Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Lekce z Private Equity pro jakokouliv firmu (Orit Gadiesh, Hug MacArthur) [CZ] - Orit Gadiesh, Hug MacArthur

Lekce z Private Equity pro jakokouliv firmu (Orit Gadiesh, Hug MacArthur) [CZ]

Orit Gadiesh  Hugh MacArthur LEKCE Z PRIVATE EQUITYPRO KA}DOU FIRMU AutoYi této knihy vycházejí ze skute nosti, ~e...


🍌 Odosielame o 5 dní.
9,99€
Zľava 7%
9,29€

Orit Gadiesh  Hugh MacArthur LEKCE Z PRIVATE EQUITYPRO KA}DOU FIRMU AutoYi této knihy vycházejí ze skute nosti, ~e investice do private equity dominují v posledních letech titulkom ekonomického zpravodajství a ~e toto dYíve ponkud exotické odvtví hraje dnes významnou roli po celém rozvinutém svt. Dvojice autoro, posobící ve spole nosti Bain & Company, pYipomíná, ~e tato firma byla první poradenskou spole ností v oblasti private equity a dnes je nejvtaí spole ností svého druhu na svt. Z mnohaletých zkuaeností firmy vychází aestice lekcí týkajících se private equity, kterými by se podle autoro mli Yídit lídYi kterékoli organizace, chtjí-li, aby se zvýaila hodnota jejich firmy a spole nost mohla nabídnout i více pracovních míst. `éfové firem by si podle autoro knihy vaak mli být vdomi, ~e aplikace tchto dole~itých lekcí pro n bude znamenat i ur itá rizika, neboe v jejich firmách bude tYeba provést výrazné zmny. Sektor private equity (PE) v posledních letech dominuje titulkom ekonomického zpravodajství. Toto dYíve relativn skromné a~ exotické odvtví dnes zaujímá významnou pozici v americké ekonomice, hraje pYední roli v ostatních rozvinutých ekonomikách po celém svt a rychle nabývá na významu v rámci nejvtaích a nejrychleji se rozvíjejících trho. Spole nost Bain & Company, která jako první poradenská firma v oblasti managementu rozjela globální podnikání v sektoru private equity, doslova vyrostla spole n s tímto odvtvím. Dnes je naae posobení nejrozsáhlejaí v dané oblasti. Ka~doro n provádíme audity stovek subjekto a výrazn pomáháme portfoliovým spole nostem a jejich mana~erským týmom zvyaovat výkonnost. Nejsme vaak jen teoretiky. PartneYi Bain & Company bhem nkolika uplynulých let investovali pYes 500 miliono dolaro z vlastních zdrojo do private equity fondo a obchodo s tím, ~e dosáhli api kových výsledko. Díky velmi detailním a unikátním poznatkom jsme doali k tomu, v em PE lídYi vynikají a v em a~ tak dobYí nejsou, co~ pYispívá k vytváYení hodnotnjaích firem. O em je tedy toto memorandum? Týká se toho, jak zvýait hodnotu firem bez ohledu na to, kdo je vlastní. PYesto~e ji~ toho bylo o tomto tématu napsáno mnoho a ~ádné memorandum, bye sebelépe mínné, nemo~e být vaelékem na tvorbu hodnot pro vaechny aéfy firem v jakémkoli odvtví, díky mnoha letom práce s tmi nejlepaími aéfy v oblasti PE a tmi nejschopnjaími výkonnými mana~ery dobYe víme, ~e oblastt PE mo~e nabídnout nkteré obecn platné poznatky, jimi~ by se ml zabývat kterýkoli lídr, chce-li ze svého podnikání vyt~it maximum. Na základ spolupráce s tisíci generálními Yediteli veYejných i privátních spole ností si pln uvdomujeme, ~e nkteYí aéfové firem zaujímají stejný pYístup k tématu, o kterém zde budeme hovoYit, ani~ by se vobec zabývali PE firmami, a ~e nkteYí si vzali k srdci poznatky o PE ji~ dYíve. Toto memorandum mo~e slou~it zejména jako nástroj pro propagaci tchto poznatko. NkteYí lídYi se ji~ s lekcemi o private equity seznámili, mohou vaak mít potí~e s jejich uplatHováním. Chceme vám nabídnout jasné, praktické návrhy, jak tyto poznatky uvádt do