní princípy, všeobecné zásady a postupy, správna laboratórna prax
* Uvádzanie na trh
* Nové pojmy zavedené zákonom
* Zisťovanie vlastností látok a prípravkov

ZÁKLADY TOXIKOLÓGIE A PRVÁ POMOC

* Všeobecné zásady prvej pomoci
* Prvá pomoc pri expozícii chemickými látkami
* Základy toxikológie

REGISTRÁCIA CHEMICKÝCH LÁTOK

* Povinnosť registrácie chemických látok
* Výnimky z povinnosti registrácie
* Žiadosť o registráciu látky
* Postup pri registrácii chemickej látky
* Dôvernosť údajov, obsah informácii poskytovaných pri registrácii, prehľad skúšok...

BALENIE A OZNAČOVANIE NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK A PRÍPRAVKOV, BEZPEČNOSTNÝ LIST

* Základné požiadavky na balenie nebezpečných látok a prípravkov
* Požiadavky na označovanie nebezpečných látok a prípravkov
* Bezpečnostný list

HODNOTENIE RIZIKA NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK A PRÍPRAVKOV

* Hodnotenie rizika registrovaných látok a látok uvedených v zozname prioritných látok

UVÁDZANIE NA TRH, VÝVOZ A DOVOZ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK A PRÍPRAVKOV

* Všeobecné podmienky uvádzanie nebezpečných látok a prípravkov na trh
* Dovoz a vývoz
* Nové pravidlá

VEDENIE EVIDENCIE A OZNAMOVANIE O NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTKACH

* Manuál a metodika k programu HEDSET
* Zásady vedenia evidencie
* Oznamovanie podľa množstva za kalendárny rok
* Národný zoznam prioritných látok

ZÁKON O PREVENCII ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ A SÚVISIACE PREDPISY

* Komentár k zákonu č. 59/2006 Sb.
* Komentár k súvisiacim predpisom tohto zákona

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVENCIE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ, BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM, BEZPEČNOSTNÝ LIST

* Podmienky prevencie závažných havárií, zaradenie do skupín

SÚVISIACE PREDPISY – ZÁKONY A SÚVISIACE PREDPISY

* Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požiadavkách na výrobky a súvisiace predpisy a komentáre
* Zákon o uvádzaní biocídnych prípravkov na trh a súvisiace predpisy a komentáre
* Zákon o ochrane verejného zdravia
* Zákon o integrovanej prevencii a znečistení, IPPC

UPLATŇOVANIE PRÁVNEJ ÚPRAVY V PRAXI

* Nová legislatíva v praxi
* Príklady z praxe
* Systém environmentálneho manažmentu EMAS
* Nebezpečné prejavy chemických látok pri závažnej havárii

OTÁZKY A ODPOVEDE

* Odpovede na otázky k zákonu č. 356/2003 Sb., zákonu č. 59/2006 Sb., zákonu č. 22/1997 Sb., č. 120/2002 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 123/1998 Sb.
* Odpovede na otázky týkajúce sa REACH

Jazyk: český Rok vydania: 2010 Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 2910 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách