Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Matematika 9 - munkafüzet 2 - Zuzana Berová, Peter Bero

Matematika 9 - munkafüzet 2


🍌 Odosielame o 7 dní.
3,90€
Zľava 7%
3,63€

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa

Návrh TVVP pre 9. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.

Obsah 2. pracovného zošita:

Lineárne rovnice a nerovnice
Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej nerovnici
Lomený výraz
Lineárna rovnica s neznámou v menovateli
Projekt: Hľadá sa naj
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Povrch a objem telies
Jednotky
Povrch a objem hranola
Povrch a objem valca
Povrch a objem ihlana
Povrch a objem kužeľa
Povrch a objem gule
Riešenie úloh z praxe
Projekt: Keby bola naša Zem kockatá
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Funkcie
Pravouhlá (karteziánska) sústava súradníc
Funkčná závislosť medzi veličinami
Graf funkcie
Definičný obor, obor hodnôt funkcie
Lineárna funkcia
Nepriama úmernosť
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Podobnosť trojuholníkov
Podobnosť geometrických útvarov
Pomer podobnosti
Podobnosť trojuholníkov
Projekt: ZVäčši si obrázok
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Štatistika
Postup pri štatistickom prieskume
Intepretácia štatistických údajov
Krížom-krážom svetom a matematikou
Čo je najdôležitejšie?

Jazyk: maďarský Rok vydania: 2019 ISBN: 9788089792580 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách