⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán na sklade s darčekom!

Kniha Verejná správa 7-8/2020 - Európske štrukturálne fondy a príspevky -

Verejná správa 7-8/2020 - Európske štrukturálne fondy a príspevky

Stavebné úrady, pozemky, životné prostredie

Poradca s.r.o. (2020)

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,50€
Zľava 7%
3,26€

Príspevkami z európskych štrukturálnych a investičných fondov sú finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. Príspevok je poskytovaný vo forme nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku na realizáciu projektu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného. V rámci poskytovania týchto príspevkov vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu dochádza k dočasným opatreniam, ktoré sa dočítate v rubrike Aktuálne, kde okrem iného prinášame aj úplné znenie zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí verejného sektora, obcí štátnej správy a životného prostredia.
ZÁKON č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príspevky poskytované z európskych štrukturálnych fondov
Opatrenia v rámci životného prostredia – vplyv pandémie
Územné plánovanie a stavebný poriadok - stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady a obce
Riešenie problémov v stavebníctve
Pozemkové spoločenstvá – zmeny
Vyvlastňovanie pozemkov a stavieb a nútené obmedzenie vlastníckeho práva k nim
Pozemkové spoločenstvá – úplné znenie zákona

Príspevky z európskych štrukturálnych fondov upravuje o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ostatnou novelou zákona, ktorá nadobudla účinnosť 21. 5. 2020 sa upravili právne vzťahy pri poskytovaní príspevku v programovom období 2014 – 2020, postup a podmienky poskytovania príspevku, práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku, pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a zodpovednosť za porušenie podmienok poskytnutia príspevku. Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa nevzťahuje na pomoc a podporu poskytovanú podľa osobitných predpisov. Cieľom novely bolo reagovať na situáciu, ktorá nastala v spoločnosti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 vo vzťahu k implementácii pomoci a podpory poskytovanej z fondov v programovom období 2007-2013 v zmysle zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Zákon o pozemkových spoločenstvách upravuje vznik, právne postavenie, hospodárenie a zánik pozemkových spoločenstiev, práva, povinnosti a vzájomné vzťahy členov spoločenstva a Slovenského pozemkového fondu a správcu, podmienky nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou a s jej podielmi, konanie o zápise spoločenstiev do registra pozemkových spoločenstiev a o zápise zmien ich údajov, pôsobnosť okresných úradov pri výkone štátneho dozoru nad spoločenstvami, správne delikty a sankcie. V situácii, kedy je vyhlásená mimoriadna situácia, resp. núdzový stav alebo výnimočný stav a kedy je obmedzená sloboda pohybu a pobytu a právo na pokojné zhromažďovanie sa, je pre spoločenstvá problematické plniť niektoré ich úlohy a zákonmi uložené povinnosti, pretože sa nemôžu, resp. nedokážu schádzať ich valné zhromaždenia. Väčšina spoločenstiev v tomto období (prvý štvrťrok) obvykle zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia na účely schválenia účtovnej závierky za predchádzajúci rok, ktorú musia zostaviť a odoslať do 6 mesiacov od skončenia účtovného roka. Za súčasnej situácie nie sú schopné túto povinnosť splniť a práve preto došlo v zákone k niekoľkým zmenám, ktoré sa dočítate v tomto čísle mesačníka.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: neuvedený ISBN: 9771337044036 Počet strán: 128 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách