🎬Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka

Daj si čas 3 - Z histórie kontinentov I.

Afrika, Antarktída / Arktída, Ázia, Austrália


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
10,50€
Zľava 7%
9,77€

Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka pútavému, hravému obsahu a dizajnu.

Doplnkový učebný materiál určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ, využiteľný na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu, geografie, výtvarnej výchovy, matematiky, občianskej náuky a etickej výchovy. Ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

Daj si čas sú 4 brožúry. Ich obsah tvorí 54 tém, ktoré sú rozdelené do 4 tematických okruhov:

Predlohou na tvorbu brožúr DAJ SI ČAS je zábavno-súťažná relácia pre deti RTVS DAJ SI ČAS. Témy scenára relácie korešpondujú s obsahom učebníc DEJEPISU pre 2. stupeň ZŠ.

Každá brožúra obsahuje 13 tém, každá téma je zložená z textovej a kreatívnej časti.

Kreatívnu časť tvoria úlohy tematicky nadväzujúce na textovú časť brožúry:

Úlohy na rozvoj jazykovo-lingvistickej inteligencie:
 • krížovky, tajničky, osemsmerovky, slovné rébusy,
 • jazykolamy, hádanky a prešmyčky,
 • úlohy na zapamätanie mien, miest, dátumov a údajov.
Úlohy na rozvoj logicko-matematickej inteligencie:
 • logické hádanky, testy, rébusy,
 • tabuľky,
 • úlohy typu: ako pokračuje rad obrázkov, tvarov, nahrádzanie symbolov číslami,
 • matematické úlohy.
Úlohy na rozvoj vizuálne-priestorovej inteligencie:
 • práca s geometrickými tvarmi,
 • úlohy na postreh a pozornosť,
 • maľovanie, kreslenie,
 • farebné schémy, vytváranie vzorov, návrhov, obrázkov, dizajn.
Námety na úlohy súvisiace s témou brožúr – história:
 • Test s historickou tematikou
 • Hlavné mestá
 • Vlajky, erby
 • Mapy
 • Vzdialenosti miest
 • Umenie (umelecké diela, maliarstvo, sochárstvo), móda
 • komixy z relácie Daj si čas.
Pridaná hodnota titulu:
 • rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na 2. stupni ZŠ (vyhľadávanie a interpretovanie informácií, skúmanie a hodnotenie obsahu textu ... ),
 • printová podoba relácie DAJ SI ČAS ako alternatíva a doplnok k televíznej relácii pre deti,
 • brožúra s historickou tematikou, obsahovo nadväzujúca na učivo dejepisu s pútavým, hravým obsahom a dizajnom,
 • rozvíja u detí záujem o históriu prostredníctvom populárno-náučných aktivít,
 • cielene rozvíja u detí jednotlivé druhy nadania/inteligencií prostredníctvom kreatívnych úloh...
Pre učiteľov:
 • Na využitie na rôznych vyučovacích hodinách s cieľom podporovať a rozvíjať čitateľskú gramotnosť.
 • Na vyučovacích hodinách v rámci medzipredmetových vzťahov.
 • Na zadania domácich úloh.
 • Na podporu školských aktivít – na prípravu rôznych súťaží a kvízov v škole.
 • Na podporu mimoškolských aktivít – na výletoch, škola v prírode, v táboroch.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 ISBN: 9788081403613 Rozmer: 210×297 mm Počet strán: 148 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách