🔥 Nový prípad Dominika Dána na sklade!

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství

Našli sme 68 titulov

Matematické modelování v prostředí bezpečnostního inženýrství

Ondřej Zavila, Petr Kučera, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (2015)
Publikace je zaměřena na základní otázky využití metod a nástrojů matematického modelování v prostředí bezpečnostního...

Publikace je zaměřena na základní otázky využití metod a nástrojů matematického modelování v prostředí bezpečnostního inženýrství. Čtenáři by měla odpovědět na základní otázky typu „co, kdy, kde a jak“ použít. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,11€
5,50€

Bezpečnost občanů a rizika v území

Edice SPBI Spektrum 91.Pavel Šenovský, , Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (2015)
Edice SPBI Spektrum 91. Text knihy je zaměřen na problematiku bezpečnosti území. Čtenář je v knize seznámen s pohledem na...

Text knihy je zaměřen na problematiku bezpečnosti území. Čtenář je v knize seznámen s pohledem na nebezpečí, která mohou ohrožovat území v kontextu snižování následků katastrof. V knize jsou také nastíněny některé možné přístupy k nakládání s riziky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,52€
6,77€

Mimořádná zatížení staveb

Miroslav Mynarz, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (2015)
Edice SPBI Spektrum 92. Tato kniha přichází s komplexním popisem mimořádných zatížení, která se mohou vyskytnout v...

Tato kniha přichází s komplexním popisem mimořádných zatížení, která se mohou vyskytnout v průběhu životnosti jednotlivých staveb. V knize je prezentován přehled používaných výpočetních postupů, které umožňují přesněji stanovit zatížení stavebních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,11€
5,50€

Nebezpečné látky II.

Publikace Nebezpečné látky II se zabývá problematikou zásahu jednotek požární ochrany v prostředí s nebezpečnými látkami. V úvodních kapitolách je pojednáno o vlastnostech nebezpečných látek, jejich označování a bezpečné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
7,28€
6,55€

Provádění požárního zásahu

Publikace kombinuje teoretické postupy hašení požáru a výpočtů sil a prostředků s postupy, které je možné uplatňovat v podmínkách reálného zásahu. Kniha vysvětluje teoretické výpočty plochy požáru a následné stanovování... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,28€
6,55€

Vnikání do uzavřených prostor

Cílem publikace je poskytnutí kvalitní dostatečné podpory všem záchranářům, kteří se chtějí zdokonalit v problematice překonávání mechanických zábran při nebezpečí z prodlení. Čtenář v publikaci nalezne výpis právních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,11€
5,50€

Metody rizikového inženýrství

Předložená monografie se skládá ze dvou základních částí. V první písemné jsou kromě úvodu, závěru a seznamu použité... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,95€
8,06€

Reakce stavebních výrobků na oheň

Publikace reaguje na mezinárodní harmonizaci soustavy technických specifikací stavebních výrobků v oblasti reakce na oheň a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,83€
6,15€

Seismické inženýrství na prahu třetího tisíciletí

Posláním publikace je poskytnout: -základní informace o zemětřeseních a o jejich dopadech, -přehled opatření (včetně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,49€
4,94€

Základy matematického modelování požáru

Rozvoj výpočetní techniky a modelů zaměřených na simulaci požárů uvnitř objektu nám v současné době dovoluje využívat... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,83€
6,15€

Strategie územního plánování v technické infrastruktuře

Šárka Kročová, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (2013)
Monografie se v jednotlivých kapitolách zabývá strategií územního plánování na úseku strategické infrastruktury státu. V...

Monografie se v jednotlivých kapitolách zabývá strategií územního plánování na úseku strategické infrastruktury státu. V základním rozsahu popisuje způsob hodnocení rizika území, plánování obnovy po vzniku mimořádné události a způsoby ochrany... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,19€
7,37€

Zjišťování příčin požárů v rámci státního požárního dozoru

Publikace se zabývá problematikou zjišťování příčin požárů a prováděním požárně technických expertiz v rámci výkonu státního... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,79€
8,81€

Informační podpora integrovaného záchranného systému

Monografie se zabývá problematikou informační podpory činnosti integrovaného záchranného systému. V úvodních kapitolách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,90€
8,91€

Základy požární ochrany

Tato publikace si dává za cíl vysvětlit principy vzniku požárů a jejich působení na okolí. Má snahu vysvětlit někdy složité procesy chemie a fyziky související se vznikem a rozvojem požáru pomocí zjednodušených a jednoduchých postupů, sjednotit výklad... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,39€
9,35€

Bezpečnost lidského systému

Bezpečnost v komplexním pojetí je dnes chápána jako soubor opatření pro zachování, ochranu a rozvoj chráněných zájmů, který... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,49€
5,84€

Strategie dodávek pitné vody

Zajištění dostatečného množství pitné vody o požadovaném hydrodynamickém tlaku ve standardních podmínkách nebo krizových... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,28€
6,55€

Východiska technického a organizačního zabezpečení ochrany obyvatelstva

Tato kolektivní monografie se zabývá problematikou technického a organizačního zabezpečení opatření ochrany obyvatelstva v České republice. Její podstatou je zejména souhrnné představení historických souvislostí a východisek současné Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,46€
4,91€

Požární inženýrství - aktivní prvky požární ochrany

Využití metod požárního inženýrství je motivováno potřebou flexibilnějších způsobů projektování staveb a nutností umožnit méně nákladná řešení, zejména v případě rozsáhlých nebo jinak rizikových objektů, aniž by došlo k Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,92€
5,33€

Bezpečnostní plánování

Publikace Bezpečnostní plánování se zabývá problematikou managementu a plánování zejměná v oblasti krizového řízení. Text je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,70€
4,23€

Hodnocení rozvoje požáru při posuzování požární bezpečnosti staveb v České republice

Etapa rozvoje požáru nabývá v současné době stále většího významu a to zejména ve vztahu k hodnocení evakuace osob, reakce aktivních požárně bezpečnostních zařízení, ochrany stavebních konstrukcí nebo uložených materiálů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,05€
6,35€