Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Matematika 5 (Zuzana Berová, Peter Bero) - Zuzana Berová, Peter Bero

Matematika 5 (Zuzana Berová, Peter Bero)


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,90€
Zľava 40%
2,34€

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.


Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa

Obsah Matematika 5, 1. pracovný zošit

Prirodzené čísla
Čítanie a písanie prirodzených čísel
Rozklad čísla
Párne a nepárne čísla
Prirodzené čísla
Porovnávanie a usporadúvanie
Číselná os
Odhad
Zaokrúhľovanie
Rímske číslice
projekt: Dopravné nehody
Rysovanie
Bod, úsečka, priamka
Telesá
Trojuholník, štvoruholník
Kružnica a kruh
Kolmice a rovnobežky
Telesá z kociek
Geometrické útvary v štvorcovej sieti
Projekt: Priamky
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
Sčítanie a odčítanie spamäti
Písomné sčítanie a odčítanie
Porovnávanie rozdielom
Cestovanie vesmírom
Sčítanie a odčítanie na kalkulačke
Iné čísla ako prirodzené
Krížom - krážom sčítaním a odčítaním
Projekt: Demografia Slovenskej republiky
Súmernosť v rovine
Symetria
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Krížom - krážom súmernosťami
Projekt: Zrkadlenie

Jazyk: maďarský Rok vydania: 2017 Rozmer: 292×208 mm ISBN: 9788089792450

Zaradené v kategóriách