Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ostatné

Našli sme 40 titulov

Zákony 2019 IV - Stavebné zákony – Úplné znenie po novelách k 1.1.2019

Poradca s.r.o. (2019)
Stavebný zákon, Katastrálny zákon, Stavebné sporenie, Stavebné výrobky, Pozemky a byty

Zborník zákonov obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2019. Právne predpisy sa týkajú stavebného, pozemkového práva a bývania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,99€
4,64€

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Publikácia vychádza v edičnej rade Komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX a má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata. Autori sa snažili poukázať na tie najvypuklejšie, prípadne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,50€
15,35€

Aktualizácia VI/2 2018

Poradca s.r.o. (2018)
úplné znenie po novele

Aktualizácia VI/2 2018 - úplné znenie po novele - Vodný zákon, Zákon o odpadoch, Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov..., Zákon o ovzduší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,30€
4,00€

Zákon o lesoch (Marcela Tittlová, Peter Papáček)

Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o lesoch reaguje na aktuálne spoločenské podmienky a nové výzvy, pred... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,50€
28,03€

Aktualizácia IV/1 2018

Aktualizácia IV/1 2018

Poradca s.r.o. (2018)
Novela zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách,....

V zákone sa aplikujú najmä skúsenosti z praxe zákona u orgánov štátnej správy, ale aj samotných pozemkových spoločenstiev a ich členov. Snahou zákona je riešiť dlhodobé problematické otázky, ktoré vyplývajú zo samotnej podstaty a existencie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
1,80€

Zákon o pozemkových spoločenstvách

Starostlivé obhospodarovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy by malo byť jednou z hodnôt našej spoločnosti. Zameriavanie sa na význam lesov a poľnohospodárstva je veľmi dôležité pre prežitie spoločnosti ako-takej. Práve pôda je centrálnym pojmom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,50€
36,58€

Reklamné stavby (Helena Spišiaková)

Helena Spišiaková, Wolters Kluwer (2018)
podľa stavebného zákona

Monografia Reklamné stavby podľa stavebného zákona prichádza na slovenský knižný trh po troch rokoch od účinnosti novely... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,50€
9,98€

Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi

Štefan Korec, , Nová Práca (2019)
VI. doplnené a rozšírené vydanie. Platné od 1. februára 2019

Publikácia poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike. Okrem Stavebného zákona s komentárom kniha obsahuje tieto úplné znenia zákonov platné od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,50€
27,44€

1000 riešení 1/2019

Poradca s.r.o. (2018)
prehľad zmien a príklady z praxe po novele: Daňové a nedaňové výdavky, Paušálne výdavky u podnikateľa

1200 príkladov a riešení z praxe od renomovaných autorov z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
3,36€
3,12€

1000 riešení 6/2018

Novely zákona o pozemkových spoločenstvách od 1.7. 2018, Doplnkové dôchodkové sporenie, ... - príklady z praxe k uvedeným témam, prehľady zmien v novelách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,52€
3,27€

Poradca 3/2019 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – úplné znenie s komentárom

, Poradca s.r.o. (2018)
Stavebné sporenie od 1.1.2019, Ochrana spotrebiteľa od 1.1.2019

Dňa 1. 11. 2018 nadobúda účinnosť ostatná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je dôležitá nielen pre samotných vlastníkov, ale i pre správcov bytových domov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,80€
4,46€

Aktualizácia IV/3 2018 - úplné znenie po novele

Aktualizácia IV/3 2018 - úplné znenie po novele

Poradca s.r.o. (2018)
Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Novela zákona prináša rad zmien v ustanoveniach doposiaľ platného zákona v oblasti informačného systému katastra, inej oprávnenej osoby, predmetu a obsahu katastra, katastrálneho operátu, orgánov štátnej správy na úseku katastra, pôsobnosti úradu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
1,40€

Zákony 2018/IV

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Stavebné zákony, Štátny fond, Zákon o bytoch, Zákon o pozemkoch... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€
4,65€

Pozemkové spoločenstvá

Poradca s.r.o. (2018)
Bez chýb, pokút a penále

Novela zákona sa dotýka niektorých systematických problémov, vo väčšej miere sa týka vnútornej organizácie a fungovania pozemkových spoločenstiev, vzťahu pozemkových spoločenstiev so Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesného majetku štátu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,50€
6,98€

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s vlastníctvom bytov a s tým je spojené uspokojovanie jednej zo základných sociálnych ľudských potrieb – bývanie. Základným predpisom regulujúcim práve otázku vlastníctva bytov a nebytových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,45€
13,73€

Smluvní podmínky FIDIC (Lukáš Klee) [CZ]

Lukáš Klee, Wolters Kluwer ČR (2017)
Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách...

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,85€
24,56€

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,10€
17,20€

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby

Jednou ze základních teorií, která zásadním způsobem determinuje hospodářskou politiku, je teorie vlastnických práv. Proto tato publikace analyzuje vývoj vlastnictví k jednomu z nejdůležitějších statků, kterým je půda, v časovém... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
35,22€
32,75€

Aktualizácia IV/2 2017

Aktualizácia IV/2 2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania po novele zákonom č. 244/2017... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
1,44€

Zákony 2018/IV (CZ)

Publikace obsahuje: Stavební zákon, katastrální zákon, nájem bytů, vlastnictví bytů, pozemkové úřady, požární ochrana... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,52€
6,99€