🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kniha Aleluja (tmavošedá bálka) -

Aleluja (tmavošedá bálka)

Svätá omša, modlitby a piesne

Dobrá kniha (2018)

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,00€
Zľava 7%
6,51€

Mnohí z vás si určite spomínajú na túto modlitebnú knižku z čias totality, keď ju vydali slovenskí jezuiti v Kanade, v období obmedzovania náboženskej slobody u nás. Teraz vám ponúkame nové vydanie tejto modlitebnej knižky. Jej cieľom je pomáhať všetkým, ktorí ju budú používať, modliť sa v duchu Cirkvi, s Cirkvou, v spoločenstve veriacich i osobne, pomáhať k aktívnej účasti na liturgii a pri účinnom prijímaní sviatostí.

Dôkazom toho je najmä dôkladne spracovaná obsiahla modlitbová časť. Knižka obsahuje texty svätej omše vrátane štyroch eucharistických modlitieb, latinské texty svätej omše, krátke kapitoly o jednotlivých sviatostiach. V modlitbovej časti ponúka všetky základné a obľúbené modlitby v ich najnovších schválených verziách. V piesňovej časti chrámové a pútnické piesne.

Vydanie:ôsme
Väzba:šitá mäkká väzba

Obsah:

Úvodom5

SLÁVENIE SVÄTEJ OMŠE9
Modlitba sv. Tomáša Akvinského 9
Úvodné obrady11
Liturgia slova21
Liturgia Eucharistie31
Príprava obetných darov31
Eucharistická modlitba 34
Prvá eucharistická modlitba36
Druhá eucharistická modlitba50
Tretia eucharistická modlitba57
Štvrtá eucharistická modlitba65
Obrad prijímania75
Záverečné obrady86
Prikázané sviatky89

MODLITBY91
Každodenné modlitby 92
Katolícky pozdrav92
Znak kríža – Prežehnanie92
Modlitba Pána92
Anjelské pozdravenie93
Chváloslovie93
Anjel Pána93
Raduj sa, nebies Kráľovná95
Za duše v očistci – Za zosnulých95
Apoštolské vyznanie viery96
Hlavné prikázanie96
Desatoro Božích prikázaní96
Pätoro cirkevných prikázaní97
Sedem sviatostí98
Sedem darov Ducha Svätého98
Skutky telesného milosrdenstva98
Skutky duchovného milosrdenstva99
Šesť hlavných právd99
Vzbudenie viery, nádeje a lásky100
Teba, Bože, chválime101
Duchu Svätý, príď z neba106
Ctime túto Sviatosť slávnu107
Prvé denné myšlienky109
Obetovanie denného úmyslu109
Ranná modlitba110
Začal sa nový deň117
Modlitba pred jedením118
Modlitba po jedení119
Modlitba cez deň120
Spoločná ranná modlitba121
Chválospev Panny Márie Magnificat124
Zachariášov chválospev Benediktus125
Krátke modlitby cez deň127
Prosba o veľkodušnosť – Večné Slovo129
Urob ma svojím nástrojom129
Večerná modlitba131
Spoločná večerná modlitba132
Večerná modlitba138
Končí sa jeden deň144
Modlitba za pokojný spánok146
Večerná modlitba dieťaťa147
Modlitba k anjelovi strážcovi148
Poďakovanie sv. Matky Terezy148
Modlitba sv. Jána Pavla II. 150
Modlitby počas liturgického roka152
V Advente 152
Na Vianoce153
Pri jasličkách155
V Pôste156
Pri Božom hrobe157
Na Veľkú noc159
Na Nanebovstúpenie160
Na Turíce162
Na Najsvätejšiu Trojicu169
Modlitby k svätým173
Na sviatky Panny Márie173
Zasvätenie seba a kresťanského spoločenstva
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 176
Rodinné modlitby k Panne Márii178
Zasvätenie Panne Márii a prosby o pomoc179
Mária, vzor dievčat181
Modlitba k Sedembolestnej Panne Márii182
Modlitba k Panne Márii, Matke
a Pomocnici kresťanov183
Modlitba k svätému patrónovi184
Modlitba k svätým Cyrilovi a Metodovi185
Modlitba k sv. Júdovi Tadeášovi188
Modlitba k sv. Terezke Ježiškovej191
Modlitba k sv. Jozefovi za ochranu192
Modlitba k sv. Šimonovi a Júdovi194
Modlitby k sv. Rite195
Deviatnik k sv. Rite198
Modlitba k bl. Zdenke Schelingovej200
Modlitba k bl. Titusovi Zemanovi200
Modlitba k sv. Jánovi Boscovi201
Modlitba k sv. Dominikovi Saviovi 202
Modlitba k sv. Michalovi, Gabrielovi
a Rafaelovi, archanjelom202
Modlitba k sv. Michalovi203
Modlitby na rozličné úmysly 204
Za Cirkev204
Za pápeža205
Za obnovu Cirkvi206
Za biskupa206
Za kňazov207
Za kňazské povolania209
Za duchovné povolania211
Za vlasť212
Za svetskú vrchnosť215
Za rodičov216
Za upevnenie rodín217
Za kresťanských manželov217
Modlitba ženy218
Za zomrelých rodičov219
Za zosnulých rodičov a príbuzných219
Za priateľov a dobrodincov220
Za príbuzných a priateľov220
Za dobrú výchovu221
Za deti222
Modlitba k Svätej rodine 224
Modlitba matky za deti226
Prosba o milosť dobrého života227
Modlitba za obrátenie hriešnikov230
Modlitba za odpustenie hriechov231
Modlitba za dobrotivosť a lásku231
Modlitba pred použitím internetu233
Modlitba za dar lásky233
Modlitba za pokoj234
Modlitba za zjednotenie kresťanov235
Modlitba za misie236
Modlitba za ohlasovanie evanjelia 238
Modlitba v chorobe238
Modlitba za chorých240
Modlitba za uzdravenie chorého241
Prosba o silu trpieť242
Modlitba za milosť dobrej smrti243
Modlitba za umierajúcich243
Modlitba za zomrelého245
Modlitba za duše v očistci246
Modlitba v rozličných potrebách247
Modlitba v každej núdzi248
Modlitba v búrke248
Modlitba za robotníkov249
Modlitba za snúbencov250
Modlitba za kresťanských manželov251
Modlitba za cestujúcich252
Modlitba za jasné počasie252
Modlitba za dážď254
Modlitba za dobrú úrodu255
Poďakovanie za úrodu256
Stavovské modlitby259
Modlitba žiaka259
Modlitba pred vyučovaním260
Modlitba po vyučovaní261
Modlitba za dobrú voľbu stavu261
Modlitba siroty262
Modlitba snúbencov264
Modlitba manželov 264
Modlitba manželky265
Modlitba manžela266
Modlitba matky267
Modlitba rodičov za deti 268
Modlitba zamilovaného 271
Modlitba za prvoprijímajúce deti273
Modlitba laických apoštolov274
Modlitba kresťanského robotníka275
Modlitba vodiča276
Modlitba na dovolenke277

KRISTUS MEDZI NAMI - SVIATOSTI279
Krst – sviatosť Božieho synovstva280
Modlitba obetovania dieťaťa po krste280
Modlitba rodičov za svoje dieťa280
Súkromné obnovenie krstných sľubov281
Spoločné obnovenie krstných sľubov282
Modlitba pokrsteného pri obnove
krstných sľubov285
Birmovanie sviatosť kresťanskej
dospelosti286
Hymnus k Duchu Svätému Veni Creator286
Modlitba vďaky za birmovanie288
Eucharistia – sviatosť lásky288
Sväté prijímanie chorých288
Modlitba pred svätým prijímaním289
Sväté prijímanie mimo omše289
Vzdychy k Najsvätejšiemu Spasiteľovi293
Sebaobetovanie294
Modlitba k Ukrižovanému, nášmu Pánovi
Ježišovi Kristovi294
Modlitba sv. Tomáša Akvinského295
Modlitba pri návšteve Oltárnej sviatosti297
Sviatosť zmierenia298
Modlitba k Duchu Svätému298
Modlitba pred spytovaním svedomia299
Spytovanie svedomia299
Po spytovaní svedomia307
Spytovanie svedomia (pre nedospelých)308
Spytovanie svedomia (pre najmenších)312
Ľútosť a predsavzatie314
Obrad zmierenia316
Zadosťučinenie319
Myšlienky na ďakovnú modlitbu
po spovedi320
Odpustky321
Úplné a čiastočné odpustky321
Pravidelné možnosti získania odpustkov322
Sviatosť pomazania chorých324
Posolstvo Cirkvi chorým327
Modlitby pri chorom330
Prosby330
Modlitba za chorého331
Modlitby v chorobe333
Nábožné vzdychy chorého337
Litánie za ťažko chorého – Litánie k svätým339
Modlitby odporúčania342
Modlitba po skonaní347
Modlitba za zomierajúcich348
Rozjímanie o smrti349
Modlitba za šťastnú hodinu smrti352
Sviatosť posvätnej vysviacky353
Modlitba za kňaza vo farnosti353
Modlitba za biskupa355
Modlitba za pápeža356
Modlitba za duchovné povolania358
Sviatosť manželstva362
Modlitba snúbencov363
Modlitba manželov364

POBOŽNOSTI367
Pobožnosť krížovej cesty I.368
Krížová cesta II.380
Súkromná pobožnosť krížovej cesty403
Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš407
Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu412
Modlitba k Božskému Srdcu na prvý
piatok v mesiaci416
Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému
Srdcu418
Obetovanie dňa v duchu apoštolátu
modlitby420
Zasvätenie rodín Božskému Srdcu421
Odprosujúca modlitba na prvú nedeľu
v mesiaci424
Odprosujúca modlitba na sviatok
Božského Srdca430
Prisľúbenia Božského Srdca434
Deviatnik k Božskému Srdcu436
Litánie k Predrahej Kristovej krvi459
Po požehnaní462
Loretánske litánie463
Modlitba svätého ruženca468
Radostný ruženec469
Ruženec svetla470
Bolestný ruženec471
Slávnostný ruženec472
Fatimská modlitba473
Pod tvoju ochranu474
Spomeň si, svätá Panna Mária474
Litánie k Márii Kráľovnej475
Korunka k Božiemu milosrdenstvu 478
Litánie k sv. Jozefovi479
K tebe sa utiekame481
Litánie ku všetkým svätým483

PIESNE493
Na advent493
Na vianočné obdobie523
Na posledný deň v roku571
Ku krížovej ceste625
Po krížovej ceste632
Na kvetnú nedeľu634
Na veľkonočné obdobie637
Pri svätej omši674
K najsvätejšej Oltárnej sviatosti711
Antifóny k blahoslavenej Panne Márii750
Pred požehnaním754
K sv. anjelovi strážcovi844
Ku všetkým svätým848
K svätým košickým mučeníkom848
K niektorému apoštolovi851
K niektorému sv. mučeníkovi852
Ku sv. mučeníkom854
K niektorému sv. vyznávačovi855
K niektorej sv. panne a sv. mučenici857
K niektorej sv. žene a sv. vdove858
Zádušné859

CIRKEVNÝ POHREB899

PIESNE NEZARADENÉ
DO KANCIONÁLA 916

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 80×120 mm Počet strán: 958 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách