Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Sociálna ochrana starších osôb so zdravotným postihnutím - vývoj od roku 2012 -

Sociálna ochrana starších osôb so zdravotným postihnutím - vývoj od roku 2012

Zrejme v žiadnej oblasti sociálnej ochrany nezaznamenávame v posledných rokoch na Slovensku toľko zásadných zmien...

Epos (2012)

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,80€
Zľava 7%
7,25€

Zrejme v žiadnej oblasti sociálnej ochrany nezaznamenávame v posledných rokoch na Slovensku toľko zásadných zmien realizovaných v krátkych časových úsekoch ako v oblasti sociálnych služieb, osobitne sociálnych služieb zameraných na podporu ľudí odkázaných na pomoc inej osoby či už z dôvodu zdravotného postihnutia, alebo nepriaznivého zdravotného stavu podmieneného vyšším vekom. Keď sme začiatkom roka 2009 pripravovali pomerne rozsiahlu odbornú publikáciu Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím – vybrané aspekty1), verili sme, že sa na dlhšie obdobie stane oporným materiálom pre štúdium v oblasti pomáhajúcich či iných sociálno-ekonomických disciplín, pomôckou pre sociálnu exekutívu (úrady špecializovanej štátnej správy, ale aj miestnej a regionálnej samosprávy) či pre občiansky sektor. Už ku koncu roka 2010 sa však ukázalo, že text je potrebné aktualizovať, nakoľko zákon o sociálnych službách bol s účinnosťou od 1. marca 2011 novelizovaný zákonom č. 551/2010 Z.z.. Na základe tejto zmeny sme pripravili aktualizačnú publikáciu pod názvom Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím – aktuálny vývoj2), v ktorej sme popísali kľúčové okolnosti vývoja sociálnych služieb od roku 2009 a podrobne sme predstavili jednotlivé zmenové ustanovenia zákona s bližším popisom ich charakteru a súvislostí. Už pri písaní tejto aktualizácie sme otvorene priznali, že slabšou stránkou akejkoľvek publikácie tohto vecného zamerania bude jej „nižšia odolnosť v čase“, čo sa začalo potvrdzovať už krátko po jej vydaní a distribuovaní.
Celý turbulentný vývoj v oblasti sociálnych služieb v roku 2011 vyvrcholil do situácie, keď na scénu slovenskej legislatívy sociálnych služieb vstupuje presne po roku ďalšia novela zákona o sociálnych službách prijatá zákonom č. 50/2012 Z.z. Za účelom zachovania kontinuity v informovaní odbornej verejnosti o prijatých zmenách sme pripravili tretie vydanie publikácie o aktuálnom vývoji sociálnej ochrany starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku, s osobitným dôrazom na vývoj v sociálnych službách.
Aj v rámci tohto vydania sa publikácia skladá z troch častí. V prvej sú v krátkosti popísané vybrané udalosti a okolnosti, ktoré mali v roku 2011 na Slovensku priamy alebo nepriamy účinok na oblasť sociálnej ochrany, osobitne sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby. V druhej časti je podrobne predstavená ostatná novela zákona o sociálnych službách s bližším popisom jednotlivých zmenových ustanovení. Pre zvýšenie informačného komfortu čitateľov a čitateliek vydavateľ zaradil do tretej časti úplné znenie zákona o sociálnych službách, pričom v rámiku za každým novelizovaným ustanovením je uvedené predchádzajúce znenie, čo umožňuje operatívne porovnávať legislatívny stav pred prijatím tejto novely a po nej.
Podobne ako pri predchádzajúcich vydaniach ambíciou autoriek nie je hodnotiť predchádzajúcu či súčasnú právnu úpravu ani prax jej implementácie. Ide skôr o zabezpečenie korektnej a včasnej informovanosti najširších zainteresovaných skupín a jednotlivcov tak, aby mohli v bežnom živote prijímať čo najinformovanejšie rozhodnutia v oblasti sociálnych služieb. V tomto kontexte považujeme publikáciu za jeden z osožných produktov pripravených v rámci aktivít Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 Rozmer: 146×210 mm ISBN: 9788080579609 Počet strán: 112 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách