Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství

Našli sme 60 titulov

Reakce stavebních výrobků na oheň (Miroslava Netopilová, Danica Kačíková, Anton

Publikace reaguje na mezinárodní harmonizaci soustavy technických specifikací stavebních výrobků v oblasti reakce na oheň a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,83€
6,35€

Strategie dodávek pitné vody (Šárka Kročová)

Zajištění dostatečného množství pitné vody o požadovaném hydrodynamickém tlaku ve standardních podmínkách nebo krizových... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,28€
6,77€

Katalog grafických značek pro ochranu obyvatestva, inte... (Karolína Chmelíková)

Karolína Chmelíková, Vilém Adamec, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (2014)
Monografie je věnována problematice zpracovávání grafických části vybraných bezpečnostních dokumentů. Obsahově jsou v textu...

Monografie je věnována problematice zpracovávání grafických části vybraných bezpečnostních dokumentů. Obsahově jsou v textu zařazeny aktuální poznatky o stavu dokumentačních činností s využitím grafiky v rámci záchranářství a krizového řízení v ČR... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,00€
5,40€

Mimořádná zatížení staveb (Miroslav Mynarz)

Miroslav Mynarz, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (2015)
Edice SPBI Spektrum 92. Tato kniha přichází s komplexním popisem mimořádných zatížení, která se mohou vyskytnout v...

Tato kniha přichází s komplexním popisem mimořádných zatížení, která se mohou vyskytnout v průběhu životnosti jednotlivých staveb. V knize je prezentován přehled používaných výpočetních postupů, které umožňují přesněji stanovit zatížení stavebních... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,11€
5,68€

Požární inženýrství - aktivní prvky požární ochrany

Využití metod požárního inženýrství je motivováno potřebou flexibilnějších způsobů projektování staveb a nutností umožnit méně nákladná řešení, zejména v případě rozsáhlých nebo jinak rizikových objektů, aniž by došlo k Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,92€
5,51€

Krizové štáby veřejné správy

Monografie přibližuje některé z problémů, které jsou spojeny s fungováním krizových štábů veřejné správy. Obsahově jsou v textu zařazeny aktuální poznatky o fungování krizových štábů v obecné rovině. Zvláštní část... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,92€
5,51€

Strategie územního plánování v technické infrastruktuře (doc. Ing. Kročová)

Šárka Kročová, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (2013)
Monografie se v jednotlivých kapitolách zabývá strategií územního plánování na úseku strategické infrastruktury státu. V...

Monografie se v jednotlivých kapitolách zabývá strategií územního plánování na úseku strategické infrastruktury státu. V základním rozsahu popisuje způsob hodnocení rizika území, plánování obnovy po vzniku mimořádné události a způsoby ochrany... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,19€
7,62€

Seismické inženýrství na prahu třetího tisíciletí (Dana Procházková)

Posláním publikace je poskytnout: -základní informace o zemětřeseních a o jejich dopadech, -přehled opatření (včetně... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,49€
5,11€

Hodnocení rozvoje požáru při posuzování požární bezpečnosti staveb v České republice

Etapa rozvoje požáru nabývá v současné době stále většího významu a to zejména ve vztahu k hodnocení evakuace osob, reakce aktivních požárně bezpečnostních zařízení, ochrany stavebních konstrukcí nebo uložených materiálů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,05€
6,56€

Bezpečnost dodávek požární vody z vodárenských systémů

Monografie se v jednotlivých kapitolách zabývá problematikou bezpečnosti dodávek požární vody z vodárenských systémů. V základním rozsahu dokumentuje slabé a silné stránky těchto víceúčelových zdrojů požární vody pro zastavěná Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,28€
6,77€

Bezpečnost provozu technické infrastruktury (Šárka Kročková)

Monografi e se v jednotlivých kapitolách zabývá naléhavou problematikou bezpečnosti provozu technické infrastruktury.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,93€
8,30€

Analýza dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí

K závažným haváriím s dopadem na životní prostředí dochází stále častěji, a to nejen v České republice. Proto je nezbytné se na tyto mimořádné události včas připravit a v rámci systému prevence závažných havárií jim adekvátn Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,05€
6,56€

Vnikání do uzavřených prostor

Cílem publikace je poskytnutí kvalitní dostatečné podpory všem záchranářům, kteří se chtějí zdokonalit v problematice překonávání mechanických zábran při nebezpečí z prodlení. Čtenář v publikaci nalezne výpis právních... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,11€
5,68€

Základy organizace a řízení bezpečnosti v České republice

Publikace se zabývá problematikou organizace a řízení bezpečnosti v České republice. Je koncipována do vzájemně navazujících oblastí, které jsou orientovány na pojetí bezpečnosti, bezpečnostní strategie, právní prostředí pro... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,92€
5,51€

Kabelové rozvody v požární bezpečnosti staveb

Cílem této odborné publikace je seznámit odbornou veřejnost, zejména z řad projektantů, s problematikou provedení kabelových tras a napájení elektrickou energií požárně bezpečnostních zařízení a zařízení která musejí zůstat... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,19€
7,62€

Východiska technického a organizačního zabezpečení ochrany obyvatelstva

Tato kolektivní monografie se zabývá problematikou technického a organizačního zabezpečení opatření ochrany obyvatelstva v České republice. Její podstatou je zejména souhrnné představení historických souvislostí a východisek současné Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,46€
5,08€

Matematické modelování v prostředí bezpečnostního inžen... (Ondřej Zavila)

Ondřej Zavila, Petr Kučera, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (2015)
Publikace je zaměřena na základní otázky využití metod a nástrojů matematického modelování v prostředí bezpečnostního...

Publikace je zaměřena na základní otázky využití metod a nástrojů matematického modelování v prostředí bezpečnostního inženýrství. Čtenáři by měla odpovědět na základní otázky typu „co, kdy, kde a jak“ použít. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,11€
5,68€

Záchrana osob na zamrzlých hladinách (Hynek Černý)

Publikace přináší pohled na problematiku záchrany osob probořených v ledu a využitím ochranných obleků pro práci ve vodě a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,87€
3,60€

Metodika plnění disciplín požárního sportu (Martin Kulhavý)

Kniha popisuje historii vývoje požárního sportu v České republice a bývalém SSSR. Názorně ukazuje bezpečné technické... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,49€
6,04€

Chemicko-analytické metody v bezpečnostním inženýrství a požární ochraně (Lenka

Cílem této publikace je seznámit čtenáře se základními pojmy, postupy a metodami chemické analýzy, které souvisejí s požární... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,49€
6,97€