🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Belianum

Našli sme 115 titulov

Latinčina pre študentov práva

Zuzana Mičková, Belianum (2019)
Lingua Latina ad Usum Iuris Studiosorum

V právnej vede dodnes pretrváva osobité postavenie latinského jazyka. Zvláštnosťou právnickej latinčiny je jej prepracovanosť, resp. významová špecifickosť jednotlivých právnych obratov a definícií. Z tohoto dôvodu je bez kombinácie znalosti latinského ja Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,00€
9,30€

Súčasné politické teórie I.

Kulašik, Kulašiková, Ondria, Belianum (2013)
Dva diely Súčasných politických teórií majú za cieľ oboznámiť čitateľa so šírkou, „životnosťou“ a spôsobmi realizácie...

Dva diely Súčasných politických teórií majú za cieľ oboznámiť čitateľa so šírkou, „životnosťou“ a spôsobmi realizácie bádania v politických vedách. Objasňuje všeobecné spôsoby teoretizovania v rôznych politologických prístupoch a metódy, ktoré... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
4,96€
4,61€

Historické a súčasné premeny manažmentu ľudských zdrojov

Cieľom tejto vedeckej monografie je poukázať na historickú genézu personálnej práce od jej vzniku až po súčasné štádium manažmentu ľudských zdrojov, a to v priamej závislosti od typu ekonomiky, v ktorej sa rozvíjala. Spôsob výroby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,50€
14,42€

Etnocentricky zamerané marketingové stratégie

, Belianum (2017)

Monografia s názvom Etnocentricky zamerané marketingové stratégie predstavuje jedinečnú knihu, ktorá sa venuje etnocentrickému správaniu spotrebiteľov na Slovensku. V úvode prezentuje vybrané modely spotrebiteľského spávania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,42€
19,92€

Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole

Cieľom monografie je analyzovať a sumarizovať technické a odborné vzdelávanie v súčasnej škole. Približuje nové trendy a prístupy v technickom a odbornom vzdelávaní s využitím IKT a novších koncepcií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,40€
11,53€

Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku

Ladislav György, Belianum (2016)
Vysokoškolská učebnica Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne...

Vysokoškolská učebnica Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne aspekty (v nadväznosti na 1. vydanie) má teoreticko-praktický a najmä didaktický charakter. Opierajúc sa o styčné body komparatívnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,52€
10,71€

Podoby regulace lobbingu v zemích Visegrádské skupiny

Karolina Tichá, Belianum (2015)
Publikace je výsledkem tříletého teoretického zkoumání problematiky lobbingu a je určena široké veřejnosti, studentům...

Publikace je výsledkem tříletého teoretického zkoumání problematiky lobbingu a je určena široké veřejnosti, studentům společenskovědních oborů, aktivním členům občanského sektoru, státním úředníkům, veřejným činitelům a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,10€
5,67€

Cesta dlhého dňa do noci

Jana Javorčíková, Belianum (2015)
Ústrednou témou predloženej práce je genologický výskum žánru „tragédia“, jeho historického vývinu, filozofických a...

Ústrednou témou predloženej práce je genologický výskum žánru „tragédia“, jeho historického vývinu, filozofických a literárnych aspektov jeho existencie, metodologických špecifík jeho výskumu a súčasných podôb v konkrétnych divadelných hrách amerického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,20€
10,42€

Vplyv kurzovej formy vyučovania zimných športov na zmenu postojov žiakov stredných škôl k učiteľom telesnej a športovej výchovy

Boris Beťák, Jiří Michal, Belianum (2015)
Vedecká monografia prezentuje výsledky výskumných šetrení autorov, ktorých cieľom bolo zistiť, či po absolvovaní kurzovej...

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,00€
7,44€

Deutsch in der Politikwissenschaft

Andrea Rusnáková, Belianum (2015)
Predložená publikácia poskytuje základné informácie o štruktúre a fungovaní politického systému a ústavných orgánov v...

