🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Kniha Matematika 8 - munkafüzet 2 - Zuzana Berová, Peter Bero

Matematika 8 - munkafüzet 2


🍌 Odosielame o 10 dní.
3,90€
Zľava 7%
3,63€

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa

Návrh TVVP pre 8. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.

Obsah 2. pracovného zošita:

Premenná, výraz, rovnica
Krížom - krážom
Kružnica a kruh
Kružnica a kruh
Tetiva kružnice
Vzájomná poloha priamky a kružnice
Dĺžka kružnice, obvod kruhu
Kružnicový oblúk
Obsah kruhu
Tálesova kružnica
Krížom - krážom
Hranol
Hranoly
Povrch a objem hranola
Krížom - krážom
Pravdepodobnosť
Základné pojmy
Porovnávanie pravdepodobností
Relatívna početnosť udalosti
Pravdepodobnosť udalosti
Krížom - krážom
Štatistika
Základné pojmy
Grafy a diagramy
Aritmetický priemer
Krížom - krážom

Jazyk: maďarský Rok vydania: 2019 ISBN: 9788089792634 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách