Básnik (Dominik Dán) [SK] (Audiokniha)

Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akáko¾vek podobnos so skutoènými udalosami...


🍌 Odosielame o 5 dní.
11,99€
Zľava 7%
11,15€

Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akáko¾vek podobnos so skutoènými udalosami je èisto náhodná, hoci sa môžu niekomu zda akési povedomé...
Na zaèiatku svojej kariéry detektíva oddelenia vrážd bol Krauz vystavený tvrdej skúške. Jeho zmysel pre spravodlivos bol konfrontovaný s vtedajším právnym systémom a s výkladom spravodlivosti pod¾a socialistických právnych noriem deformovaným mocenskými praktikami.
Po skonèení akcie Rusalka, keï sa svojvo¾ne rozhodol pomôc manželkinej spolužiaèke Dane nájs svojho otca v cudzine, dostal na výber. Krauz sa rozhodol. Rozsekol svoj gordický uzol a rozhodol sa osta na oddelení vrážd. Lenže to ani Burger a ani elév Krauz netušili, že ich o pár dní èaká prípad, ktorý preverí nielen ich odborné schopnosti, ale aj najdôležitejší princíp spolupráce detektívov – dôveru. Z detektíva Krauza sa stane podozrivý zo spáchania série vrážd mladých dievèat.
Pomôc mu môže iba kolega, ktorý mu aj napriek kontroverzným dôkazom ostane verný, a vrah – básnik, ktorý ukradnutými básòami manipuluje všetkým a všetkými.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 Rozmer: 142×124 mm Výrobca: 5060374030107 Dĺžka: 11 Obal: CD obal