🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Kniha Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl (učebnica) - Zuzana Hirschnerová, Rút Dobišová Adame

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl (učebnica)


🍌 Odosielame o 8 dní.
8,35€
Zľava 7%
7,77€

Inovovaná učebnica materinského jazyka je spracovaná a rozšírená podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie.

Autorky Zuzana Hirschnerová a Rút Adame majú bohaté skúsenosti z tvorby učebných materiálov pre primárne vzdelávanie a sú aj aktívne učiteľky na 1. stupni základnej školy.


Didaktická koncepcia

Didaktická koncepcia učebnice kladie dôraz na celostný jazykový rozvoj žiaka – počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ.

Učivo je prezentované modernou a prehľadnou formou, graficky je členené na jazykovú a komunikačnú zložku, v cvičeniach sa tieto zložky integrujú a prelínajú. Osvojené poznatky sa dôsledne využívajú v komunikačných situáciách.

Učebnica obsahuje nové štruktúrne komponenty: diskusia – jedna zo základných kľúčových kompetencií, portfólio ako vhodný nástroj na sebahodnotenie žiaka, pojmová mapa ako efektívny prostriedok na spresnenie vzťahov medzi pojmami, rubrika Zasmejme sa – obsahuje vtipy, v ktorých sa nachádzajú preberané jazykové javy.

Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre štvrtý ročník sú, napr. vybrané slová, spodobovanie, priama reč, slovné druhy. V inovovanej učebnici v jazykovom učive nájdete aj témy doplnené o vlastné mená svetadielov a vesmírnych telies a iné.

Učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie obsahuje, napr. interview, diskusia, umelecký a vecný text. Inovovaná učebnica bola doplnená aj o témy: riešenie konfliktov, tvoríme príbeh podľa osnovy, vymýšľame plagát a iné.

Vhodne koncipované zadania a atraktívne texty podporujú čítanie s porozumením.Súčasťou učebnice je i príprava na T5.

Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ.

Jazyk: slovenský Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081460937 Počet strán: 136 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách