❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Poslanec obecného zastupiteľstva - Jozef Sotolář

Poslanec obecného zastupiteľstva


🍌 Odosielame o 14 dní.
41,80€

Predkladaná publikácia je určená pre každého poslanca obecného zastupiteľstva na území Slovenska, aby bola konečne naplnená základná idea samosprávnosti - a to odbornosť v konaní a rozhodovaní pri riešení úloh tej - ktorej obce a mesta. Mala a mohla by zásadným spôsobom prispieť k odklonu od politického a neodborného riešenia miestnych verejných záležitostí.

Doterajšia prax zahltila obce a poslancov príručkami toho typu, kde sa opisovali zákony a texty predpisov, veľmi často bez súvislosti a vzájomných prepojení, bez vzťahov, praktických návodov a praktických riešení. Náš prístup je úplne a zásadne iný. Predkladaná odborná publikácia je koncipovaná vyslovene prakticky a s cieľom zodpovedať a vyriešiť všetky dôležité problémové okruhy, ako aj potenciálne sporné miesta vo vzťahoch medzi orgánmi obce (starosta obce - obecné zastupiteľstvo - poslanci), ale aj navonok.

Praktickým spôsobom a logickou postupnosťou rozoberá všetky základné otázky a udáva nasmerovanie poslancov zákonným spôsobom. Neopomína však ani parciálne otázky (kto schvaľuje dovolenky starostovi, či možno poslancami ukladať povinnosti starostovi obce, kto podpisuje nájomné zmluvy, aké oprávnenia má zástupca starostu, či môže finančná komisia kontrolovať obecný úrad, aké zásadné koncepčné úlohy rieši obecné zastupiteľstvo.. ). V tomto zmysle je predkladaná príručka jedinou odbornou publikáciou takéhoto rozsahu a druhu na slovenskom knižnom trhu. Jej význam je daný aj každodennou potrebou mať ju k dispozícii u každého poslanca a poukazovať na závery v nej obsiahnuté. Investícia do tejto knihy pre každého poslanca sa nepochybne a jednoznačne vráti v podobe korektných a zákonných vzťahov vo vnútri samosprávy obce, ale aj smerom navonok.

Úplne prvýkrát na Slovensku obsahuje zásadnú časť venujúcu sa individuálnej trestnoprávnej zodpovednosti poslanca obecného zastupiteľstva ako člena kolektívneho orgánu a to s odkazom na judikatúru a ustálenú rozhodovaciu činnosť súdov.

Príručka praktickým, úplne zrozumiteľným a prehľadným spôsobom vysvetľuje všetky dôležité a podstatné stránky fungovania a rozhodovania obecného zastupiteľstva obce a ostatných orgánov obecného zastupiteľstva.

Obsahuje tiež množstvo riešení a návodov, odporúčaní pre praktickú činnosť, konkrétne odpovede na problémy komunálnej praxe:

1. kapitola: Samosprávne zriadenie na Slovensku: Charakteristika miestnej samosprávy - Európske hľadiská miestnej samosprávy a komunálneho práva - Obec ako špecifická právnická osoba

2. kapitola: Orgány obce: Obecné zastupiteľstvo - Starosta obce Hlavný kontrolór - Kompetenčné konflikty orgánov obce Prekročenie kompetencie obcou - Orgány obecného zastupiteľstva

3. kapitola: Poslanec obecného zastupiteľstva: Volebné právo a prístup k verejným funkciám Verejná funkcia poslanca (výkon verejnej funkcie a uvoľnenie na výkon) Verejný činiteľ- Mandát poslanca obecného zastupiteľstva (vznik a zánik, nastúpenie náhradníka) - Špecifický status poslanca (pojem, zástupca starostu, krátkodobo a dlhodobo uvoľnený poslanec, poslanec poverený zastupiteľstvom, poslanec ako člen výboru) Práva a povinnosti poslanca - Nezlučiteľnosť funkcie poslanca obecného zastupiteľstva - Formy činnosti poslancov obecného zastupiteľstva Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva

4. kapitola: Zodpovednosť (individuálna trestnoprávna) poslanca obecného zastupiteľstva: Úvodné poznámky a východiská Politická zodpovednosť u poslanca (základné vymedzenie, reverz poslanca) Zodpovednosť poslanca (občianskoprávna a individuálna trestnoprávna zodpovednosť) Odborná starostlivosť pri výkone funkcie (inštitút primeranej zdržanlivosti, predbežná opatrnosť pri výkone funkcie poslanca, profesionalita, zodpovednosť za neznalosť, odborná a náležitá starostlivosť pri výkone funkcie) Strata práva vykonávať mandát poslanca

5. kapitola: Sistačné právo starostu obce (pozastavenie výkonu uznesení):

6. kapitola: Obecné zastupiteľstvo: Postavenie obecného zastupiteľstva (rokovanie obecného zastupiteľstva, interpelácie a dotazy poslancov) - Rozhodovanie obecného zastupiteľstva (normotvorná činnosť obecného zastupiteľstva, uznesenia obecného zastupiteľstva, vnútroorganizačné predpisy obce, rozhodovanie obecného zastupiteľstva v individuálnych veciach, ostatné formy rozhodovania obecného zastupiteľstva)

V prílohách sú potom obsiahnuté základné schémy a prehľady, ktoré v takejto podobe ozrejmujú zložitosť vzťahov a prepojení v samospráve.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788089446810 Počet strán: 188 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách