Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Vysoká škola Danubius

Našli sme 100 titulov

Interkultúrna komunikácia a krajinoveda vo výučbe cudzích jazykov (Alica Harajov

Autorka spracovala aktuálnu, pre teóriu a prax vyučovania cudzích jazykov zaujímavú problematiku. Práca sa zaoberá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,50€
7,91€

Možnosti použitia informačných a komunikačných technológií vo výučbe cudzích jazykov

Možnosti použitia informačných a komunikačných technológií vo výučbe cudzích jazykov

V minulom storočí, najmä na jeho konci, zaznamenali informačno-komunikačné technológie obrovský rozvoj aj v oblasti školstva a vzdelávania. Väčšina z nás... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
1,70€

Dejiny Azerbajdžanu (Miroslav Daniš, Lukáš Rybár)

Miroslav Daniš, Lukáš Rybár, Vysoká škola Danubius (2014)
Autori monografie predstavujú čitateľom možno niečo exotické, ale najmä poučné, príkladné a veľmi bohaté dejiny jedného z...

Autori monografie predstavujú čitateľom možno niečo exotické, ale najmä poučné, príkladné a veľmi bohaté dejiny jedného z národov, ktorý sa usiloval a usiluje presadiť na mape našej planéty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
37,60€
34,97€

Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie (Monika Čambáliková)

Publikácia vznikla v rámci Centra excelentnosti pre výskum a rozvoj občianskej participácie: zvládanie výziev 21. Storočia –... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,48€
8,82€

Politika rodovej rovnosti

Zuzana Kulašiková, Vysoká škola Danubius (2008)
Úvod do teórie politiky rodovej rovnosti

Publikácia venovaná problematike rodovej politiky, teda problematike, ktorá v našich podmienkach nie je systematicky rozpracovaná. Autorka rozoberá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,12€
7,55€

Vademékum študenta vysokej školy (Miroslav Daniš, Petronela Šebestová)

Publikácia je určená predovšetkým pre študentov, ale aj pre vysokoškolských pedagógov. Hlavným zámerom vydania publikácie je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,50€
7,06€

Mediácia

Petr Mrázek, Vysoká škola Danubius (2012)
Alternatívne riešenie sporov v trestnom práve

Táto publikácia je určená ako učebnica najmä pre študentov práva, sociálnej práce, či verejnej politiky a verejnej správy. Zámerom je poskytnutie relevantných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,70€
7,22€

Právo a medicína

Zborník príspevkov z vedeckej medicínsko-právnej konferencie. 2013. Na konferencii vystúpilo 17 prispievateľov, ktorí sa venovali témam ako Aktuálna... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,35€
11,49€

Vybrané otázky z problematiky ekonómie

Publikácia sa svojím obsahom zaoberá predmetom skúmania všeobecnej ekonomickej teórie, východiskovými ekonomickými pojmami, prehľadom dejín... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,46€
7,02€

Úvod do štúdia verejnej politiky

Pojem verejná politika v modernej demokratickej spoločnosti sa používa veľmi často. Tento pojem spájame s celospoločenskými aj osobnými výhodami a nevýhodami, ktoré nám spoločnosť dáva a tieto nám... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,70€
10,54€

Encyklopédia ukrajinskej literatúry a kultúry

Predstavovaná encyklopédia prináša predovšetkým slovenské (ale aj české, nemecké a anglické) práce Mikuláša Nevrlého v priereze viac ako pol storočia jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
20,30€
18,88€

Právna zodpovednosť v medicíne (Pavol Kádek)

Právna úprava zodpovednosti za protiprávne konanie pri výkone rôznych vyšetrovacích, diagnostických, terapeutických alebo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,30€
14,23€

Komunikačné stratégie v komunikatívnom vyučovaní cudzích jazykov

Proces komunikácie je v predkladanej publikácii pertraktovaný nielen z pohľadu didaktického, ale tiež lingvistického, pragmatického, psycholingvistického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,23€
14,16€

Moderné trendy v cudzojazyčnom vzdelávaní (Alica Harajová)

Publikácia je rozdelená do troch častí. V prvej popisuje autorka históriu, prechod od učebníc k digitálnym prezentáciám. V... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,54€
12,59€

Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku

Zborník z konferencie. (2007) Je rozdelený do piatich kapitol 1. Teoreticko-metodologické aspekty exklúzie. 2. Nástroje na elimináciu a zmiernenie sociálneho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,70€
7,16€

Práca na hodinách anglického jazyka: Glotodidaktické aspekty

Práca na hodinách anglického jazyka: Glotodidaktické aspekty

Autor tejto publikácie vychádza z vlastného výskumu, prieskumov a praxe. Autor rozpracoval problematiku práce s textom, prácu s učebným materiálom na úrovni... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
1,70€

Aktuálne problémy pracovného práva a sociálnej legislatívy po novele zákonníka práce

Zborník príspevkov z odbornej konferencie konanej v dňoch 27. – 28. októbra 2011 zameranej na problémy pracovného práva vzhľadom na novelu (resp. novely) zákonníka práce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
3,40€
3,16€

Enviromentálna etika a sociálne prostredie (Vaško Kusin, Oto Majzlan, Miriam Val

Enviromentálna etika a sociálne prostredie (Vaško Kusin, Oto Majzlan, Miriam Val

Vaško Kusin, Oto Majzlan, Miriam Valašíková, Vysoká škola Danubius (2012)
Eko-filozofické a sociálne reflexie

V centre pozornosti tejto štúdie je aplikácia fenoménu etiky do systému environmentálnej výchovy. Etické súvislosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
1,70€

Obchodovanie s ľuďmi

Vladimír Čečot, Vysoká škola Danubius (2013)
alebo Otroctvo 21. storočia

Je to jedinečná publikácia, ktorá sa venuje téme obchodovania s ľuďmi a z pohľadu skúmania danej témy ide o multidisciplinárny problém. V prvej kapitole sa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,70€
17,39€

Obchodovanie s ľuďmi alebo otroctvo 21. storočia

Vysoká škola Danubius (2013)
Zborník

Zborník z odbornej konferencie konanej 14. februára 2013. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,68€
10,86€