Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

Poradca č. 7-8 / 2022 - Zákon o odpadoch (po novele s komentárom)

Odpadové hospodárstvo

Poradca s.r.o. (2021) • Séria Poradca 2022 • 7. diel

🍌 Odosielame o 1 deň.
13,00€
Zľava 10%
11,70€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Prinášame Vám úplné znenie zákona o odpadoch po novelách s komentárom.
Novelami zákona o odpadoch počas roka 2021 dochádza k zníženiu byrokratického zaťaženia podnikateľského prostredia a teda aj orgánov štátnej správy, ktoré sa môžu dôslednejšie venovať kľúčovým bodom zákona o odpadoch.

Predchádzanie vzniku odpadu je prvoradou prioritou odpadového hospodárstva a ak je to možné a vhodné z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska by sa mala uprednostňovať recyklácia materiálov pred energetickým zhodnocovaním odpadu a zároveň zneškodňovanie odpadu by malo byť poslednou možnosťou. K uvedeným cieľom a prioritám smeruje každá novela zákona o odpadoch. Za účelom zachovania hodnoty výrobkov a materiálov a za účelom znižovania vzniku odpadu a tlaku na vzácne zdroje a životné prostredie bolo potrebné legislatívne upraviť uvedenú problematiku neustáleho navyšovania používania jednorazových plastových výrobkov v ostatnej novele zákona.

Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom:
Legislatíva

• Zákon o odpadoch

Ostatnou novelou zákona sa ustanovujú nové definície, povinnosti pre výrobcov určitých plastových výrobkov v súlade so smernicou, tak aby boli naplnené jej ciele. Primárne ide o zníženie a v niektorých prípadoch o odstránenie závažného negatívneho vplyvu niektorých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, zdravie a hospodárstvo, ako aj presadzovanie prístupov zameraných na obehové hospodárstvo. Nové definície špecifikujú čo je považované za výrobok z plastu, rybársku výstroj, kto je výrobcom takýchto výrobkov čo sú biodegradovateľné plasty a tabakové výrobky, ako aj ďalšie definície.
Predmetnom novely zákona je súhrn opatrení, ktoré majú viesť k znižovaniu spotreby určitých jednorazových plastových výrobkov napr. poskytovanie jednorazových plastových výrobkov len za odplatu alebo povinnosti organizátorov verejného podujatia zabezpečiť poskytovanie vhodných alternatív. Ustanovujú sa požiadavky na výrobok, ktoré zahŕňajú povinnosť od 3. júla 2024 uvádzať na trh Slovenskej republiky určité nápojové obaly len za predpokladu, že uzávery alebo viečka vyrobené z plastu ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k nápojovým obalom. Ďalšou povinnosťou pre výrobcov bude od roku 2025 zabezpečiť, aby nápojové fľaše vyrobené z PET, boli uvádzané na trh Slovenskej republiky s obsahom minimálne 25 % recyklovaných plastov z celkového množstva príslušným výrobcom uvedených PET nápojových fliaš na území Slovenskej republiky a od roku 2030 sa táto povinnosť bude vzťahovať na nápojové fľaše (nie len PET) vo výške minimálne 30 %. Týmito opatreniami sa podporí presadzovanie prístupu obehového hospodárstva.
Dôležitou súčasťou bude špecifikovanie požiadaviek na označovanie výrobkov, ktoré má zabezpečiť výrazné zvýšenie informovanosti spotrebiteľa o najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom, keď sa stane odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva ako aj o prítomnosti plastov vo výrobku a jeho negatívnych vplyvoch na životné prostredie, keď sa daný výrobok stane odpadom. Plnenie tejto požiadavky zabezpečí informovanosť v rozsahu, ktorý umožní spotrebiteľovi poznať všetky následky svojho spotrebiteľského správania aj s jeho negatívami a teda možnosť hľadania alternatív k takýmto výrobkom. S týmto súvisí ďalšia povinnosť, a to zvyšovanie informovanosti spotrebiteľa. Aktuálne je výrobca prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) povinný viesť informačné kampane, ktoré majú len čiastočný vplyv na správanie konečného spotrebiteľa. Predmetom zvyšovania informovanosti výrobcom konečného spotrebiteľa je napr. informovanie a motivovanie vo vzťahu k používaniu dostupných opätovne použiteľných alternatív.

Rok vydania: 2021 ISBN: 9771335158254 Rozmer: 146×210 mm Počet strán: 480 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách