🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Zákony 2021 II/C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo

Policajný zbor, Priestupky, Konkurz a reštrukturalizácia, Civilný sporový poriadok, Upomínacie konanie


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
Zľava 7%
6,51€

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť C obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Publikácia obsahuje päť tematicky zameraných kapitol a všetky zmeny k dátumu vydania sú zvýraznené tučným písmom. Zákony sú učené právnikom, policajtom, podnikateľom, exekútorom a osobách, ktoré riešia súdne spory.

Zákony II časť C obsahujú zákony a právne predpisy týkajúce sa riešenia súdnych sporov, medzi ktoré patrí Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok. K právnemu stavu 1. 1. 2021 sme do tejto kapitoly doplnili zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zákon o rozhodcovskom konaní a zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
V ďalšej kapitole obsahuje publikácia exekučný poriadok a právne predpisy týkajúce sa riešenia exekúcii a zrážok zo mzdy pri výkone exekúcie. Táto kapitola obsahuje aj zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 a osobitosti postupu pri podaní opätovného návrhu na vykonanie exekúcie a práve preto sme po novom doplnili do tejto kapitoly aj exekučný poriadok platný k 31. 3. 2017.
Najrozsiahlejšia kapitola obsahuje zákony z oblasti trestného práva, medzi ktoré patrí Trestný zákon a poriadok, zákon o registri trestov, zákon o trestnej zodpovednosti PO a zákon o výkone detencie.
Posledná kapitola sa týka správneho práva, obsahujúca správny poriadok, Správny súdny poriadok a po novom právny predpis dôležitý pre policajtov, a to zákon o Policajnom zbore a zákon o priestupkoch, ktorý obsahuje zoznam priestupkov.

Civilný proces (1.kapitola)
ZÁKON č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
ZÁKON č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
ZÁKON č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
ZÁKON č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní
ZÁKON č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
VYHLÁŠKA č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy
ZÁKON č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
ZÁKON č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
VYHLÁŠKA č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia
ZÁKON č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
ZÁKON č. 420/2004 Z. z. o mediácii

Exekučný poriadok (2. kapitola)
ZÁKON č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) ZNENIE PLATNÉ K 31. 3. 2017
ZÁKON č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
VYHLÁŠKA č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
NARIADENIE vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
ZÁKON č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní

Trestné právo (3. kapitola)
ZÁKON č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
ZÁKON č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
ZÁKON č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
ZÁKON č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
ZÁKON č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov
ZÁKON č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka
ZÁKON č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
ZÁKON č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
ZÁKON č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
ZÁKON č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii
VYHLÁŠKA č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
VYHLÁŠKA č. 619/2005 Z. z. o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu
VYHLÁŠKA č. 192/2017 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

Správne právo (4. kapitola)
ZÁKON č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie
ZÁKON č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
ZÁKON č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
ZÁKON č. 372/1990 Zb. o?priestupkoch
ZÁKON č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2021 ISBN: 9788081621772 Rozmer: 145×210 mm Počet strán: 1024 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách