Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Kniha Természetismeret 4 (munkáltató tankönyv) (Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková) - Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

Természetismeret 4 (munkáltató tankönyv) (Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková)


🍌 Odosielame o 9 dní.
⛄️ Do Vianoc: NIE
9,70€
Zľava 7%
9,02€

Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 pre oblasť Človek a Prírodaz roku 2015. Koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školy, Prvouka pre druhákov a Prírodoveda pre tretiakov.

Pracovná učebnica je záverečné dielo skúsených autoriek série učebných materiálov na vyučovanie prvouky a prírodovedy na 1. stupni základnej školy. Stavia na vedomostiach a poznatkoch, ktoré žiak získal v prvom, druhom a najmä v treťom ročníku a komplexne ich uzatvára. Obsah pozostáva z prírodovedného učiva vzdelávacej oblasti Človek a príroda: Neživá príroda a skúmanie prírodných javov, Človek, Prírodné spoločenstvá.

Autorky nabádajú a vedú žiakov k cielenému pozorovaniu, k vyjadrovaniu svojich predstáv a k porovnávaniu vecí a javov prostredníctvom didakticky premysleného systému pútavých a zaujímavých úloh. Spracovanie obsahu je postavené na zvedavosti žiaka, na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet a na jeho aktívnom zapájaní sa do vyučovacieho procesu. Pracovná učebnica preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie prostredníctvom bádateľských a výskumných aktivít.

Pracovnú učebnicu sprevádzajú motivačné prvky detektívneho pátrania, pestré a výpovedné ilustrácie, fotografie a sprievodné postavičky.

Učivo je spracované na základe osvedčených postupov tradičného vyučovania na 1. stupni základných škôl. Naviac autorky využívajú aj rôzne inovatívne metódy vzdelávania a diagnostikovania žiakov.

K pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov sú vypracované podrobné metodické komentáre pre učiteľa, potrebné na prácu s jednotlivými úlohami.


Jazyk: maďarský Rok vydania: 2018 Rozmer: 210×300 mm ISBN: 9788081461552 Počet strán: 15 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách