❄️Veľké knižné upratovanie!

Cash Flow 2


🍎 Vypredané
166,80€

Softvérova príručka „Cash Flow“ Vám priblíži správne zostavenie prehľadu peňažných tokov podľa slovenskej právnej úpravy. Je určená pre konateľov, riaditeľov, účtovníkov, ekonómov a všetkých, ktorý potrebujú mať prehľad o stave firemných financií. Príručka je zostavená z dvoch častí a to heslovité vysvetlenie základných pojmov a a následné praktické zobrazenie vo vzťahu k zostaveniu peňažných tokov.

OBSAH

CASH FLOW 2

Úvod
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
ČASŤ I.: Základné pojmy v heslách

Prehľad peňažných tokov
•Cash Flow ex post
•Cash Flow ex ante
•Právna úprava
oNadnárodná úprava
oNárodná úprava
•Peňažné toky
•Peňažné prostriedky
•Peňažné ekvivalenty
•Prevádzková činnosť
•Investičná činnosť
•Finančná činnosť
•Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov
•Čisté peňažné toky
•Vnútorný predpis
•Špecifické položky
•Alternatívne položky
•Nepeňažné operácie
•Metóda vykazovania peňažných tokov
•Čistá priama metóda
oPríklad z praxe
•Modifikovaná priama metóda
oPríklad z praxe
•Nepriama metóda
oPríklad z praxe
•Forma prezentácie prehľadu peňažných tokov
oVzor horizontálnej formy prehľadu peňažných tokov pri priamej metóde z praxe
oVzor horizontálnej formy prehľadu peňažných tokov pri nepriamej metóde z praxe
oVzor vertikálnej formy prehľadu peňažných tokov pri priamej metóde z praxe
oVzor vertikálnej formy prehľadu peňažných tokov pri nepriamej metóde z praxe
•Netto spôsob
•Brutto spôsob
•Ukazovatele na báze peňažných tokov
oAbsolútne ukazovatele
oPomerové ukazovatele
•Pravidlá pre správne zostavenie prehľadu peňažných tokov


ČASŤ II.: Spôsoby výpočtu jednotlivých peňažných tokov v jednotlivých riadkoch v prehľade peňažných tokov prostredníctvom všetkých metód.
Úvod

•Tovar
oPríjmy z predaja tovaru
oVýdavky na nákup tovaru
oPraktický príklad
•Výrobky
oPríjmy z predaja výrobkov
oPraktický príklad
•Služby
oPríjmy z predaja služieb
oVýdavky na nákup služieb
oPraktický príklad
•Materiál, energia a ostatné neskladovateľné dodávky
oVýdavky na nákup materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
oPraktický príklad
•Zamestnanci
oVýdavky na osobné náklady
oPraktický príklad
•Odmeny členom orgánov
oVýdavky na osobné náklady
oPraktický príklad
•Spoločníci a členovia družstva
oVýdavky na osobné náklady
oPraktický príklad
•Dane a poplatky
oVýdavky na dane a poplatky
oPraktický príklad
•Cenné papiere
oCenné papiere určené na predaj alebo na obchodovanie
Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie
Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie
oCenné papiere (dlhodobé)
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách
oCenné papiere (dlhové)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov
•Úvery
oÚvery na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti
oÚvery na investičnú činnosť
oÚvery na finančnú činnosť
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti
•Mimoriadne náklady
oVýdavky súvisiace s mimoriadnymi nákladmi
oPraktický príklad
•Mimoriadne výnosy
oPríjmy súvisiace s mimoriadnymi výnosmi
oPraktický príklad
•Úroky
oÚroky (zaplatené)
oÚroky (prijaté)
•Daň z príjmov
oDaň z príjmov (splatná)
oVýdavky na daň z príjmov ÚJ
oDaň z príjmov (odložená)
oPraktický príklad
•Dlhodobý majetok
oDlhodobý majetok (nehmotný)
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku
oDlhodobý majetok (hmotný)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku
oPraktický príklad
•Rezervy
oRezervy (dlhodobé)
oRezervy (krátkodobé)
•Odpisy
oPraktický príklad
•Opravné položky
•Opravné položky (k nadobudnutému majetku)
•Manká a škody
•Časové rozlíšenie
•Kurzové rozdiely
oKurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom
•Akcie
oPríjmy z upísaných akcií
oVýdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií
oPraktický príklad
•Obchodné podiely
oPríjmy z obchodných podielov
oVýdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných obchodných podielov
•Dary
oPoskytnuté dary
oPrijaté dary
•Dividendy a podiely na zisku
oDividendy (vyplatené) a podiely na zisku
oDividendy (prijaté) a podiely na zisku
oPraktický príklad
•Finančný prenájom
oVýdavky na úhradu záväzkov z finančného prenájmu
•Strata (úhrada straty spoločníkmi)
oPríjmy z úhrady straty spoločníkmi
•Vlastné imanie (vklady a výbery)
oPríjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi
oVýdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania
•Pôžičky
oPôžičky (dlhodobé)
Výdavky na dlhodobé pôžičky v rámci konsolidovaného celku, Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých v rámci konsolidovaného celku
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ostatným subjektom, Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ostatným subjektom
Príjmy z prijatých dlhodobých pôžičiek v rámci konsolidovaného celku, Výdavky na splácanie dlhodobých pôžičiek v rámci konsolidovaného celku
Príjmy z prijatých dlhodobých pôžičiek od ostatných subjektov, Výdavky na splácanie dlhodobých pôžičiek od ostatných subjektov
oPôžičky (krátkodobé)
Výdavky na krátkodobé pôžičky v rámci konsolidovaného celku, Príjmy zo splácania krátkodobých pôžičiek poskytnutých v rámci konsolidovaného celku
Výdavky na krátkodobé pôžičky poskytnuté ostatným subjektom, Príjmy zo splácania krátkodobých pôžičiek poskytnutých ostatným subjektom
Príjmy z prijatých krátkodobých pôžičiek v rámci konsolidovaného celku, Výdavky na splácanie krátkodobých pôžičiek v rámci konsolidovaného celku
Príjmy z prijatých krátkodobých pôžičiek od ostatných subjektov, Výdavky na splácanie krátkodobých pôžičiek od ostatných subjektov
•Deriváty
•Nehnuteľnosť na predaj
•Pohľadávky
oOdpis pohľadávok
oVzájomné započítanie pohľadávok
•Zákazková výroba
•Zásoby
•Záväzky
•Zvieratá

Časť III.: Výkaz na výpočet Cash Flow s prepojením na súvahu a výkaz ziskov a strát vrátane problematických oblastí vykazovania Cash Flow

•Výkaz Cash Flow s previazaním na súvahu a výkaz ziskov a strát
•Komplexný príklad na výpočet Cash Flow
oZadanie príkladu
oTabuľková predvaha súvahových a výsledkových účtov
oPomocné výpočty k príkladu
oRiešenie príkladu
oPomocné výpočty k príkladu (zohľadnenie odpisu pohľadávky)
oRiešenie príkladu pri zohľadnení odpisu pohľadávky
oVýpočet komplexného príkladu s nadviazaním na Súvahu a Výkaz ziskov a strát
•Vykazovanie problematických peňažných tokov v prehľade peňažných tokov
oDlhodobé rezervy
oČasové rozlíšenie
oOpravné položky
oOdpis pohľadávok
oKurzové rozdiely
oVecné dary
oDotácie na obstaranie dlhodobého majetku
oManká a škody
oPoskytnuté úvery od bánk
•Praktický príklad využitia Cash Flow pre účely finančnej analýzy
oVýpočet vybraných finančných pomerových ukazovateľov pre analýzu Cash Flow
oUrčenie parametrov pre odvodenie hodnoty podniku z voľného Cash Flow (FCF)
oVýpočet voľných peňažných tokov
oČistý Cash Flow
oČistý prevádzkový zisk po zdanení
oPracovný kapitál
oČistý prevádzkový pracovný kapitál
oCelkový čistý prevádzkový kapitál
oČistá investícia do prevádzkového kapitálu podniku
oVýpočet voľných peňažných tokov podniku
oVýpočet voľných peňažných tokov podniku – alternatívny postup
oVyužite FCF
oHodnotenie FCF, NOPAT a prevádzkového kapitálu
oVzor výpočtu jednotlivých ukazovateľov

+ BONUS I (Odporúčaný úplný obsah prehľadu peňažných tokov podľa Opatrenia MF SR 4455/2003-92)
+ BONUS II (Rámcová účtová osnova pre podnikateľov platná od 1.1.2011)
+ BONUS III (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve so zapracovanými poslednými novelami roku 2011)

Zoznam autorov

Ing. Miloš Sklenka PhD.
Mgr. Martin Vozár, PhD.

Počet garantovaných aktualizácii: 1

Dodávané na CD nosiči.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 Rozmer: 260×215 mm Väzba: CD obal

Zaradené v kategóriách