praxe. NkteYí z vás se jeat s tématy, o kterých zde budeme hovoYit, nemuseli setkat. Doufáme, ~e se nám podaYí objasnit jak zmínné lekce, tak jejich praktické uplatnní zposobem, který pro vás bude u~ite ný. Nkteré lekce vám budou pYipadat známé. Jiné dokonce zjevné. Podle nás vaak nejsou firmami po celém svt uplatHovány dosledn a pe liv. Podle nás to má dva hlavní dovody: za prvé, uplatHování tchto lekcí s sebou pYináaí reálné zmny v mnoha firmách, a ae u~ jsou pozitivní i negativní, tyto zmny provázejí rizika, reálná i pYedstavitelná. A dávno dobYe víme, ~e lidé nemají rádi zmny. Za druhé, mnoho lídro sice uplatHuje lekce, které zde budeme rozebírat, ovaem nedostate n. Je jednoduaaí dlat nco  uspokojiv ne~  dokonale . Nazýváme to uspokojivým, ovaem nedostate ným výkonem  jde o velmi rozaíYenou chorobu v podnikání, která je tématem tohoto memoranda. Nejdole~itjaím posláním lídra je dosáhnout toho, aby jeho firma mla vtaí hodnotu. Vtaina studií potvrzuje, ~e ti nejlepaí PE lídYi si pYesn tak po ínají: jejich investice vedou k excelentním ziskom, obvykle po tYech a~ pti letech vlastnictví. V tomto memorandu se chceme tmito výsledky podrobnji zabývat, vysvtlit, jak jich PE lídYi dosahují a pro  je jejich po ínání relevantní pro vaechny spole nosti, bez ohledu na jejich vlastnickou strukturu. Vodcové jsou sou asn povinni vytváYet pYíle~itosti a odmny pro jedince, kteYí pomáhají jejich firm dosahovat úspcho. Nkolik studií ji~ potvrdilo, ~e na trzích nejvíce ovlivnných PE hrá i vytváYení pracovních míst firmami podnikajícími v sektoru private equity výrazn pYedstihuje vznik pracovních míst ve zbytku ekonomiky.ą Toto jsou dva nejpYesvd ivjaí dovody, pro  byste se mli inspirovat úspchy PE firem a zamýalet se nad tím, které z jejich nástrojo a postupo by mohly být u~ite né i pro vás. Jak byste mohli vytváYet vyaaí hodnotu pro vaae akcionáYe a více pYíle~itostí (v podob pracovních míst, finan ních odmn a kariérního postupu) pro vaae nejlepaí spoluhrá e? Jak mo~ete tyto výsledky zkombinovat v zájmu vytvoYení kultury zamYené na výsledky, je~ bude vlastní vaem vaaim výkonným zamstnancom? Jako pYíklad nám mo~e poslou~it pYíbh spole nosti Crown Castle, vlastníka a provozovatele sdílené bezdrátové infrastruktury, do které investovala PE firma Berkshire Partners a je~ expandovala díky nabytí sto~áro pYenosového vedení od bezdrátových operátoro. V roce 1998 za ala být spole nost Crown Castle veYejn obchodována, co~ firm Berkshire pYineslo desetinásobný zisk z její po áte ní investice. Jako veYejná spole nost Crown Castle uplatHovala mnohé z lekcí, o kterých budeme hovoYit, napYíklad pravidelné pYehodnocování celkového potenciálu svého podnikání a zamYení na klí ové iniciativy vedoucí k naplnní tohoto potenciálu. PYíjmy firmy vzrostly sedminásobn a po et zamstnanco o tyYicet procent  za stálého vedení CEO Johna Kellyho a CFO Bena Morelanda. Wall Street aplaudoval a hodnota firemních akcií pYekonala index S&P 500 o více ne~ dva body, od po áte ní IPO v roce 1998 do konce Yíjna 2007. PYíbh Crown Castle by ml potait vaechny vrcholové mana~ery: lekce obsa~ené v tomto memorandu fungují v rámci portfolia PE i mimo nj. O kterých lekcích se tedy budeme bavit? " Definujte celkový potenciál " Sestavte plán " Zrychlete výkonnost

Originálny názov: Lessons From Private Equity Any Company Jazyk: český Rok vydania: 2016 Odporúčaný vek: 15+ Rozmer: 145×205 mm ISBN: 9788072613984 Počet strán: 144 Väzba: pevná s prebalom

Zaradené v kategóriách