📚 Horúce knižné zľavy

Svedok nádeje - životopis Jána Pavla II. (1.diel)


🍎 Vypredané
13,24€

 Karola Wojtylu väčšina z nás spoznala až keď si vybral meno Ján Pavol II. Žiaden človek však nie je ostrov. A osamelým nie je ani žiaden jeho čin. Je bytostne zarámovaný do dejov i prítomnosti svojho rodu i v tajuplnej línii osobných dejín. Naozaj "všetko so všetkým súvisí." Karola Wojtylu nazvali "pápežom z ďalekej krajiny". A treba dodať, že pre väčšinu sveta aj neznámej. Svet so záujmom sledoval prvé i ďalšie kroky nového pápeža. Otázky kde a prečo sa tu vzal, prečo je taký, aký je, si stačil položiť len málokto. A ešte menej bolo tých, čo mohli nájsť uspokojivú odpoveď. Chýbali podklady. Prináša nám ich prvá časť tejto výnimočnej biografie. Aj nám, zemepisným susedom pomáha hlbšie pochopiť tú "ďalekú a neznámu krajinu" a v živote jej veľkého syna objaviť tú tajuplnú červenú niť, ktorú viedla ruka Prozreteľnosti tak, že v ňom nebolo nič náhodou. Ani smrť matky, ani výchova otca, chlapčenské hry a mládenecké záujmy, knihy, ktoré sa mu dostali do rúk, ľudia, ktorí krížili či spolutvorili jeho životné cesty. V novom svetle objavíme pápeža a možno i sami seba...

 Aplauz superlatívov, ktorými svetová verejnosť prijíma "neobyčajný životopis neobyčajného človeka", Weigelovo svedectvo o Svedkovi nádeje, nie je lacným entuziazmom ani lacnou reklamou. Autor si naň "zarábal" dvadsaťročným vedecky poctivým, filozoficky a duchovne premysleným a literárne vyzretým objavovaním života človeka, ktorý rovnakú dobu zásadne poznačoval osudy Cirkvi a sveta, dával smer končiacemu sa storočiu a vstupný tón nádeje novému tisícročiu..

Recenzie:

Portrét "pápeža z ďalekej krajiny"


Životopis pápeža Jána Pavla II. od amerického filozofa a teológa George Weigela je dielo hodné veľkosti a významu tohto 264. rímskeho biskupa, prvého netalianskeho pápeža po 455 rokoch a prvého slovanského pápeža vôbec, ktorého pontifikát je všeobecne označovaný za jeden z najvýznamnejších v dejinách Cirkvi. Zároveň možno trojdielny životopis Karola Wojtylu/Jána Pavla II. označiť aj za knižný monument - a nielen vzhľadom na svoj rozsah (takmer tisíc strán), ale aj vzhľadom na schopnosť autora všestranne a zároveň do fascinujúcich podrobností a detailov vykresliť ľudskú drámu, kňazský a teologický vývoj, ako aj všetky rozhodujúce etapy pontifikátu "svedka nádeje", jednej z ľudsky najintegrálnejších a duchovne najinšpirujúcejších osobností uplynulého storočia. Navyše to Weigel dokázal urobiť príťažlivým a vzhľadom na bohato zastúpenú "teologickú líniu" biografie aj komunikatívnym jazykom, premysleným členením textu, ktorý je obsahovo veľmi bohatý, ale zároveň nie je preťažený takým množstvom informácii, ktoré by pôsobili čitateľsky únavne. Pri diele takéhoto rozsahu to svedčí o autorovej schopnosti udržať záujem čitateľa.

V úvode I. zväzku životopisu autor uvádza, že jeho kniha je plodom dvadsaťročného štúdia a písania o Jánovi Pavlovi II. Nakoľko hlboké a dôkladné bolo toto štúdium, hádam najlepšie ukazujú hneď úvodné kapitoly biografie nazvané Syn slobody, Z podzemia a "Volajte ma Wujek", ktoré ukazujú prvé, zväčša dramatické a aj rozhodujúce etapy ľudského, duchovného a náboženského vývoja wadovického chlapca Lolka, potom krakovského študenta, aktivistu podzemného odboja, robotníka a herca, tajného seminaristu, študenta teológie v Ríme a potom mladého kňaza v komunizmom spútanom rodnom Poľsku. A práve na pozadí toho, čo sa s jeho Poľskom dialo od roku 1939 do roku 1948 dospieva mladý kňaz a filozof k poznaniu, že "nemôže dôjsť k zblíženiu Jaltou rozdelenej Európy. Preňho bola Jalta morálnou katastrofou". Preto Wojtyla, neskôr krakovský biskup a arcibiskup, prijímal zdržanlivo "ostpolitiku" pápeža Pavla VI. a napriek jeho zákazu tajne svätil kňazov z Československa, ako "prejav solidarity s prenasledovaným a hlboko raneným susedom, cirkvou v ČSR". Práve v týchto rokoch, v zovretí ateistického štátu a jeho násilnej ateizácii sa začala formovať táto veľká osobnosť, ktorá o dve desaťročia neskôr, ako Ján Pavol II., "zásadným spôsobom prispela k pádu európskeho komunizmu".

Wiegel v pápežovej biografii postupuje chronologicky, sleduje jeho vzostup po cirkevnej hierarchii (najmladší biskup v Poľsku, krakovský arcibiskup, štyridsaťsedemročný kardinál), ale rovnakú pozornosť venuje jeho filozofickým záujmom a predovšetkým jeho aktívnemu podielu na II. vatikánskom koncile: "V rokoch 1962-1965 sa zúčastňuje na všetkých štyroch zasadnutiach koncilu a stáva sa hlavným predstaviteľom novej katolíckej otvorenosti voči modernému svetu a hlavnou oporou v koncilovom zápase o definovanie náboženskej slobody ako základného ľudského práva". V nasledujúcich rokoch sa snaží o presadenie dôkladnej implementácie záverov koncilu do života Cirkvi, pokračuje vo svojom filozofickom i umeleckom raste: je z neho zrelý esejista, dramatik a básnik. Krátko pred smrťou pápeža Pavla VI. píše Wojtyla svoju poslednú báseň k pocte sv. Stanislava a po tridsaťdňovom pontifikáte Jána Pavla I. je 16. októbra 1978 zvolený za pápeža. V kapitolách Pápež z ďalekej krajiny a "Nebojte sa!" Wiegel podrobne, už s dôkladnou znalosťou vatikánskych archívov a aj na základe osobných rozhovorov s pápežom, zaznamenáva atmosféru a priebeh voľby Jána Pavla II. za pápeža - kuriózny aj pôvabný je najmä detail o tom, že kardinál Wojtyla si do Sixtínskej kaplnky priniesol marxistický filozofický časopis "aby mal čo čítať počas zdĺhavého hlasovania" - ako aj jeho prvý verejný prejav pred zhromaždenými rímskymi občanmi a počas slávnostnej inaugurácie, kde prvýkrát verejne vyslovil svoje "Nebojte sa, Kristus vie, čo sa skrýva v človeku. Vie to iba on". Pápežovo Nebojte sa potom čoskoro zaznelo aj v jeho rodnom Poľsku a "keď Ján Pavol II. v júni 1979 demaskoval komunistickú lož, pomohol vytvoriť niečo, čo bolo v povojnovej strednej a východnej Európe neslýchané", píše Weigel v súvislosti so vznikom Solidarity.

Druhý diel životopisu Jána Pavla II. sa sústreďuje najmä na jeho misijné cesty po celom svete, reorganizáciu pápežského úradu, zápas o presadenie záverov II. vatikánskeho koncilu do života Cirkvi, pápežovo ekumenické úsilie, ale aj tragické chvíle po Agcovom atentáte v Ríme. Pre slovenských čitateľov sú zaujímavé pasáže o vyhlásení sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy, či veľkolepú púť na Velehrade, na ktorej sa chcel zúčastniť aj pápež, ale československé komunistické úrady s tým nesúhlasili. V tejto časti knihy je aj malá, ale presná zmienka o sviečkovej demonštrácii v Bratislave. Tretí diel biografie začína kapitolou Po zániku ríše zla a podrobne mapuje život pápeža a dianie v Cirkvi po páde komunizmu - všetky výhry i sklamania, ktoré táto udalosť svetu priniesla. Záver knihy tvorí kapitola Hodnotenie Jána Pavla II.: kritika, úspechy a bibliografia jeho diela, do ktorej autor zahrnul aj 13 jeho encyklík, apoštolské listy a jeho významné posolstvá a listy (napr. listy L. Brežnevovi, M. Gorbačovovi či G. Bushovi a S. Husajnovi).

Wiegelova biografia slovenskému čitateľovi prináša aj množstvo informácii, ktoré mu za desaťročia komunistického režimu, jeho charakteristickou črtou bolo zamlčovanie a skresľovanie faktov a udalostí, neboli prístupné, a otvára mu tak celkom nový pohľad na mnohé udalosti druhej polovice dvadsiateho storočia. Za cenný možno považovať zasvätený a primerane kritický pohľad na "kuriálny svet" za múrmi Vatikánu - a pre tých, ktorí sa začítajú aj do "teologických" kapitol knihy, je cenné tiež poznanie, že aj o takýchto odborných témach sa dá písať prístupne a príťažlivo. Zásluhu na tom nepochybne má moderný teologický slovník autora a rovnako adekvátny slovenský preklad Ota Havrilu.

Necelé dva roky od pôvodného amerického vydania, ktoré vzbudilo hneď veľký svetový ohlas ("Je to kniha, ktorá vrhá svetlo na históriu 20. storočia" napísali New York Times Book Review a Z. Brzezinski vyhlásil, že Svedok nádeje je najlepšou knihou o neobyčajnom živote človeka tvoriaceho dejiny), dokázalo Vydavateľstvo Slovart predložiť slovenskému čitateľovi knihu, ktorá patrí k tomu najhodnotnejšiemu, čo sa v posledných rokoch dostalo na náš knižný trh.
Anton Baláž, Knižná revue 05/2001

Jazyk: slovenský Rozmer: 200×250 mm ISBN: 8071454559 Počet strán: 352 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách