Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Vysoká škola Danubius

Našli sme 99 titulov

Možné vývojové tendencie politických, ekonomických, právnych a sociálnych vzťahov v Európskej Únii

Vysoká škola Danubius (2017)
Nekonferenčný zborník vedeckých prác

Európska únia predstavuje vo svojej podstate na európskom kontinente dosiaľ historicky nevídaný, politicky odvážny, ekonomicky prezieravý, právne racionálny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,60€
17,30€

Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdmi v Slovenskej a Českej republike.

Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdmi v Slovenskej a Českej republike.

Publikácia priamo reaguje na rozvíjajúce sa časti slovenského právneho poriadku a to daňové právne normy. „Daňové právo“ svojim funkčným mechanizmom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,70€

Úlohy a funkcie práva v SR v súčasnej etape spoločenského vývoja

Zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 4.-5.októbra 2007 na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove. Zborník obsahuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,77€
6,30€

Konfliktné zóny na euroázijskom kontinente

Zborník vedeckých prác. (2014) Obsah zborníka tvoria príspevky pedagógov, ktorí v ňom prezentujú svoje publikačné výstupy. Zborník je rozdelený do troch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,23€
14,16€

Problémy marketingu vo verejnom sektore

Autor sa snažil v tejto publikácii systematicky analyzovať problematiku možnej aplikácie marketingových prístupov v nekomerčnej sfére, t.j. vo verejnom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,63€
18,26€

Slovensko a Európska Únia

Vysoká škola Danubius (2017)
poučenia a možnosti

Nekonferenčný zborník vedeckých prác. Európska únia, nesporne nielen politicky odvážny, ekonomicky nádejný a právne perspektívny projekt medzinárodnej integrácie zrodený v 20. storočí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,90€
15,72€

Kriminológia (Vladimír Čečot a kolektív)

Kriminológia (Vladimír Čečot a kolektív)

Vladimír Čečot, , Vysoká škola Danubius (2009)
osobitná časť

Učebný text sa zaoberá majetkovou kriminalitou, hospodárskou kriminalitou, násilnou kriminalitou, mravnostnou kriminalitou,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,70€

Politiky Európskej únie

Politiky Európskej únie

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na históriu, štruktúru, činnosti, aktivity a politiky Európskej únie. Obsah publikácie: História vzniku Európskej únie.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,43€

Teória a prax v obchodnom práve (Mojmír Mamojka,)

Teória a prax v obchodnom práve (Mojmír Mamojka,)

Cieľom publikácie je oboznámiť študentov s najfrekventovanejšími teoretickými východiskami a zároveň praktickými riešeniami... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
32,15€

Podniková kultúra a sociálna zodpovednosť podniku (Monika Čambáliková, Michal Ko

Podniková kultúra a sociálna zodpovednosť podniku (Monika Čambáliková, Michal Ko

Publikácia vyšla ako súčasť projektu VEGA č. 2/0156/09 – zodpovednosť v diskurze a v konaní ekonomických aktérov – možnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,40€

Námorné a riečne právo

Námorné a riečne právo

Stanislav Holák, Vysoká škola Danubius (2010)
Komentovaný súbor slovenských právnych noriem v námornej a riečnej plavbe

Predkladaná učebná pomôcka je nesmierne užitočná, vzhľadom na to že ide o špecifický, ale aj v rámci SR a právnického vzdelávania nesporne potrebný... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,70€

Kriminológia (Vladimír Čečot a kolektív)

Kriminológia (Vladimír Čečot a kolektív)

Vladimír Čečot, , Vysoká škola Danubius (2009)
všeobecná časť

Učebný text sa zaoberá kriminológiou ako takou, opisuje základy a zameranie kriminologických výskumov, vplyv prostredia na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,70€

Vznik a vývoj slovenských cirkevných provincií

Vznik a vývoj slovenských cirkevných provincií

Renáta Jakubčová, Vysoká škola Danubius (2013)
Študijné texty konfesijného práva

Študijné texty konfesijného práva prinášajú náhľad na cirkevnú organizáciu, jej stupne a jej vývoj na našom území. Cieľom publikácie je podať súvislý... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,23€

Základy celostného manažmentu sociálnej práce

Základy celostného manažmentu sociálnej práce

V publikácii sú zahrnuté základné pojmy manažmentu a ich aplikácia v sociálnej práci, manažment verejnej správy, ďalej strategické plánovanie a manažment... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,49€

O práve, štáte a moci

O práve, štáte a moci

Publikácia sa snaží osloviť každého, komu nie sú ľahostajné procesy, dennodenne prebiehajúce v našej spoločnosti a zároveň toho, kto sa zaujíma o oblasť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,25€

Ďalšie vzdelávanie ako výzvy vedomostnej spoločnosti

Ďalšie vzdelávanie ako výzvy vedomostnej spoločnosti

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Sládkovičovo, apríl 2007. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,38€

Trestné právo I.

Trestné právo I.

Vladimír Čečot, , Vysoká škola Danubius (2009)
Hmotné všeobecná časť

Publikácia v prvej kapitole popisuje základné pojmy, funkcie a vývoj trestného práva v Československu. V ďalších sa venuje trestnému činu, jeho skutkovej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,40€

Penológia (Vladimír Čečot a kolektív)

Penológia (Vladimír Čečot a kolektív)

Učebný text prináša poznatky o väzenstve, charakterizuje rôzne druhy výkonu trestu, predstavuje orgány zabezpečujúce výkon... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,70€

Politická participácia občanov v podmienkach SR

Politická participácia občanov v podmienkach SR

Publikácia sa svojím obsahom zaoberá fenoménom politickej participácie v demokratickej spoločnosti, participáciou občanov v referendách, politickou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,69€