💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Správne právo

Našli sme 1146 titulov

Prednášky a texty z civilného procesu

Prednášky a texty z civilného procesu

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele

Poradca s.r.o. (2019)
Štátne symboly, Listina základných práv a slobôd

Aktuálne vydanie Ústavy Slovenskej republiky od Vydavateľstva PORADCA obsahuje zmeny zákona o štátnych symboloch po novele účinnej od júna 2019. Publikácia je určená pre všetkých obyvateľov našej krajiny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,79€

Poradca 11/2020 – Stavebný zákon s komentárom

Štefan Rišianský, , Poradca s.r.o. (2020)
územné plánovanie a stavebný poriadok

Stavebný zákon bol v našom portfóliu uverejnený pred niekoľkými rokmi, preto sme sa rozhodli uverejniť nové znenie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,80€
4,46€

Správne právo hmotné Všeobecná časť

Znalosť problematiky verejnej správy a jej jednotlivých zložiek tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí nielen členov právnickej obce, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,80€
24,51€

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Heuréka (2018)
s účinnosťou od 1. septembra 2018 (10. vydanie)

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s účinnosťou od 1. Septembra 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 177/2018 Z. z. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,20€
2,05€

Pozemkové úpravy z právneho hľadiska

Pozemkové úpravy z právneho hľadiska

Predkladaná publikácia prehľadne popisuje podstatu a zmysel konania o pozemkových úpravách a jeho jednotlivé fázy. Jej prínosom je však aj to, že autor v publikácii ponúka aj návrhy de lege ferenda a hlbšie analyzuje jednotlivé... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,30€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
73,00€
67,89€

Nakladanie s majetkom obce

Aplikačné problémy obcí pri nakladaní s obecným majetkom sa stali impulzom pre zrod publikácie, ktorá by odborne, ale... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,90€
10,36€

Zákon o sťažnostiach

Matej Horvat, Wolters Kluwer (2019)
Komentár

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach predstavuje všeobecnú právnu úpravu, ktorou sa realizuje právo fyzických a právnických osôb podať individuálnu sťažnosť s cieľom domôcť sa ochrany svojich práv porušených činnosťou alebo neči Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,31€

Pozemkové právo

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,08€
9,37€

Európska únia

Európska únia

Ľudmila Lipková, Sprint dva (2011)
Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý...

Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€

Slovník diplomacie

Erik Pajtinka, Pamiko (2016)
Prvá odborná publikícia svojho druhu od slovenského autora a zároveň prvé takéto dielo vydané v Slovenskej...

Prvá odborná publikícia svojho druhu od slovenského autora a zároveň prvé takéto dielo vydané v Slovenskej republike. Publikácia prináša systematický a precízny výklad odbornej terminológie, používanej v súčasnej diplomatickej praxi, a okrem toho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,20€
23,44€

Jak (ne)dělat advokacii

Jak (ne)dělat advokacii

Daniela Kovářová, Wolters Kluwer (2019)
Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni

Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,35€

Zákon o majetku obcí

Zákon o majetku obcí

Autori podrobne a detailne rozpracúvajú jednotlivé ustanovenia zákona, vrátane odkazov na dôvodovú správu a tiež obsahuje jedinečné vymedzenie pojmov, ako aj početné návody na praktické riešenia. Rovnako je tu obsiahnutá rozsiahla judikatúra... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
64,00€

Ústava ČR - Listina základních práv a svobod, Zákon o volbě prezidenta republiky

Ústava České republiky č. 1/1993 Sb., , Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta , , , republiky), Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
3,71€
3,45€

Správne právo procesné

Marián Vrabko, , Heuréka (2018)
Osobitná časť

V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
20,46€

Správne právo procesné

Správne právo procesné

Marián Vrabko, C. H. Beck (2019)
Všeobecná časť

Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. prináša v poradí už druhé vydanie všeobecnej časti správneho práva procesného. Tematicky pritom nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva hmotného. Zásadnou zmenou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€

Repetitórium práva Európskej únie

Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov vsetkych troch stupnov univerzitneho vzdelavania na pravnickych fakultach, ktorej cieľom je objasnit pre potreby priebezneho studia system prava Unie z hladiska jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,60€

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€

Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.).

Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.).

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, upravuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,10€