👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Dezinfekcia a sterilizácia

teória a prax II


🍎 Vypredané
6,31€

Obsah

Úvod

Zdravotnícke zariadenie ako infekčné prostredie (Štefkovičová)

1.1. Prenos infekcie

1.2 Kategorizácia predmetov vo vzťahu k výške rizika infekcie

1.3. Kategorizácia povrchov vo vzťahu k výške rizika infekcie

Časť I

Dezinfekcia (Štefkovičová, Čižnár, Hoštacká, Ondicová)

1. Úvod

2. Definícia základných pojmov

3. Chemické metódy dezinfekcie

3.1. Faktory prostredia ovplyvňujúce pôsobenie dezinfekčných látok

3.2. Zloženie bunkového obalu prokaryotov a eukaryotov

3.3. Vírusy.

3.4. Prióny

3.5. Stabilita infekčných agensov na pevných povrchoch

3.6. Dezinfekčné látky, ich chemické zloženie a účinnosť

3.7. Nové trendy v chemickej dezinfekcii

3.8. Rezistencia mikroorganizmov na dezinfekčné prípravky

3.9. Biofilm

3.10. Kombinácia dezinfekčných látok.

3.11. Toxicita dezinfekčných látok

3.12. Vplyv dezinfekčných látok na životné prostredie

4. Fyzikálne metódy dezinfekcie

4.1. Ultrazvuk

4.2. UV žiarenie

4.3. Teplo

4.4. Mikrovlnné žiarenie

Vyšší stupeň dezinfekcie

Sterilizácia (Štefkovičová, Kubíková)

1. Úvod

2. Predsterilizačná príprava

3. Metódy sterilizácie

3.1. Sterilizácia nasýtenou vodnou parou

3.2. Horúcovzduchová sterilizácia.

3.3. Plazmová sterilizácia

3.4. Radiačná sterilizácia

3.5. Etylénoxidová sterilizácia

3.6. Formaldehydová sterilizácia

4. Obalové zdravotnícke pomôcky (sterilizačný obal) a systémy balenia zdravotníckych

pomôcok k sterilizácii

4.1. Sterilizačný obal

4.1.1. Sterilizačný obal jednorázový nepriehľadný, kombinovaný, priehľadný

4.1.2. Sterilizačný obal opakovateľne použiteľný : kazeta, kontajner

4.2. Transportný obal na jedno použitie, opakovateľne použiteľný

Obsah

5. Kontrola sterilizácie

5.1. Validácia

5.2. Monitorovanie fyzikálnych veličín

5.3. Kontrola kvality sterilizačného procesu chemickými indikátormi

5.4. Kontrola kvality sterilizačného procesu biologickými indikátormi

5.5. Kontrola sterility materiálu

5.6. Dokumentácia

Časť II.

Praktický výkon dezinfekcie a sterilizácie

1. Úvod

2. Dezinfekcia (Czigányiová, Štefkovičová, Bustínová)

2.1. Dezinfekcia povrchov, predmetov a priestorov

2.2. Dezinfekcia rúk

2.3. Dezinfekcia pokožky a antiseptika

2.4. Hygienické zabezpečenie pitnej vody

2.5. Kontrola dezinfekcie

3. Dekontaminácia (Czigányiová, Marková, Ondicová, Špaleková, Štefkovičová)

3.1. Dekontaminácia endoskopov

3.2. Dekontaminácia na dialyzačních strediskách

3.3. Problematika legionelóz a dekontaminácia vodovodných systémov, bazénov a chladiacich veží

3.4. Pranie prádla a práčovne pre pranie nemocničnej bielizne

3.5. Upratovanie

4. Odbor sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok, oddelenie centrálnej sterilizácie (Kubíková)

4.1. Náplň činnosti v odbore

4.2. Charakteristika činnosti v odbore

4.3. Vzdelávanie

4.4. Centrálna sterilizácia

4.4.1. Dokumentácia

4.4.2. Členenie oddelenia centrálnej sterilizácie

4.4.3. Priestorové zabezpečenie

4.5. Štandard transformácie kontaminovanej zdravotníckej pomôcky na sterilnú zdravotnícku pomôcku

4.5.1. Obsah štandardu:

4.5.2. Pracovný postup

4.5.2.1. Predsterilizačná príprava

4.5.2.2. Sterilizácia

4.5.2.3. Manipulácia so sterilnými zdravotníckymi pomôckam

4. 6. Popis jednotlivých zdravotných výkonov sterilizácie zdravotníckych pomôcok

4.6.1. Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu - obväzových

4.6.2. Výroba a sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu – obväzových

4.6.3. Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu - operačnej bielizne

4.6.4. Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových

4.6.5. Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z gumy

4.6.6. sterilizácia zdravotníckych pomôcok zo skla

4.6.7. Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z termolabilných polymérov (plasty)

4.7. Štandard dekontaminácie lôžok

4.7.1. Posteľ

4.7.2. Inkubátor

4.7.3.Vyhrievacie lôžko (babytherm)

Dezinfekcia a sterilizácia - teória a prax

5. Dodavateľské formy sterilizácie (Maďar)

5.1. Outsourcing sterilizácie zdravotníckych pomôcok

5.2. Reprocesing

Časť III.

Profesionálne riziká výkonu zdravotníckej práce

1. Riziká a rizikové práce (Záborský)

1.1. Identifikácia a posúdenie všetkých rizík a nebezpečenstiev

1.2. Prevádzkový poriadok

1.3. Jednotlivé faktory

2. Biologické faktory a riziko infekcie (Hudečková)

2.1. Vírusové hepatitídy

2.2. AIDS

2.3. Ochorenia detského veku preventabilné očkovaním

2.4. Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia

2.5. Akútne hnačkové ochorenia

2.6. Ďalšie infekčné ochorenia

3. Fyzikálne a chemické faktory (Záborský, Poláková, Buchancová, Štefkovičová)

3.1. Prach

3.2. Hluk

3.3. Vibrácie

3.4. Chemické faktory

3.5. Karcinogénne a mutagénne faktory

3.6. Faktory spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení

Faktory spôsobujúce profesionálne alergické ochorenia dýchacích ciest alebo očných spojoviek

Kontaktné a alergické pôsobenie chemických látok používaných v hygiene rúk

3. 7. Ionizujúce žiarenie

3 .8. Elektromagnetické žiarenie

3 .9. Optické žiarenie: ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, Lasery

3.10. Fyzická, psychická a senzorická záťaž

3.11. Dlhodobé nadmerné jednostranné zaťaženie (DNJZ)

3.12. Záťaž teplom a chladom

3.13. Pracovisko

Príloha: Výstražné symboly chemických látok

Časť IV.

Prehľad používaných dezinfekčných látok (Marková, Čižnár, Hoštacká)

1. Ruky a pokožka

1.1. Hygienická dezinfekcia rúk

1.2. Chirurgická dezinfekcia rúk

1.3 Operačné pole a parenterálne zákroky

1.4. Sliznice

2. Prípravky na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok

3. Prípravky na dezinfekciu plôch, povrchov a predmetov

3.1. Prípravky na veľkoplošnú dezinfekciu

3.2. Prípravky na maloplošnú dezinfekciu

4. Dezinfektanty, u ktorých sa deklaruje sporicídny účinok

5. Enzymatické, čistiace a ošetrujúce prostriedky

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2007 Rozmer: 160×230 mm ISBN: 8096824830 Počet strán: 164 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách