🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kniha Španielsko-slovenský slovník - Ladislav Trup, Eva Tallová

Španielsko-slovenský slovník

Viac ako 100 000 hesiel okolo 400 000 fráz a slovných spojení Dvojfarebná tlač - Kniha-spoločník - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez


🍌 Odosielame o 10 dní.
32,90€
Zľava 7%
30,60€

Predkladaný Španielsko-slovenský slovník  má aspoň čiastočne pokryť nedostatok španielskych slovníkov na našom trhu,  pričom máme na zreteli  značné množstvo študentov španielčiny nielen na  univerzitách,  ale  aj  na  gymnáziách, jazykových  kurzoch  a  pod.  Publikácia  je určená predovšetkým študentom  španielčiny, ale  aj  širšej  verejnosti, a  to najmä tlmočníkom  a prekladateľom (umeleckých i odborných textov), diplomatickým  pracovníkom  na  zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v hispanofónnych oblastiach a vôbec všetkým organizáciám,  ktoré sú  v nejakom  kontakte so  Španielskom a s krajinami, kde je úradným jazykom španielčina.
 Aj  keď nejde  o  vreckový  slovník,  obmedzený rozsah diela umožňuje zachytiť iba časť z obrovského bohatstva slovnej zásoby spisovnej  španielčiny.  Jadro  slovnej  zásoby  tvoria základné neutrálne  aj rozličným  spôsobom príznakové  lexikálne jednotky (t.j. slová a slovné spojenia rozmanitého typu) charakteristické pre   dorozumievanie  v  základných   sférach   života  súèasnej spoločnosti, a to v hovorovej i v písanej podobe. Z príznakových lexikálnych  jednotiek  sa   zachytávajú  predovšekým  hovorové, knižné,  všeobecne rozšírené  odborné a  expresívne prostriedky. Okrem toho sme do  slovníka zaradili niektoré moderné ekonomické výrazy,  ale  aj  termíny  a  terminologické  spojenia z oblasti finančných   a   obchodných   vzťahov,   športu,   bankovníctva, medzinárodných  vzťahov,   politológie,  náboženstva,  medicíny, administratívy, filozofie,  histórie atď. Okrem toho  sa v našej práci vyskytujú  aj neologizmy, ktoré sa  v doteraz existujúcich lexikografických prácach neobjavili.  Vzhľadom na celkový profil tohto  slovníka  majú  viaceré  výrazy  explikatívny  charakter.
 Niektoré  slová  sú  aj  súčasťou  všeobecnej  lexiky,  sú  teda štylisticky  nepríznakové, ale  v istých  slovných spojeniach či kontextoch nadobúdajú štatút terminologického výrazu.
 Osobitnú   pozornosť  sme   venovali  aj   frazeologizmom  či frazeologickým  jednotkám,  ktoré  tvoria  pevnú  súčasť slovnej zásoby   každého  jazyka,   pričom  ide   aj o bežne   používané paremiologické   útvary    (príslovia,   porekadlá,  úslovia). Odzrkadľujú spôsob  života, spôsob myslenia,  postoj k životu  a tvorivú schopnosť nositeľov národného jazyka, sociálne, kultúrne a spoločenské  pomery vo  vývine národa.  Vyjadrujú bohatstvo  a rozmanitosť  vyjadrovacích  možností   najmä  hovorového  štýlu, vytvárajú určité špecifikum a národný kolorit. Nie je teda možné poznať a ovládať cudzí jazyk bez poznania jeho frazeológie.
 Slovník  je  spracovaný  na  základe  rozsiahlych excerpcií z najnovších španielskych materiálov (knižných publikácií, brožúr, slovníkov, dennej a periodickej tlače a pod.) Obmedzený výber lexikálnych  jednotiek nedovoľuje do slovníka zaradiť  slová  a  slovné  konštrukcie  okrajové,  výlučné alebo izolované, ako  ani prostriedky obmedzené  z hľadiska výskytu  v ústnych  alebo  písomných  prejavoch  a  prostriedky obmedzené z časového či územného hľadiska. To  značí, že do slovníka sme zahrnuli výlučne iba výrazy  úzko odborné,  slangové či  argotické, zastarané a zriedkavé. Na  druhej strane  súčasťou slovníka  je aj  výber niektorých tzv. amerikanizmov, t.j. slov, ktoré  sa vyskytujú aspoň v troch variantoch americkej španielčiny.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2007 Rozmer: 170×240 mm ISBN: 8088814480 Počet strán: 1263 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách