Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka (Milada Caltíková) - Milada Caltíková, Alena Polakovičová, Ľubica Šturková

Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka (Milada Caltíková)

NA ÚVOD Príručka Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka vychádza z upravenej verzie obsahového štandardu...


🍌 Odosielame o 8 dní.
5,50€
Zľava 7%
5,12€

NA ÚVOD

Príručka Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka vychádza
z upravenej verzie obsahového štandardu Štátneho vzdelávacieho programu
predmetu slovenský jazyk a literatúra pre stredné školy z júna 2010. Je určená
predovšetkým učiteľom slovenského jazyka a žiakom stredných škôl, ale poslúži
i učiteľom slovenského jazyka a žiakom vyšších ročníkov v základných školách.

Príručka je rozdelená na tri časti. V prvej časti Fáza prijímania textu je
zhrnutie učiva a ukážky konspektu, osnovy, ako i rôznych spôsobov citácie.
Všetky spôsoby záznamu textu patria medzi štandardizované pojmy (povinné/
určené štátnym obsahovým štandardom). Žiaci ich využijú pri tvorbe niektorých
žánrov.

V druhej časti príručky Fáza tvorenia textu sa nachádzajú zhrnutia učiva
o slohových útvaroch/žánroch, schémy písomných prác, ukážky písomných
prác, stručné hodnotenie obsahu a formy písomných prác alebo zvýraznenie
kompozície a obsahových častí písomných prác. Prehľadným spôsobom upozorňujeme na využité kompozičné postupy, ale aj na znaky slohových útvarov
a na výrazové prostriedky jednotlivých jazykových štýlov. V ukážkach písomných
prác sme „vyrobili“ alebo zvýraznili tie pravopisné a štylistické chyby, ktoré
spôsobujú problémy pri oprave a hodnotení školských alebo maturitných prác (sú
označené podfarbením alebo iným písmom). Ak sme mali k dispozícii dve písomné práce s tou istou témou, ponechali sme ich ako materiál na porovnanie.

V Stručnom hodnotení slohovej práce sa okrem celkového dojmu z písomnej
práce nachádzajú už zvýraznené jazykové javy, ako aj ich vysvetlenie a správny
výraz; žiakov upozorňujeme aj na to, o ktoré body by pri bodovom hodnotení prišli. Niekoľko slohových prác je určených na samostatnú korektorskú prácu žiaka s pravopisnou príručkou (na tento účel upozorňujeme pri názve písomnej práce alebo v poznámke).

Za ukážkou slohového útvaru/žánru sú hodnotiace tabuľky (s bodovým
ohodnotením), ktoré vypracoval a zverejnil ŠPÚ pre hodnotenie maturitných písomných prác, ale aj tie, ktoré vytvorili autorky. Odporúčame, aby si ich žiaci
podrobne preštudovali ešte pred písaním klasifikovanej slohovej práce. Novovytvorené hodnotiace tabuľky sú určené pre slohové útvary/žánre, ktoré sa píšu počas štyroch rokov štúdia ako cvičné písomné práce alebo domáce úlohy (súkromný list; úradný list: žiadosť; zápisnica; administratívny referát, štruktúrovaný životopis, odborný opis), ale neboli vybraté pre písomnú časť internej maturitnej skúšky (PFIČ). Pre potreby školskej praxe navrhujeme zmeniť všetky hodnotiace tabuľky v bodoch na známky (28 – 24 bodov = výborný; 23 – 19 bodov = chválitebný; 18 – 14 = dobrý; 13 – 9 bodov = dostatočný; 8 bodov = nedostatočný). Upozorňujeme, že náš návrh známkovania sa uplatní len pri bežných školských alebo domácich písomných prácach (cvičných, kontrolných, ale nie maturitných). Naším cieľom bolo uľahčiť prácu pedagógom a vytvoriť pre žiakov možnosti, aby si od prvého ročníka zvykali na takéto hodnotenie písomných prác.

V tretej časti príručky Tabuľky sa nachádza časť obsahového štandardu zo
slovenského jazyka s rozvrhnutím učiva do dvoch blokov: do 1. – 2. ročníka a do
3. – 4. ročníka, ktorý je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu (zvýraznené
pojmy sú obsahom príručky). Obsahový štandard prináša učivo, ktoré učiteľ musí
odučiť a ktoré môže byť napr. súčasťou externého testovania (škola si v rozsahu
30 % môže rozšíriť obsah vyučovacieho predmetu v rámci školského vzdelávacieho programu). V tejto časti sa ďalej nachádzajú základné tabuľky zo slohu/štýlu a korektorské značky.OBSAH

I. Fáza prijímania textu
Spôsoby záznamu textu (Ukážka spôsobu záznamu textu; Zhrnutie učiva)
Konspekt
Osnova
Citácia, parafráza

II. Fáza tvorenia textu
Slohové útvary/žánre (Schéma slohových útvarov; Zhrnutie učiva o slohovom útvare/žánri;
Ukážka slohového útvaru/žánru; Stručné hodnotenie slohovej práce; Hodnotenie slohového útvaru/žánru v bodoch)

Súkromný list
Ukážka súkromného listu

Úradný list (Žiadosť)
Ukážka úradného listu - žiadosti

Zápisnica
Ukážka zápisnice

Administratívny životopis
Ukážka administratívneho (štruktúrovaného) životopisu

Beletrizovaný životopis
Kevin Karabin: Narodil sa...
Karolína Holmanová: Stručne o mne
Filip Olšovský: Iba

Administratívny referát/správa o činnosti
Ukážka administratívneho referátu (správa o plnení čiastkových úloh
v rámci projektu)

Rozprávanie
J. P.: Prázdniny s medveďom
K. P.: Každá lavica niečo skrýva (maturitná písomná práca)
M. Č.: V čakárni u lekára
R. Z.: Pekná je, ale len dovtedy, kým neotvorí ústa
Z. R.: Z dažďa pod odkvap
M. K.: Dokonalosť (minipoviedka)

Umelecký opis
V. M.: Moja škola I. (maturitná písomná práca)
K. S.: Moja škola II. (maturitná písomná práca)
B. S.: Môj svet

Odborný opis
Horský bicykel (domáca písomná práca)

Charakteristika
Filip Olšovský: Bunka (II. Ag)
Filip Olšovský: (Bez)mocná
Ľ. B.: Hovoria o mne... I. (maturitná písomná práca)
M. H.: Hovoria o mne... II. (maturitná písomná práca)
Katarína Holmanová: Smútok
S. Sch.: Antigona
Z. Š.: Mám 80 rokov

Úvaha
Karolína Zverková: O ženách a mužoch
Ľ. Ch.: Šaty robia človeka (koncept písomnej práce)
D. P.: Slang náš každodenný.../Je dobré používanie slangu
v našej slovnej zásobe?
Š. T.: Vulgárny slovník. Vec verejná?
K. U.: Obľúbené miesto
K. V.: Slová kníh nás vždy vzrušia, dôležité je, aby nás zmenili (maturitná písomná práca)
Karolína Zverková: Problémy vzájomného (ne)pochopenia
Zuzana Dobiášová: Mestská hromadná doprava a ja
A. P.: ,,Človek si musí nájsť svoju cestu. Ak ju naozaj hľadá, nájde ju veľmi skoro.“ (J. Masaryk)

Výklad (interpretácia, analýza umeleckého textu)

Interpretácia (druh výkladu s prvkami úvahy)
D. K.: Rebeli. Prejav hippies v umení
Filip Olšovský: Janko Kráľ: Zaliata panna vo Váhu a divný Janko
L. S.: Pohľad na ľudí z Tunela P. Rankova

Diskusný príspevok
P. L.: Diskusný príspevok o školstve
Tereza Hrubíšková: Diskusný príspevok o olympijských hrách
B. B.: Diskusný príspevok o solidarite I. (maturitná písomná práca)
A. K.: Diskusný príspevok o solidarite II. (maturitná písomná práca)
A. P.: Koncept diskusného príspevku o solidarite

Slávnostný prejav
Slávnostný rozlúčkový prejav (pri rozlúčke so školou)
Z. R.: Slávnostný prejav pri príležitosti 100. výročia založenia knižnice
(maturitná písomná práca)
nininka 365: Slávnostný prejav na stužkovej slávnosti
(slohová práca z internetu určená na samostatnú opravu)

III. T abuľky
Sloh (časť z Obsahového štandardu Štátneho vzdelávacieho programu)
Štýlotvorné činitele
Slohové postupy a slohové útvary/žánre
Jazykové štýly a žánre
Korektorské značky

Použitá literatúra

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 Rozmer: 148×212 mm ISBN: 9788089509027 Počet strán: 160 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách