⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán na sklade!

Kniha Verejná správa 3-4/2020 -

Verejná správa 3-4/2020

Zmeny v odpadoch pre obce, Podmienky výkonu volebného práva, BOZP vo verejnej správe


🍌 Odosielame o 6 dní.
3,50€
Zľava 7%
3,26€

Mesačník, venovaný verejnému sektoru, školstvu a obciam. Prináša aktuálne, zmeny, vyhlášky a nariadenia.

Odpady po novele – zmeny pre obce
BOZP vo verejnej správe
Zákon o BOZP – úplné znenie zákona
Podmienky výkonu volebného práva – zmeny
Zákon o podmienkach výkonu volebného práva – úplné znenie po novelách

Odpady po novele – zmeny pre obce
Novela zákona o odpadoch upravuje ustanovenia týkajúce sa niektorých základných definícií a pojmov ako sú napr. definícia komunálneho odpadu, definícia stavu konca odpadu či vedľajšieho produktu. Dopĺňajú sa ciele recyklácie komunálneho odpadu pre roky 2025, 2030 a 2035 a recyklácie odpadov z obalov pre roky 2025 a 2030. Tiež sa ustanovuje povinnosť pre výrobcov vyhradeného výrobku a organizácie zodpovednosti výrobcov zriadiť finančnú zábezpeku na zabezpečenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V rámci novely zákona sa prijímajú opatrenia na zvýhodnenie výrobcov uvádzajúcich na trh recyklovateľné výrobky, ako aj opatrenia na podporu opätovného použitia odpadu, recyklácie a iných činností zhodnocovania. Upravuje sa lehota na podávanie správ ohľadom ohlasovacích povinností Slovenskej republiky voči Európskej komisii. V súlade s novým Programom predchádzania vzniku odpadu sa prijímajú opatrenia na zníženie tvorby plastového odpadu, t.j. zakazuje sa uvádzať na trh Slovenskej republiky niektoré jednorazové plastové výrobky. Zároveň sa novelou zákona zapracujú existujúce požiadavky z aplikačnej praxe, ktoré sa týkajú napr. rozšírenej zodpovednosti výrobcov a predchádzania vzniku. Nakoniec sa riešia aj ustanovenia týkajúce sa informačného systému odpadového hospodárstva.

BOZP vo verejnej správe
Napriek priaznivému vývoju v oblasti pracovnej úrazovosti, ktorý sa vyznačuje poklesom vo všetkých rozhodujúcich ukazovateľoch, či už pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, nemožno považovať situáciu v danej oblasti za priaznivú, najmä ak si uvedomíme závažnosť sociálnych a ekonomických dopadov. Každá takáto mimoriadna situácia stojí stovky, ba v niektorých prípadoch až tisíce eur. Rovnako je potrebné mať tiež na zreteli, že mnohé pracovné úrazy a choroby z povolania sú spojené s dlhodobou liečbou a práceneschopnosťou, v nejednom prípade končiacou čiastočnou alebo trvalou invaliditou. Uvedenú problematiku rieši zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. 7. 2006 a ktorý bol už trinásťkrát novelizovaný. Vzťahuje sa nielen na podnikateľskú sféru, ale na zamestnávateľov a zamestnancov verejnej správy.

Zmeny v zákone o podmienkach výkonu volebného práva
Dňa 26. 11. 2019 bola schválená novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá účinnosť nadobudne dňa 1. 5. 2020. Cieľom bolo zabezpečiť, aby údaje o zamestnaní kandidátov na kandidátnej listine ako aj na hlasovacom lístku boli skutočne údajmi o ich zamestnaní a aby sa tento priestor nezneužíval na propagáciu občianskych združení, prípadne iných právnických osôb, resp. aby tento údaj nebol používaný na identifikáciu príslušnosti kandidáta k hnutiu, konkrétnej občianskej iniciatíve, združeniu a podobne. Kandidát má samozrejme právo hlásiť sa k rôznym občianskym aktivitám, vyjadriť svoju náklonnosť k hnutiu, avšak to všetko v rámci volebnej kampane a v rámci vysvetľovania svojich vlastných programov a cieľov.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: neuvedený ISBN: 9771337044012 Počet strán: 112 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách