❄️Aktuálne knižné zľavy

Trnavská univerzita

Našli sme 77 titulov

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku II.

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Trnavská univerzita (2017)
(1848 - 1948) Druhý zväzok Praktika k dejinám štátu a práva na Slovensku je zameraný na obvzlášť dôležité obdobie našich...

Druhý zväzok Praktika k dejinám štátu a práva na Slovensku je zameraný na obvzlášť dôležité obdobie našich novodobých národných a právnych dejín. Obsahovo sleduje všetky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,00€
15,20€

Štefan Čiba: Zrod Trnavy

Jozef Kordoš, Trnavská univerzita (2011)
Stephanus Csiba: Tyrnavia nascens

V roku 1706 vyšiel v univerzitnej tlačiarni (typis academicis) Trnavskej univerzity historický epos Tyrnavia nascens (Zrod... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,00€
7,44€

Sambucus Supplementum II.

Trnavská univerzita (2010)
Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku

Belove Vedomosti o uhorských stoliciach nie sú prameňom len pre poznanie histórie jednotlivých regiónov, ale môžu poslúžiť... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,00€
11,16€

Náboženský synkretizmus v hnutí New Age

Fenomén new age sa naďalej kryštalizuje ako globálne pôsobiaci ezoterický prúd, ktorý sprevádzal vstup do nového milénia.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Humánno-etické dilemy v ideách Alexandra Isajeviča Solženicyna

Igor Strýček, Trnavská univerzita (2015)
Obsah monografie Humánno-etické dilemy v ideách Alexandra I. Solženicyna možno rozdeliť na dve časti. V prvej sme sa...

Obsah monografie Humánno-etické dilemy v ideách Alexandra I. Solženicyna možno rozdeliť na dve časti. V prvej sme sa venovali humánno-etickým dilemám v diele ruského literáta, ktoré prezentujú dve antinómie najčastejšie postulované v autorových dielach... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,00€
7,44€

Kristológia z filozofického pohľadu

Ján Letz, Trnavská univerzita (2014)
Toto dielo predstavuje ambiciózny pokus autora o tvorbu takého konceptu kristológie, ktorý je vytváraný prednostne z...

Toto dielo predstavuje ambiciózny pokus autora o tvorbu takého konceptu kristológie, ktorý je vytváraný prednostne z filozofického hľadiska, a to osobitne z pohľadu jeho konceptu experienciálno-vývojovej, stvoriteľsko-vývojovej a kenotickej filozofie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,00€
11,16€

Filozofia v celostnom porozumení. Filozofia v jej pluralite, jednote a identite

Autor v tomto diele zo systémového hľadiska skúma kultúrny fenomén filozofie a s ním úzko spätý fenomén metafyziky s cieľom zistiť, aké má mať miesto a postavenie filozofia v kultúre a či filozofia napriek pluralite svojich podôb má byť len jedna a má.. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Sambucus XI.

Sambucus XI obsahuje deväť štúdií. Grécko-rímskej antiky sa týkajú štúdie Jana Janouška a Jana Bažanta, k počiatkom rímskej filozofie pozýva a sprevádza po nich Peter Fraňo. Štúdia M. Andokovej sa vzťahuje na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Vzťahová väzba v kontexte vzťahu k prostrediu a k transcendentnu

Mária Podmajerská, Trnavská univerzita (2015)
Koncept vzťahovej väzby, ktorý pôvodne rozpracovali J. Bowlby a M. Ainsworthová, nie je v oblasti psychologického skúmania...

Koncept vzťahovej väzby, ktorý pôvodne rozpracovali J. Bowlby a M. Ainsworthová, nie je v oblasti psychologického skúmania novou témou. V súčasnosti sa však otvára priestor pre jeho skúmanie v širšej perspektíve. V publikácii je načrtnutý pohľad z... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,00€
7,44€

Dichotická stimulácia v kontexte neuropsychologického výskumu

Mgr. Marián Špajdel, PhD. vyštudoval odbor psychológia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Okrem pedagogickej... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€
6,51€

Sambucus VII.

Daniel Škoviera, Trnavská univerzita (2011)
Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky

Po siedmy raz ponúka Sambucus na svojich stránkach štúdie z oblasti vied o antickom staroveku a stredovekej i novovekej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,00€
9,30€

Acta Philosophica Tyrnaviensia 16

Trnavská univerzita (2009)
Predkladaných sedmoro štúdií upriamuje pozornosť na skúmanie dejinných aspektov filozofie ako terapeutického prostriedku....

Predkladaných sedmoro štúdií upriamuje pozornosť na skúmanie dejinných aspektov filozofie ako terapeutického prostriedku.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,00€
5,58€

Martin Kollár (1853 - 1919)

Témou monografie je život a dielo rímsko-katolíckeho kňaza, predstaviteľa Spolku sv. Vojtecha (ďalej SSV), politika,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,00€
8,37€

Terapeutický aspekt filozofického konceptu živého tela

Koncept živého tela prináša nový „pohľad“ na telo už nie cez prizmu tradičného dualizmu, ale cez prizmu našej každodennej skúsenosti, v ktorej sa naše telo zväčša nestáva predmetom vedomých úvah. Odhaľovať sféru každodennosti a začleňovať poznatky z nej.. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania

Vysokoškolská učebnica, ktorá sa orientuje na problematiku jazykového a literárneho vzdelávania. Usiluje sa predložiť teoreticky precízne zdôvodnený... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,00€
4,65€

Masarykova filozofia na Slovensku. Reflexia v prácach vybraných autorov v období 1918 – 1948

Tomáš Jahelka, Trnavská univerzita (2015)
Masarykova filozofia nie je teoretická a akademická, netvorí systém a abstraktnú sústavu; je v prvom rade v tesnom spojení s...

Masarykova filozofia nie je teoretická a akademická, netvorí systém a abstraktnú sústavu; je v prvom rade v tesnom spojení s praktickým životom. Obsahom jeho myslenia sú konkrétne problémy, ktoré prináša doba, aktuálna situácia a prežívané udalosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,00€
7,44€

Vzdialenosť a blízkosť mystiky

Jana Trajtelová, Trnavská univerzita (2011)
Fenomenologická štúdia

Jana Trajtelová (1983) vyštudovala filozofiu na Trnavskej univerzite v Trnave, kde tiež získala doktorát z filozofie za... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Studia doctoralia Tyrnaviensia 2011

Trnavská univerzita (2012)
Zborník Studia doctoralia Tyrnaviensia 2011 vznikol ako výstup z 1. doktorandského dňa Filozofickej fakulty Trnavskej...

Zborník Studia doctoralia Tyrnaviensia 2011 vznikol ako výstup z 1. doktorandského dňa Filozofickej fakulty Trnavskej... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€
6,51€

História a poslanie filozofie na Trnavskej univerzite

Andrej Démuth, Trnavská univerzita (2012)
Trnavská univerzita je (po krátko trvajúcej Universitas Istropolitana 1465 67/1491) druhou najstaršou univerzitou na území...

Trnavská univerzita je (po krátko trvajúcej Universitas Istropolitana 1465 67/1491) druhou najstaršou univerzitou na území... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€
6,51€

Studia Historica Tyrnaviensia XIII

Vladimír Rábik, Trnavská univerzita (2011)
Keď človek dosiahne istý vek, nie je jeho pripomenutie netaktnosťou, skôr naopak, stáva sa pripomienkou čohosi výnimočného a...

Keď človek dosiahne istý vek, nie je jeho pripomenutie netaktnosťou, skôr naopak, stáva sa pripomienkou čohosi výnimočného a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,00€
11,16€