⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán na sklade!

Kniha Aktualizace IV/2 2020 - Zákon o katastru nemovitosti, Zákon o státním fondu rozvoje bydlení -

Aktualizace IV/2 2020 - Zákon o katastru nemovitosti, Zákon o státním fondu rozvoje bydlení

Rozšíření činnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity


🍌 Odosielame o 6 dní.
1,55€

Důvodem změny zákona je plnění úkolu daného usnesením vlády, kterým byl schválen Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a Výhled legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021.

Titul obsahuje úplné znění zákonů po novele:
- Zákon o katastru nemovitosti
- Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení
- Zákon č. 209/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2
- Zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2
- Nařízení vlády č. 16/2020 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru

Důvodem změny zákona je plnění úkolu daného usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018, kterým byl schválen Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a Výhled legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021. Plán legislativních prací vlády obsahuje úkol zpracovat návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Záměrem je rozšíření činnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního a lokálního charakteru a jsou v kompetenci MMR. Při té příležitosti dochází ke změně názvu „Státního fondu rozvoje bydlení“ (dále jen „SFRB“) na „Státní fond podpory investic“ (dále jen „SFPI“), který lépe vystihuje zamýšlené rozšíření zaměření na investice a úpravu některých ustanovení zákona, zejména pak zvýšení vlivu MMR v orgánech SFPI, rozšíření okruhu použití prostředků, upravení poskytování údajů z informačních systémů veřejné správy, postupu při podávání žádostí apod. Záměrem je v této oblasti pouze změna názvu SFRB na SFPI s tím, že nedochází k zásahu do právních poměrů fondu. Další podrobnosti jsou uvedeny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace.
Navrhované řešení neobsahuje diskriminační prvky a ve vztahu k rovnosti žen a mužů
je neutrální.

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a garantuje dodržování základních lidských práv a svobod. V čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky je uvedeno, že ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. Předložený návrh je zpracován v souladu s výše uvedeným ustanovením a není s ním v rozporu. Návrh neodporuje ani čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, který stanoví, že státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
Předložený návrh není v rozporu s příslušnými ustanoveními Listiny základních práv a svobod. Návrh zákona zaručuje spravedlivý proces rozhodování o podaných žádostech, když stanoví, že „ pokud Fond na základě žádosti o dotaci, úvěr nebo ručení neuzavře s žadatelem smlouvu podle § 3 odst. 5, sdělí žadateli bez zbytečného odkladu písemně důvody, které k neuzavření smlouvy vedly“. Listina základních práv a svobod umožňuje tomu, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, obrátit se na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Soudní přezkum rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v návrhu vyloučen není a návrh je tedy v souladu s výše uvedeným ustanovením Listiny základních práv a svobod.

Jazyk: český Rok vydania: 2020 Rozmer: neuvedený ISBN: 9771802835039 Počet strán: 32 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách