🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Daň z príjmov zo závislej činnosti 2010/2011

Dostáva sa vám do rúk ďalšie vydanie knižky nepostrádateľnej pre každého ekonóma, zvlášť mzdára. Možno sa budeme opakovať,...


🍎 Vypredané
11,00€

Dostáva sa vám do rúk ďalšie vydanie knižky nepostrádateľnej pre každého ekonóma, zvlášť mzdára. Možno sa budeme opakovať, ale dôvody pre jej vydanie sú stále tie isté, znásobené vaším záujmom a potrebami. Oproti prvému vydaniu má viac strán, príkladov, prepojení na iné právne predpisy.

OBSAH KNIŽKY
Predmet úpravy (§ 1)
daň z príjmov
medzinárodná zmluva
Základné pojmy (§ 2)
príjmy peňažné a nepeňažné
zdaniteľný príjem
účelové sporenie a životné poistenie
Predmet dane (§ 3)
dary poskytované v súvislosti s výkonom závislej činnosti
ocenenie nepeňažného príjmu
podiely na zisku (tantiéma)
Základ dane (§ 4)
čiastkové základy dane
zásada časového priradenia príjmov
príjem vysporiadaný zrážkovou daňou a základ dane
Príjmy zo závislej činnosti (§ 5)
príjmy plynúce z pracovnoprávneho vzťahu
príjmy likvidátora, prokuristu, spoločníka, konateľa
príjem ústavných činiteľov
odmeny členov štatutárnych orgánov
príjmy z prostriedkov sociálneho fondu
príjmy plynúce z minulého, súčasného alebo budúceho výkonu závislej činnosti
vrátené poistné a príspevky
príjmy, ktoré spočívajú v inej forme plnenia
poskytnutie služobného vozidla na súkromné účely
hodnota zamestnaneckej opcie
cena alebo výhra
medzinárodný prenájom pracovných síl
príjmy, ktoré nie predmetom dane
nárokové cestovné náhrady
osobné ochranné pracovné prostriedky
suma prijatá ako preddavok
ustanovená výška niektorých výdavkov
hodnota rekondičných a rehabilitačných pobytov
preventívna zdravotná starostlivosť
používanie vlastného náradia
výdavky poskytované v súvislosti s výkonom funkcie
paušálna suma výdavkov
príjmy , ktoré sú oslobodené od dane
doškoľovanie zamestnancov
strava poskytovaná na spotrebu na pracovisku
hodnota nealkoholických nápojov
použitie rekreačného, zdravotníckeho a športového zariadenia
poistné a príspevky platené zamestnávateľom
náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
daňové oslobodenie u nerezidenta
náhrada za stratu na zárobku
podiel na zisku vyplatený zamestnancovi
svedočné
základ dane zo závislej činnosti
výdavok – povinné poistné a príspevky
výdavok – úhrada zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie
porušenie podmienok zdravotníckeho pracovníka
Príjmy oslobodené od dane (§ 9)
úrazové dávky
náhrada za stratu na služobnom plate
dávka garančného poistenia
plnenie v rámci aktívnej politiky trhu práce
dávky výsluhového zabezpečenia
náhrada za stratu na zárobku, svedočné
úroky z omeškania
náhrada škody
zamestnávateľ zmení dobu čerpania dovolenky
štipendiá
prijaté ceny a výhry
hmotné zabezpečenie žiakov
Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11)
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
nezdaniteľná časť základu dane na manželku
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka u dôchodcu
nezdaniteľná časť základu dane – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
nezdaniteľná časť základu dane – finančné prostriedky účelové sporenie
nezdaniteľná časť základu dane – poistné na životné poistenie
Sadzba dane (§ 15)
sadzba dane z príjmov fyzických osôb
Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (§ 16)
daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou a príjmy zo závislej činnosti
Daňové priznanie (§ 32)
povinnosť podať daňové priznanie
Zamestnanecká prémia (§ 32a)
vznik nároku na zamestnaneckú prémiu
výpočet zamestnaneckej prémie
priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie
Daňový bonus (§ 33)
nárok na daňový bonus
vyživované dieťa žijúce v spoločnej domácnosti
štandardná dĺžka štúdia
uplatnenie daňového bonusu
Vyberanie a platenie preddavkov na daň (§ 35)
výber preddavkov na daň
moment výberu
včasnosť odvodu
znižovanie preddavkov na daň a dane vyberanej zrážkou o sumu daňového bonusu
Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnaneckej prémie
a daňového bonusu (§ 36)
uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
uplatnenie daňového bonusu
uplatnenie zamestnaneckej prémie
Spôsob preukázania nároku na zníženie základu dane, na zamestnaneckú prémiu
a na daňový bonus (§ 37)
preukázanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie
preukázanie nároku na účelové sporenie a životné poistenie
preukázanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela)
preukázanie nároku na priznanie daňového bonusu
preukázanie nároku na priznanie zamestnaneckej prémie
Ročné zúčtovanie (§ 38)
žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania
vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľom
uplatnenie nárokov zo strany pozostalých
preplatok na dani
nedoplatok na dani
príklad vykonaného ročného zúčtovania
daň vybranú zrážkou môže uplatniť zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (§ 39)
vedenie mzdových listov
vystavovanie dokladov o súhrnných údajoch
vystavenie doplneného dokladu o vykonaní ročného zúčtovania
vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
predkladanie prehľadu a hlásenia
Zodpovednosť zamestnávateľa (§ 40)
Nesprávne zdanenie zavinené zamestnancom
Nesprávne priznaný daňový bonus zavinením zamestnanca
Daň vyberaná zrážkou (§ 43)
nepodpísané vyhlásenie a úhrnná suma príjmov nepresiahne 165,97 €
vrátené poistné z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou
náhrada straty na zárobku - svedočné
daň vybraná zrážkou a jej odpočítanie od dane u zamestnávateľa
Zaokrúhľovanie (§ 47)
zaokrúhľovanie do 31. 12. 2008
zaokrúhľovanie od 1. 1. 2009
Zahraničný platiteľ dane (§ 48)
Definícia pojmu zahraničného platiteľa dane
Lehoty na podávanie prehľadu a hlásenia (§ 49)
Použitie podielu zaplatenej dane na osobitný účet (§ 50)
daňovník FO
prijímateľ podielu
Prechodné ustanovenia(§ 52f, § 52g, § 52h, § 52i)
Odkazy
Zoznam usmernení MF SR
Najčastejšie otázky z praxe aj s odpoveďami
Plánovací kalendár na r. 2011 s vyznačením sviatkov, prázdnin a zmien letného času

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788097061579 Počet strán: 192 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách