📚 Viac ako 60 000 kníh doručíme do Vianoc!🎄

Zákony 2021 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon

Hospodárska súťaž, Podmienky predaja výrobkov, Ústava SR, Autorský zákon, Verejné obstarávanie


🍌 Odosielame o 7 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
7,00€
Zľava 7%
6,51€

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť A obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného, živnostenského, správneho a autorského práva a je tematicky rozdelená do piatich kapitol. Je určená podnikateľom fyzickým osobám - živnostníkom, právnickým osobám, študentom vysokých škôl a osobám, ktoré majú postavenie autora a výkonného umelca. Všetky zmeny k 1. 1. 2021 sú prehľadne zvýraznené tučným písmom

Zákony II A obsahujú zákony a právne predpisy potrebné nielen pre podnikateľov podnikajúcich ako s.r.o. a a.s podľa Obchodného zákonníka. Publikácia obsahuje aj živnostenský zákon, podľa ktorého podnikajú podnikatelia fyzické osoby. Všetky právne predpisy sú uverejnené k právnemu stavu 1. 1. 2021.
Medzi ďalšie právne predpisy patrí napríklad zákon o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
Autorský zákon upravujúci vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa, autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy je zaradený tiež v uvedenej publikácii.
V zákonoch je po novom uverejnená aj Ústava SR a antidiskriminačný zákon a niektoré právne predpisy z oblasti správneho práva.

Ústava SR (1.kapitola)
ZÁKON č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
ZÁKON č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)

Obchodné právo (2. kapitola)
ZÁKON č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
ZÁKON č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
NARIADENIE vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
VYHLÁŠKA MS SR č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
ZÁKON č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
ZÁKON č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie č. 132/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie
VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie č. 428/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov
VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu
VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty
VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
ZÁKON č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
ZÁKON č. 18/1996 Z. z. o cenách
VYHLÁŠKA MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
ZÁKON č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
ZÁKON č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže
ZÁKON č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Živnostenský zákon (3. kapitola)
ZÁKON č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
ZÁKON č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Správne právo (4. kapitola)
ZÁKON č. 147/2001 Z. z. o reklame
ZÁKON č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
ZÁKON č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
ZÁKON č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
ZÁKON č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA MV SR č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
VYHLÁŠKA UNMS SR č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania
VYHLÁŠKA MZ SR č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku
ZÁKON č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
ZÁKON č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
ZÁKON č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii
ZÁKON č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
ZÁKON č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
VYHLÁŠKA MPSVaR SR č. 115/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
ZÁKON č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve

Autorské právo (5. kapitola)
ZÁKON č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
ZÁKON č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2021 ISBN: 9788081621734 Rozmer: 145×210 mm Počet strán: 832 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách