💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Verejné právo

Našli sme 3005 titulov

Trestný zákon - Veľký komentár

Vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. V porovnaní s predchádzajúcim 4. vydaním diela sú v 5. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali k právnemu stavu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
65,00€
58,50€

Prednášky a texty z civilného procesu

Prednášky a texty z civilného procesu

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€

Štátoveda

Štátoveda

Ľubor Cibulka, Wolters Kluwer (2017)
Učebnica

Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Heuréka (2010)
od najstarších čias do roku 1848

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Trestný poriadok

Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2020, s výraznenými zmenami... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,50€
6,05€

Teória štátu a práva

Predložená učebnica predstavuje nové spracovanie kľúčových otázok z oblasti fungovania štátu a práva. Ich úspešné osvojenie umožní študentom práva lepšie zvládnuť a pochopiť matériu ďalších, najmä pozitívnoprávnych predmetov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
18,81€

Zbrojný preukaz

Jozef Majoroš, Renáta Majorošová, Epos (2018)
Príprava na skúšku

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o vydanie zbrojného preukazu pri príprave na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou policajného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,90€
16,65€

Správne právo procesné

Správne právo procesné

Marián Vrabko, C. H. Beck (2019)
Všeobecná časť

Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. prináša v poradí už druhé vydanie všeobecnej časti správneho práva procesného. Tematicky pritom nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva hmotného. Zásadnou zmenou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele

Poradca s.r.o. (2019)
Štátne symboly, Listina základných práv a slobôd

Aktuálne vydanie Ústavy Slovenskej republiky od Vydavateľstva PORADCA obsahuje zmeny zákona o štátnych symboloch po novele účinnej od júna 2019. Publikácia je určená pre všetkých obyvateľov našej krajiny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,79€

Poradca 11/2020 – Stavebný zákon s komentárom

Štefan Rišianský, , Poradca s.r.o. (2020)
územné plánovanie a stavebný poriadok

Stavebný zákon bol v našom portfóliu uverejnený pred niekoľkými rokmi, preto sme sa rozhodli uverejniť nové znenie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,80€
4,46€

Správne právo hmotné Všeobecná časť

Znalosť problematiky verejnej správy a jej jednotlivých zložiek tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí nielen členov právnickej obce, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,80€
24,51€

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Heuréka (2018)
s účinnosťou od 1. septembra 2018 (10. vydanie)

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s účinnosťou od 1. Septembra 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 177/2018 Z. z. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,20€
2,05€

Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky

82 Book and Design Shop (2017)
Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky je praktická kniha do každej domácnosti. Atraktívnou a prehľadnou formou čitateľov...

Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky je praktická kniha do každej domácnosti. Atraktívnou a prehľadnou formou čitateľov oboznámi s textom Ústavy Slovenskej republiky, ktorá zrozumiteľným jazykom ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,90€
13,86€

Základy právnej komunikácie

Publikácia je schválená Edičnou komisiou a vedením Právnickej fakulty Univerzity Komenského ako učebné texty pre študentov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,50€
7,91€

Trestné činy poškodzujúce veriteľov

Trestné činy poškodzujúce veriteľov sú najmä také trestné činy, ktorých skutkové podstaty súvisia s právnymi vzťahmi medzi veriteľmi a dlžníkmi, a spravidla sa týkajú podnikateľského prostredia. Spoločným znakom týchto trestných činov, ktoré sa niekedy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
20,90€

Pozemkové úpravy z právneho hľadiska

Pozemkové úpravy z právneho hľadiska

Predkladaná publikácia prehľadne popisuje podstatu a zmysel konania o pozemkových úpravách a jeho jednotlivé fázy. Jej prínosom je však aj to, že autor v publikácii ponúka aj návrhy de lege ferenda a hlbšie analyzuje jednotlivé... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,30€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
73,00€
67,89€

Zákon o sťažnostiach

Matej Horvat, Wolters Kluwer (2019)
Komentár

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach predstavuje všeobecnú právnu úpravu, ktorou sa realizuje právo fyzických a právnických osôb podať individuálnu sťažnosť s cieľom domôcť sa ochrany svojich práv porušených činnosťou alebo neči Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,31€

Ústavné právo Slovenskej republiky

Ján Svák, Eurokódex (2013)
Všeobecná + osobitná časť

Vzhľadom na kvantitatívny nárast rozsahu učebnice je výber rozsudkov Ústavného súdu Slovenskej republiky a niektorých textov právnych predpisov umiestnený na priloženom USB nosiči. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
55,00€
51,15€

Manuál pre tvorbu verejnej politiky

M. Beblavý, SGI (2002)
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Manuál pre tvorbu verejnej politiky chce ponúknuť praktickú pomoc v oblasti verejnej politiky tým, ktorí majú záujem o informácie pre svoju každodennú prácu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,65€
8,97€