Predložená publikácia poskytuje základné informácie o štruktúre a fungovaní politického systému a ústavných orgánov v Spolkovej republike Nemecko. Zameriava sa tiež na rozvíjanie komunikačných kompetencií, zahŕňa cvičenia na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,10€
5,67€

Regionálne inovácie v európskej únii a na Slovensku

Hlavným cieľom monografie je zhodnotiť aktuálny stav inovačného potenciálu a úroveň inovačných aktivít v regiónoch Slovenskej republiky a preskúmať kľúčové faktory a politiky ovplyvňujúce tieto aktivity. V prvej kapitole vysvetľujeme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
37,80€
35,15€

Pracovný čas

Cieľom monografie s názvom Pracovný čas je komplexná analýza problematiky pracovného času nielen v rámci pracovného práva Slovenskej republiky, ale aj na úrovni práva Európskej únie. Pracovný čas má pre zamestnanca zásadný význam... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,80€
12,83€

100 rokov ticha

Vahram Chuguryan, Belianum (2015)
Kniha hovorí o utrpení arménského národa v období rokov 1876 až 1923. Kniha skúma nielen príčiny, mechanizmy, či samotnú...

Kniha hovorí o utrpení arménského národa v období rokov 1876 až 1923. Kniha skúma nielen príčiny, mechanizmy, či samotnú realizáciu genocídy Arménov, ale aj historické, náboženské, geopolitické a strategické súvislosti, ktoré siahajú do minulosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,90€
13,86€

Vlastenecká výchova z hudobného aspektu

Predložená monografia sa zaoberá aplikáciou vlasteneckých prvkov do edukačného procesu, prostredníctvom hudobného umenia. Rozpracúva jednotlivé projekty integrujúce viaceré učebné predmety... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,95€
5,53€

Francúzska kultúrna identita v obrazoch a textoch

Vysokoškolská učebnica sa venuje rozličným podobám francúzskej kultúrnej identity od revolučného obdobia po súčasnosť. Je pozvaním na spoznanie kultúry, ktorá stojí za to, aby sme ju spoznávali z rôznych uhlov pohľadu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,52€
8,85€

Vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám

Predložená monografia zisťovala vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám. Cieľom práce bolo zistiť, aký vzťah majú adolescenti k outdoorovým aktivitám a zároveň zistiť, ako vplyvom pohybovo-výchovného programu zameraného na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,84€
8,22€

Literatúra dlhého stredoveku na území dnešného Slovenska I

Druhé doplnené a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice k staršej slovenskej literatúre. Autorka mapuje skúmané územie so zreteľom na už existujúce dlhodobo používané VŠ učebnice (či literárno-historické syntézy používané... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,80€
10,04€

Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami

Ján Kurucz, Belianum (2015)
Vysokoškolské skriptá obsahujú základné údaje o problematike individuálnej ochrany pred účinkami rádioaktívnej, chemickej a...

Vysokoškolské skriptá obsahujú základné údaje o problematike individuálnej ochrany pred účinkami rádioaktívnej, chemickej a biologickej kontaminácie. Poskytuje údaje o prostriedkoch ochrany dýchacích ciest a povrchu tela pred... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,50€
6,05€

Kritika umeleckého prekladu na Slovensku včera a dnes

Kritika umeleckého prekladu sa už od vzniku translatológie ako vedy v sedemdesiatych rokoch minulého storočia považuje za najmenej rozvinutú súčasť aplikovanej translatológie a niektorí autori ju považujú za prakticky neexistujúcu.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,40€
9,67€

Financie európskej únie

Predkladaná publikácia prehlbuje poznatky o systéme fungovania financií EÚ z pohľadu spoločného rozpočtu v rámci príjmových a výdavkových politík, posudzuje významné aspekty fungovania financií EÚ prepojením na teoretické poznatky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
22,10€
20,55€