🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Filozofická fakulta UK v Praze

Našli sme 164 titulov

Pod ochranou protektorátu

Radka Šustrová, Filozofická fakulta UK v Praze (2012)
Projekt Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť, 1940–1945

Letecké bombardování Německa spojeneckými silami v roce 1940 podnítilo nacistické představitele k obnovení projektu, jenž vešel do povědomí pod názvem Erweiterte Kinderlandverschickung („vysílání dětí na venkov“, KLV). Práce je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Na cestě k modernosti

Nicholas Sawicki, Filozofická fakulta UK v Praze (2014)
Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910

Osma byla jedním z nejvýznamnějších uměleckých sdružení utvářejících se v Praze na počátku 20. století. Patřili do ní Vincenc Beneš, Friedrich Feigl, Emil Filla, Max Horb, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta, Willi Nowak, Emil Pittermann... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,99€
11,15€

Dvacáté století 2009/1

, Filozofická fakulta UK v Praze (2010)
The Twentieth century

Časopis, vydávaný od roku 2004 jako ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavem světových dějin FF UK v Praze, vychází od roku 2009 v nové grafické podobě a koncepci. Obsahuje studie českých i zahraničních odborníků, kteří... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
8,74€

Kultura a totalita

První svazek celkem pětidílného kolektivního projektu, který pracuje s pojmem "totalita" v jeho širokém významu, jak s ním operují obory jako filozofie, dějiny umění či teorie literatury. Na materiálu umělecké kultury především... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,57€
17,27€

Studie z aplikované lingvistiky - Special issue 2017

Zvláštní číslo časopisu Studie z aplikované lingvistiky představuje rozmanité přístupy k češtině jako cizímu jazyku. Příspěvky historizujícího charakteru mají za úkol ukotvit v čase vývoj tohoto oboru, ať už jeho praktického, či... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
9,40€
8,74€

Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců

Kolektivní monografie prezentuje současný stav vědeckého poznání předních českých a v ČR působících slavistů a balkanistů o pojetí romantismu v balkánských literaturách (bez řeckého a tureckého písemnictví). To vše na pozadí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
18,57€
17,27€

Echa expresionismu

Eva Jelínková, Filozofická fakulta UK v Praze (2010)
Recepce německého literárního hnutí v české avantgardě (1910–1930)

Kniha Evy Jelínkové se zabývá otázkami, jaké místo příslušelo německému expresionismu v teoretických diskusích českých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
17,39€
16,17€

Horizonty kognitivně - kulturní lingvistiky II.

Lucie Šťasná, Filozofická fakulta UK v Praze (2019)
Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa

V předkládaném svazku autorky a autoři navazují na knihu Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích (2017). Kolektiv (částečně proměněný) tentokrát exponuje trojí téma´... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,60€
14,51€

Jazyk jako fetiš

Václav Velčovský, Filozofická fakulta UK v Praze (2019)
Texty o Češích a českých Němcích 1880-1948

Cílem této edice je demonstrovat stereotypní uvažování o češtině a němčině, vnímání jejich role ve společnosti a rovněž vztah jazyka a státní moci. Vybrali jsme 85 textů či jejich souborů z let 1880-1945, které byly vytvořeny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,63€
16,40€

Lužičtí Srbové v lidové sněmovně

Petr Kaleta, Filozofická fakulta UK v Praze (2018)
Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR

Kniha historika a slavisty Petra Kalety se zabývá otázkami politického života lužickosrbského etnika v době od vzniku NDR v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,87€
9,18€

Proměny františkánské tradice

Petr Hlaváček, Filozofická fakulta UK v Praze (2020)
Od teologie a filosofie ke kultuře a umění

Kolektivní monografie je členěna do tří tematických bloků. V prvním oddíle nazvaném Theologia et Philosophia je zaraženo šest studií, a sice tři teologické (S. Hlaváč, L. Nosek, B. J. Štivar), zaměřené na nejstarší dějiny františkánství, a následně tři... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,51€
14,42€

Evropa!!?

Petr Hlaváček, Filozofická fakulta UK v Praze (2014)
Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989

Před dvěma sty lety se Češi začali vědomě proměňovat v moderní politický národ. Během evoluce roku 1848 znělo také v Praze ono heslo "Celá Evropa na nás hledí!", dosvědčující, že se vznikající české politické elity... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,93€
8,30€

Myslet

Daniela Šterbáková, Filozofická fakulta UK v Praze (2016)
Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z...

Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z podrobného čtení Bernhardovy novely Chůze a románů Staří Mistři a Mýcení. Thomas Bernhard nikde přesně neříká, co znamená myslet... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,23€
7,65€

(K)lidová věda?

Lenka Krátká, Filozofická fakulta UK v Praze (2018)
Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008

Tato publikace se zejména na základě orálněhistorických rozhovorů snaží porozumět různým cestám, které dovedly zpovídané vědkyně a vědce k akademické dráze; mimo jiné hledá odpověď na otázku, co ovlivňovalo výběr oboru... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,46€
7,87€

Kultura a totalita II.

Předkládaná kniha je druhým výstupem několikasvazkového komplexu, který na materiálu umělecké kultury především českých zemí zkoumá v interdisciplinárním dialogu nejrozmanitější projevy „totálních“ forem a rámců, které... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,57€
17,27€

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941

Milan Sovilj, Filozofická fakulta UK v Praze (2017)
Kniha se zabývá velmi složitými československo-jugoslávskými vztahy bezprostředně před druhou světovou válkou a na jejím...

Kniha se zabývá velmi složitými československo-jugoslávskými vztahy bezprostředně před druhou světovou válkou a na jejím začátku. V této době už Československo jako nezávislý stát neexistovalo a Jugoslávie balancovala mezi zájmy.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,92€
15,74€

O ozbrojeném boji v západní Evropě

Mikuláš Pešta, Filozofická fakulta UK v Praze (2018)
Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě

Monografie se zabývá problematikou levicového terorismu v Itálii a v Německé spolkové republice v sedmdesátých letech dvacátého století. Ke zvolenému tématu přistupuje pomoci východisek transnacionálních studii, která byla v souvislosti s tímto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
15,51€
14,42€

Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí

Práce sleduje hlavní principy komunikačního přístupu k vyučování druhého jazyka s ohledem na jejich základ v přímé orální metodě. Postupy a komponenty obvyklé v komunikačním vyučování jsou popsány v kontrastu s postupy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,05€
5,85€

Jedna si jedina moja domovina?

Ondřej Žíla, Filozofická fakulta UK v Praze (2014)
Etnodemografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013

Monografie podrobně analyzuje rozdílný populační vývoj tří konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny (Muslimů - Bosňáků, Srbů a Chorvatů) v době Titovy Jugoslávie a změny v jejich prostorovém rozmístění v důsledku válečných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,92€
8,46€

Jak čtou Romové

Kateřina Šormová, Filozofická fakulta UK v Praze (2016)
Studie Jak čtou Romové je příspěvkem k problematice čtenářské gramotnosti romských žáků. Význam gramotnosti pro dnešního...

Studie Jak čtou Romové je příspěvkem k problematice čtenářské gramotnosti romských žáků. Význam gramotnosti pro dnešního jedince je zcela klíčový; výsledky výzkumů naznačují, že lidé s rozvinutými gramotnostními dovednostmi mají zvýšenou pravděpodobnost.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
8,65€
8,04€